Suosikit

Ympäristönsuojelun taksa

Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

1 § Soveltamisala

  • Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän taksan mukaisesti ympäristönsuojelulain (527/2014) jätelain (646/2011), vesilain (587/2011) vesiliikennelain 782/2019, maastoliikennelain (1710/1995) sekä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen lupahakemuksen, ilmoituksen valvonnan tai muun asian käsittelystä.
  • Maa-aineslain mukaisesta maksullisista suoritteista määrätään maa-ainestaksassa, jossa määrätään myös maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteislupien käsittelystä ja valvonnasta perittävistä maksuista.

2 § Maksujen määräytymisperusteet

2.1  Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat asioiden käsittelyn ja valvonnan keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianomaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut.

2.2  Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 63 00 € tunnilta.

3§ Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut

3.1  Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa.

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut

4.1  Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

    1. a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti sekä vähintään 126 euroa lausunnolta
    1. b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
    1. c) ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuu­lemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 252 euroa ­tilaisuudelta
    1. d) ilmoituskulut, jotka koskevat kuulutuksen sekä päätöksen julkaisemista lehti-ilmoituksella 600 €

5 § Maksunjen alentaminen tai korottaminen

5.1  Mikäli asian käsittelyn luonne ja merkitys huomioiden tai käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi tai suurempi voidaan käsittelymaksu määrätä 50 % 60 prosenttia 3 §:n mukaista­ maksua pienemmäksi tai suuremmaksi.

Käsittelymaksu voidaan määrätä taksan maksua pienemmäksi mikäli hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä on varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, energiatehokkuussopimus tai muu vastaava järjestelmä, maatalouden ympäristötukijärjestelmään liittyviä vapaaehtoisia vesiympäristön suojaustoimenpiteitä tai toiminta on voittoa tavoittelematonta esim. harrastustoimintaa. Näiden voidaan katsoa vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua tai seurantaa koskevia lupamääräyksiä.  

5.2   Toiminnan olennainen muuttaminen (YsL 29 §) tai luvan muuttaminen (89 §), jolloin käsittelymaksu voidaan määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista mak­sua pienemmäksi­.

5.3  Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muus­ta lupamääräysten vähäisestä muuttamisesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi voidaan käsittelymaksu mää­rätä 70 prosenttia 3 §:n mukaista mak­sua pienemmäksi.­

5.4  Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että liitteessä mainitulle erilliselle toiminnalle peritään toisesta toimintaan liittyvästä maksusta 50 % pienempi maksu ja kolmannesta 75 % pienempi maksu. Neljännestä tai useammasta toiminnosta ei peritä enää maksua

Jos hakemus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta on tarpeen ilmoittaa sanomalehdessä lisätään 3 §:n mukaiseen maksuun 600 euroa. 

6 § Hakemuksen tai ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen

6.1  Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa keskeytyy muusta syys­tä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt toimiin hakemuksen käsittelemiseksi peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 % sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tukimatta jättäminen

7.1   Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita voidaan maksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä johtuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

7.2   Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta maksua ei peritä.

8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

8.1  Mikäli tuomioistuin palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi peritään asian käsittelystä tämän taksan mukainen maksu, josta vähennetään mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

 8.2  Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

10 § Valvontamaksut

10.1   Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta suunnitelmallisesta tarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä hallintopakkoasiassa annetun kiellon määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.

10.2   Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle on määräyksen valmistelusta tai selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua.

10.3   Ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 momentin ja jätelain 144 a §:n tarkoittamien mikroyritysten ja sellaisen luonnollisen henkilön, joka ei harjoita taloudellista toimintaa sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten valvontamaksu voidaan määrätä 30 % 3 §:n mukaista maksu pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi.

10.4   Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttomaan suureen tai pieneen valvontamaksuun voidaan erityisistä syistä maksu määrätä enintään 50 % maksutaulukon mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi.

10.5   Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä sovitusta tarkastuksesta peritään maksu käytetyn työajan mukaan.

11 § Maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

11.1   Maksusta maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää tässä taksassa säädetyin perustein ympäristönsuojeluviranomainen tai se viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty.

Lupamaksuista määrätään pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan maksuun ilman hallintopäätöstä voidaan katsoa maksun itsessään olevan päätös maksusta eikä erillistä päätöstä asiasta tarvitse tehdä.

12 § Maksun suorittaminen ja periminen

14.1  Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä kun asiaa koskeva päätös on annettu. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

14.2   Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (706/2007) säädetään (YsL 205 §).

16 § Voimaantulo

16.1  Tämä taksa tulee voimaan 1.3.2021.

16.2   Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimassatulopäivän päivän mukaan.

 

 Lupalautakunta on hyväksynyt taksan 9.2.2021 § 19

TAKASAN LIITTEENÄ ON MAKSUTAULUKKO, JONKA SAA PYYTÄMÄLLÄ LAPPEENRANNAN SEUDUN KIRJAAMOSTA.                                                                                               
Maksutaulukko sisältää Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, merenkulun, ympäristönsuojelulain, jätelain, maastoliikennelain, vesiliikennelain ja vesilain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa valvontatoimenpiteissä käsittelystä 1.3.2021 alkaen. YSA = ympäristönsuojeluasetus, YsL = ympäristönsuojelulaki.