Suosikit
Palvelu

Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusvuoden aikana vähintään 900 tuntia valmistavaa opetusta pääsääntöisesti viisi tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Opetusjärjestelyt päätetään vuosittain.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen/ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tavoitteena on myös antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Esiopetuksen valmistavassa opetuksessa tavoitteena on jatkuva ja systemaattinen kielen kehityksen arviointi ja lapsen suomen/ruotsin kielen taidon järjestelmällinen vahvistaminen. Opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kaksikielisen/monikulttuurisen identiteetin kehityksen tukemiseen sekä koulunkäyntivalmiuksien vahvistamiseen. Opetuksessa käytettävät työtavat harjaannuttavat eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia lapsia käyttämään kieltä eri toiminnoissa ja kotouttavat suomalaiseen kulttuuriin.

Ehdot ja kriteerit

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Toimintaohje

Voit hakea lapsellesi esiopetuksen valmistavaa opetusta, jos lapsesi äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Ota yhteyttä päiväkodin johtajaan. Päiväkodin henkilökunta selvittää lapsen valmistavan opetuksen tarpeen. Jos lapsen suomen kielen taito tai muut valmiudet eivät riitä esiopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, hänellä on oikeus saada esiopetusvuoden aikana valmistavaa opetusta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Esiopetuksen opiskeluhuolto Esiopetus Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Joustava perusopetus (JOPO) Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa Katsomusaineen opiskelu Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi (Varma-tiimi) Varhaiskasvatuksen puheterapeutti Varhaiskasvatuksen venäjänkielinen erityisopettaja Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa