Suosikit

Pedagogiikan kulmakivet

Pedagogiikan kulmakivet Pontuksella

 

Liikkumisen vapaus:

Liikkuminen ja mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa koulupäivää ja turvallista arkea.

Valinnan vapaus:

Keskeisiä motivaatiotekijöitä ovat oppilaiden omat valinnat, osallisuuden kokemukset sekä opittavien asioiden merkityksellisyys. Laaja-alaisesta osaamisesta korostuu ajattelu ja oppimaan oppiminen.

Mielenkiinto:

Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä.

Palkitseminen:

Oppilaan sisäistä yrittäjyyttä tuetaan ja kannustetaan oppilasta sisukkaaseen työskentelyyn ja oman työn arvostamiseen.

Vertaisoppiminen:

Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja vuorovaikutusta hyödynnetään monipuolisesti. Samalla vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Asiayhteydessä oppiminen:

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa.

Ohjaava aikuinen:

Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät parhaiten silloin, kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan.

Järjestys:

Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. 

Opetusvälineitä
Piirroshahmo, joka kysyy: "miksi teen, mitä teen".