Suosikit

Rakentamisen valvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun osalta valvoa, että rakennustyö toteutetaan hyväksytyn luvan mukaisesti, ja että toteutettava rakennus täyttää voimassaolevat rakentamista koskevat säädökset.

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta kohdistuu tiettyihin rakentamisen vaiheisiin, eikä sillä voi korvata varsinaista vastaavan työnjohtajan ja muiden eristysalojen työnjohtajia eikä tarvittaessa rakennustyön valvojan suorittamaa työmaavalvontaa. Asiantuntevan työmaavalvonnan järjestämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hyvän suunnittelun ja asiantuntevan työmaavalvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa hankkeen oikean teknisen toteutuksen ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen.

 

Rakentamisen työmaavalvonta

Rakennustyön toteuttamiseksi tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtia hankkeessa tarvittavien vastuuhenkilöiden valinnasta ja hyväksyttämisestä rakennusvalvontaviranomaisella. Tarvittavat vastuuhenkilöt on määritelty rakennuslupapäätöksessä.

Vastaava työnjohtaja (MRL 122 §)

Tehtävänä on valvoa, että rakentaminen tapahtuu rakennusluvan, laadittujen erityissuunnitelmien, rakentamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että lupapäätöksessä määrätyt viranomaiskatselmukset ja muut tarpeelliset tarkastukset työmaalla suoritetaan. Vastaavan työnjohtajalla on pakollinen läsnäolovelvoite viranomaiskatselmuksissa. 

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja (MRL 122 c §)

Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen vesi- ja viemärilaitteet asennetaan suunnitelmien, ja rakentamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarkastukset työmaalla suoritetaan.

Ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja (MRL 122 c §)

Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen ilmanvaihtolaitteet asennetaan laadittujen suunnitelmien sekä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarkastukset suoritetaan.

Erityisalan työnjohtaja (MRL 122 c §)

Rakennustyössä, vastaavan työnjohtajan lisäksi, voi olla erityistä ammattitaitoa vaativasta osakokonaisuudesta vastaava työnjohtaja, joka vastaa kyseisen työsuorituksen toteutuksesta.  

Rakennustyön valvoja

Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan valita työmaalleen valvojan. Valvojan tehtävänä on toimia työmaalla rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana ja valvoa rakennustyön toteutusta myös laadullisten tavoitteiden osalta. Erityisen tarpeellinen valvoja on, jos hanke toteutetaan urakkamuotoisena ja kohteen vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palveluksessa.Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat erityiset vaatimukset työmaavalvonnalle rakennushankkeen toteutuksessa

 

Pääsuunnittelija (MRL 120 a §, MRA 48 §)

Kohteessa on nimetty pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta.

 
Aloituskokous (MRL 121 §)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on ennen rakennustyön aloitusta kutsua koolle rakennusvalvonnan pitämä aloituskokous. Kokoukseen osallistuu vähintään rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija, kohteen vastaava työnjohtaja, sekä rakentamisen viranomaisvalvontaa suorittavat henkilöt. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnittelijat, toteutusorganisaatio, käytettävä laadunvarmistusmenettely ja rakennusluvan ehdot.

 

Tarkastusasiakirja (MRL 150 §)

Aloituskokouksessa sovitulla tavalla työmaalla pidetään tarkastusasiakirjaa, johon vastuuhenkilö merkitsee tekemänsä tarkastukset, joilla varmistetaan kohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen. Tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan kohteen lopputarkastuspöytäkirjan liitteenä. Tarkastusasiakirjan laadinnan vastuuhenkilönä on kohteen vastaava työnjohtaja.

 

Käyttö- ja huolto-ohje (MRL 117 i §)

Rakennustyön aikana aloituskokouksessa määritelty henkilö kokoaa kohdetta koskevan käyttö- ja huolto-ohjeen. Ohje sisältää mm. kohteen suunnitelmat, materiaalitiedot, kone- ja laitetiedot, sekä huoltotoimenpiteet ja niiden suoritusajat. Edellä mainitut toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti kohteissa, jotka rakennetaan asumista tai työntekoa varten. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa käyttö- ja huolto-ohjeesta. 


Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet rakennuskohteessa

(MRL 150 §)
Tavoitteena on ensisijaisesti valvoa, että rakentamisen eri osapuolet täyttävät valvontavelvollisuutensa. Tämän lisäksi rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset, kohteesta riippuen, kohdistuvat pääsääntöisesti seuraaviin rakentamisen vaiheisiin

Rakennuksen tai muun rakennelman sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus:
Rakennuspaikan merkitsemistä ja perustusten valmistumisen jälkeen suoritettavaa sijaintikatselmusta tulee pyytää myöhemmin kaupungin Maanomaisuuden hallinnasta.

Pohjakatselmus: 
Kun rakennuksen pohjamaan laatu on todettavissa ja pohjarakennesuunnittelija tai vähäisemmissä kohteissa rakennesuunnittelija on selvittänyt perustamistavan. Tässä vaiheessa viimeistään tulee varmistaa, että rakennuksen korkeusasema on oikea. 

Rakennekatselmus:
Kun rakennuksen kantava runko on valmiina ja todettavissa suunnitelmien mukaiseksi.

Savuhormikatselmus:
Kun savuhormit ovat valmiina ja tarvittavat eristykset on tehty paikalla rakennetuissa tai valmisosarakenteisissa piipuissa.

Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus: 
Kun ilmanvaihtohormit on asennettu ja suunnitelmien mukaiset paloeristykset tehty ja hormeihin tulevat luukut ja muut varusteet asennettu. 

Vesi- ja viemärilaitteet ja jätevesijärjestelmien katselmukset:
Kun vesi- ja viemärilaitteet ja jätevesijärjestelmät on asennettu.

Loppukatselmus tai osittainen loppukatselmus = käyttöönottokatselmus:
Ennen kuin rakennus otetaan kokonaan tai osittain käyttöön. Huomattavaa on, että osoitteen muutosta rakennukseen ei voi tehdä ennen kuin rakennus tai sen osa on hyväksytty käyttöön. 

Edellä mainittuja tarkastuksia voidaan tarvittaessa suorittaa osittain.
Tarvittavat erityissuunnitelmat ja suoritettavat tarkastukset on määritetty rakennuslupaehdoissa.
Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa suorittaa työmaalla muitakin tarkastuksia ja vaatia tarvittaessa muitakin erityissuunnitelmia ja selvityksiä.