Suosikit

Lappeenrannan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.1.2023 alkaen

1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvopohjaan, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Toiminnan tulee perusopetuksen tavoin edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa mukana olevia tahoja. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:

 • Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen
 • Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
 • Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen ja tukeminen
 • Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on yhdessä vanhempien ja koulun kanssa tukea lapsen
kokonaisvaltaista kehitystä. Vanhempien, kodin sekä koulun kasvatuskumppanuus
pohjautuvat keskinäiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoon. Avoin ja luottamuksellinen
vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja tiedottamiselle.


Oppimisympäristö suunnitellaan siten, että lapsella on mahdollisuus toiminnan aikana sekä virkistävään monipuoliseen toimintaan, että lepoon koulutettujen ohjaajien opastuksessa. Ilmapiirin on kiireetön, kannustava ja lapsen henkilökohtaisista tarpeista huolehtiva. Oppimisympäristön turvallisuus tulee taata niin, ettei lapsi joudu kiusaamisen, ahdistelun tai väkivallan uhriksi.


Aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetus toimivat tiiviissä yhteistyössä ja kehittävät
paikalliseen yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on muodostaa jokaisen lapsen päivästä ehjä kokonaisuus. Koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sääntöjen yhteiset linjaukset tukevat ja vahvistavat lasten sosiaalista kehitystä.

Toiminnan aikana lapsella on myös mahdollisuus läksyjen tekoon. Vanhemmilla on kuitenkin lopullinen vastuu läksyjen tarkastamisesta. Lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä. Hänen toimimisensa vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä vahvistuu. Hän harjoittelee yhteiselämän pelisääntöjä ja sitoutumista niihin. Hän sisäistää yhteiskuntamme hyviä tapoja ja ymmärtää niiden merkityksen osana jokapäiväistä elämää. Hän oppii paremmin hallitsemaan itseään ja opettelee selviytymään arkipäivän tilanteissa. Hän oppii ymmärtämään tasavertaisuutta ja hyväksymään ihmisten erilaisuuden. Hän oppii ikävaiheensa mukaisesti ymmärtämään, miten terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään. Lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetti sekä hänen kykynsä ilmaista itseään monipuolisesti vahvistuvat ja kehittyvät. Hän tutustuu eri taidemuotoihin, paikalliseen ja kansalliseen kulttuuriin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin kulttuureihin.

Lapsi kiinnostuu luonnosta ja saa käsityksen omasta riippuvuudestaan ja vastuustaan sekä luonnosta, että rakennetusta ympäristöstä. Hän oppii havainnoimaan ja jäsentämään ympäristöään monipuolisesti, nauttimaan ympäristön monimuotoisuudesta ja kauneudesta sekä tulee tietoiseksi oman toimintansa vaikutuksesta.

2. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnointi

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelut vastaa siitä, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan 1.8.2004 voimaan tulleen lainsäädännön ja opetushallituksen antamien aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestävät Lappeenrannan kaupungin omat koulut sekä
erikseen määräajaksi valittavat muut palvelujentuottajat.

Palvelutuottajat valitaan kilpailuttamalla. Sopimukset tehdään kolmeksi lukuvuodeksi
(ensimmäisen kerran lukuvuosiksi 2023-24 – 2025-26, vuoden 2022 kilpailutuksen osalta osassa kouluja toiminta alkaa jo 1.1.2023). Iltapäivätoiminnan ryhmä perustetaan, mikäli siihen on vähintään 12 ilmoittautunutta lasta. Lappeenrannan kaupunki järjestää
iltapäivätoiminnan omana toimintanaan Joutsenon, Voisalmen, Myllymäen, Skinnarilan ja Lönnrotin kouluissa (mikäli niihin perustetaan ryhmät) sekä niissä yksiköissä, joihin ei saada ulkopuolista palvelutuottajaa. Aamupäivätoimintaa ei järjestetä.

Nuorisotoimessa nuorisotoimenjohtaja ja iltapäivätoiminnan koordinaattori koordinoivat, arvioivat ja valvovat toimintaa. Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta päättää huoltajilta perittävistä maksuista. Lasten ja nuorten lautakunta päättää myös iltapäivätoiminnan ulkopuolisista palveluntuottajista kilpailuttamisen yhteydessä. Asiakasmaksusihteeri päättää iltapäivätoimintaan otettavista lapsista ja päätökset ovat nähtävillä Wilmassa. Itä-Suomen koulussa ja Steinerkoulussa päätökset lähetetään huoltajille.

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien kanssa tehdään kolme lukuvuotta kattavat
sopimukset, jossa määritellään hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden sekä palveluntuottajan oikeudet ja vastuut. Palveluntuottajat sitoutuvat noudattamaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädäntöä, perusteita sekä kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Iltapäivätoiminnassa olevat lapset on sisällytetty Lappeenrannan kaupungin vakuutuksen piiriin.

Lappeenrannan kaupunki saa iltapäivätoimintaan valtionavustusta. Kaupunki päättää
valtionavustuksen perusteella ryhmäkohtaisen enimmäishinnan, jonka toiminta saa enintään maksaa ja järjestää ns. ranskalaisen kilpailutuksen iltapäivätoiminnan tuottamisesta. Lasten ja nuorten lautakunta päättää palveluhankinnoista. Palvelutuottajat laskuttavat kuukausittain kaupunkia toimintaan osallistuvien lapsipaikkojen lukumäärän ja laaditun palvelusopimuksen mukaisesti. Palvelutuottajille kompensoidaan kaupungin tekemien asiakasmaksuhuojennuspäätösten taloudelliset vaikutukset. Palvelutuottajien kanssa tehtävien sopimuksien yhteydessä tehdään vastuunjakotaulukko, josta käy ilmi vastuut eri tilanteissa.

Kaupungin omana toimintana järjestetty iltapäivätoiminta saa avustuksen omaan
toimintakehykseensä tarvittavan henkilöstöresurssin mukaan. Iltapäivätoiminnan
toimintamääräraha vahvistetaan vuosittain käyttösuunnitelmassa.

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden arvot ohjaavat toimintaa
iltapäivätoiminnassa. Nämä arvot ovat hyvinvoivat lapset ja nuoret, omatoimisuuden
mahdollistaminen, liikkuvat asukkaat sekä elinikäinen oppiminen ja laaja-alainen osaaminen. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikkien hyvä elää.

Lappeenranta on lapsiystävällinen kunta, mikä tarkoittaa lapsen oikeuksien toteutumista kaikessa toiminnassa. Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet ovat syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen. Lapsiystävällinen kunta -tunnuksen myötä koululaisten iltapäivätoiminta toimii lapsiystävällisesti, toteuttaen kulloinkin voimassa olevaa Lappeenrannan lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa.

3. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

 

3.1.Toimintapaikat ja – tilat

Lappeenrannassa tuotetaan iltapäivätoimintaa sekä kouluilla, että tuottajien omissa tiloissa. Kaupunki hakee toimintaan mukaan tulevia palveluntuottajia kilpailuttamalla. Ensimmäisen kerran tämä toteutetaan vuonna 2022. Kilpailuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yhdistykset.

Keväällä koulun rehtori tai toiminnan tuottaja osoittaa, mitkä asianmukaiset ja toimintaan soveltuvat tilat ovat seuraavana syksynä iltapäivätoiminnan käytettävissä ja mihin aikaan. Rehtori tai toiminnan tuottaja tekee kirjallisen selvityksen koordinaattorille käytettävissä olevista tiloista. Koordinaattori vastaa siitä, että tilat ovat asianmukaiset ja soveltuvat iltapäivätoiminnan käyttöön. Iltapäiväryhmissä noudatetaan koulun turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia.

Palvelutuottajat vastaavat välipalojen järjestämisestä. Se sisältyy tuottajien kanssa
laadittavaan sopimukseen ja heidän jättämäänsä tarjoushintaan.

Tilojen siivoamisesta sovitaan palvelutuottajan kanssa tehtävän sopimuksen yhteydessä. Lähtökohtaisesti kaupungin tilojen siivouksesta vastaa Saimaan tukipalvelut, mutta toiminnan järjestäjän tulee huolehtia päivän toimintansa jälkeen käyttämänsä tilat samaan kuntoon esim. tasoilla olevien roskien ym. osalta kuin missä se oli päivän toiminnan käynnistyessä.

Iltapäivätoiminnassa käytetään koulun tai muita toimintaan soveltuvia lähiympäristön tiloja.Toiminnan järjestäjänä kunnan tulee varmistaa, että tilat ja välineet ovat toimivia, turvallisia jatarkoituksenmukaisia.

3.2. Toiminta-aika

Lappeenrannassa koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan arkipäivinä koulun toiminta-aikoina. Päivittäinen toiminta-aika on vähintään neljä tuntia päivässä 11.30–16.30 välisenä aikana.

Iltapäivätoiminta voi olla lukuvuoden aikana suljettuna kahtena päivänä ohjaajien koulutuksen vuoksi. Lappeenrannan kaupunki ei tarjoa aamupäivätoimintaa. Ulkopuoliset toiminnan tuottajat voivat itse järjestää aamupäivätoimintaa, jota Lappeenrannan kaupunki ei kuitenkaan kustanna.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Perheet hyödyntävät tarjolla olevan toiminta-ajan tarpeidensa mukaisesti. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin esimerkiksi keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä, joko aamu- tai iltapäivätoimintana tai molempina. Sitä voidaan järjestää arkipäivinä pääsääntöisesti kello 7.00 – 17.00 välisenä aikana.

3.3 Toimintamaksu

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista säädetään perusopetuslaissa 48 f §. Kuukausimaksu saa olla 570 tunnin osasalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Lappeenrannassa IP – toiminnan maksut on tarkistettu vuonna 2017 (kola 3.4.2017 § 31).

3.3.1 Lapsi osallistuu toimintaan 1-10 päivänä kuukaudessa

Kuukausimaksu: 50 €
Sairaana yli 10 pv/kk: 0 €
Sairaana koko kalenterikuukauden: 0 €
Poissa koko kalenterikuukauden: 25 €

3.3.2 Lapsi osallistuu toimintaan yli 10 päivänä kuukaudessa

Kuukausimaksu: 100 €
Sairaana yli 10 pv/kk: 50 €
Sairaana koko kalenterikuukauden: 0 €
Poissa koko kalenterikuukauden: 50 € 

Iltapäivätoiminnan ryhmä voi olla suljettu ohjaajien koulutuksen tai vastaavan syyn vuoksi
yhden (1) päivän lukukauden aikana ilman asiakkaalle annettavaa maksuhyvitystä. Koulun
loma-aikoja ei hyvitetä maksussa. Palvelutarpeen muutoksesta tulee ilmoittaa sähköisesti
omalla lomakkeella Wilma – järjestelmän kautta. Muutokset tehdään aina seuraavan
kalenterikuukauden alusta. Huoltaja voi hakea maksun alentamista tai poistamista. Maksu
voidaan poistaa, jos perhe on toimeentulotuen asiakas. Maksu voidaan puolittaa, jos perheen
tulot alittavat maksuttoman varhaiskasvatuksen rajan.

3.4 Toiminnasta tiedottaminen

Yleinen tiedottaminen tapahtuu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi

Sivuilta löytyy aamu- ja iltapäivätoiminnan omat kotisivut, joilta löytyy tietoa toimintaryhmistä,
toimintasuunnitelmasta, ajankohtaisista asioista sekä tietoa mahdollisista eri toimintapainotteisista ryhmistä.

Lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaan valittujen lasten huoltajille lähetetään tai jaetaan ryhmän
toimintaesite ja esitietolomake, joista löytyy tietoa ryhmän ohjaajista, toimintatiloista,
toiminta-ajasta, ryhmän toiminnasta sekä toiminnasta tiedottamisesta. Palvelutuottaja (koulu,
mikäli toiminnan järjestää kaupunki) vastaa huoltajille tiedottamisesta.

Huoltajia tiedotetaan tarpeen mukaan, mutta vähintään kolme kertaa toimintakauden aikana.
Lisäksi iltapäivätoiminnasta tiedotetaan tarpeen mukaan lapsille, huoltajille, koulun opettajille
ja yhteistyötahoille. Lasten huoltajia tiedotetaan tekstiviestein, sähköpostein, puhelimitse,
kasvotusten, sekä muilla Lappeenrannan kaupungin kulloinkin käytössä olevien ja hyväksymien
viestintävälineiden ja viestintäväylien kautta.

3.5 Toimintaan hakeminen, valintakriteerit ja irtisanoutuminen

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan lukuvuosittain. Myös erityisluokan oppilaalle voi hakea
iltapäivätoiminnan paikkaa. Iltapäivätoimintaan otetaan mukaan määräajassa ilmoittautuneet
Lappeenrannassa toimivien koulujen 1.- 2.- vuosiluokkien oppilaat, ensisijaisesti erityistä tukea
tarvitsevat oppilaat kaikilta vuosiluokilta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, valitaan
oppilaat siten, että etusijalla ovat ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joiden kohdalla on jokin
toiminnan piiriin pääsyä puoltava seikka, kuten vanhempien vuorotyö, yksinhuoltajuus, vanhempien pitkät työpäivät tai mahdollinen lapsen erityisen tuen tarve. Mikäli paikkoja jää
vapaaksi tai vapautuu, voidaan oppilaita ottaa ikä- ja ilmoittautumisjärjestyksessä vielä
hakuajan jälkeenkin.

Koululaisten iltapäivätoimintaan Wilman kautta. Myös palvelutarpeen muutokset sekä
irtisanomiset tehdään Wilman kautta.

Hakemus tehdään sähköisesti valitsemalla Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus ->
Iltapäivätoimintaan hakeminen.

Hakuaikana tulleisiin hakemuksiin tulee päätökset toukokuun loppuun mennessä. Mikäli
paikkoja on vapaana, voidaan lapsia ottaa iltapäivätoimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä
myös hakuajan jälkeen. Niiden päätökset tehdään ennen toiminnan alkua. Mikäli huoltajalla ei
ole Wilma-tunnusta, tulee hänen ottaa yhteyttä lapsen päiväkotiin/kouluun.

Huom. Steinerin ja Itä-Suomen koulujen iltapäivätoimintaan haetaan näiden koulujen omassa
Wilma-järjestelmässä. Wilma-tunnukset näiden koulujen järjestelmään saa kyseiseltä koululta.

Lisätietoja iltapäivätoimintaan hakemisesta saa asiakasmaksusihteeriltä, p. 040 6341 414
tai ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi

3.6 Lapsiryhmät (lasten määrä)

Lainsäädännössä ei ole määräyksiä lapsiryhmän koosta. Suositus ryhmäkooksi on 25, jolloin
ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Ryhmän koko riippuu myös tarjolla olevien tilojen koosta ja
soveltuvuudesta iltapäivätoiminnan käyttöön.

Lappeenrannan kaupungin suositus on yhtä ohjaajaa kohti 15 lasta. Erityistä tukea tarvitsevien
lasten kohdalla kyseinen suhde on yksi ohjaaja viittä lasta kohden (1 erityislapsi vie kolmen
lapsen paikan).

Toiminta käynnistetään tulevien palveluntuottajien kanssa ja omana toimintana niissä
paikoissa, joissa toimintaan on ilmoittautunut vähintään 12 lasta. Mikäli osallistuvien lasten
määrä vähenee alle kahdeksaan, voi palveluntuottaja tai kaupunki omissa yksiköissään
lakkauttaa toiminnan seuraavan kuukauden alusta. Uusi ryhmä voidaan perustaa, mikäli siihen
on tulossa vähintään 12 lasta. Lapselle tarjotaan iltapäivätoiminnan aikana välipala.
Toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle ilmaista.

Erityisopetuksessa olevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan toiminnan
yleisiä tavoitteita ja sisältöjä. Huoltajien kanssa pyritään sopimaan, miten oppilaan kasvuun ja
kehitykseen liittyvät tavoitteet huomioidaan. Toiminta tapahtuu ensisijaisesti muun aamu- ja
iltapäivätoiminnan yhteydessä. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat
oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Kunta päättää
toiminnan laajuudesta. Mikäli mahdollista, erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja
iltapäivätoiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos oppilaiden
tarpeet sitä edellyttävät, voidaan toiminta järjestää myös omissa ryhmissä. Aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa
ryhmissä tukee erityistä tukea saavien oppilaiden kehitystä.

3.7 Ohjaajat

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioon ottaen riittävä
määrä ammattitaitoisia ohjaajia. Kunnan tulee huolehtia aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien
riittävästä määrästä sekä osaamisesta mm. suunnitelmallisen täydennyskoulutuksen avulla.

Lain mukaan kunnan tulee huolehtia, että niiltä henkilöiltä, jotka työskentelevät
henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, pyydetään
nähtäväksi ote rikosrekisteristä.

Jokaisessa toimipisteessä on vähintään yksi ohjaaja, jolla on soveltuva koulutus tehtävään.
Henkilökunnan kelpoisuudesta vastaa toiminnan järjestäjä lain mukaisesti (valtioneuvoston
asetus opetustoimen henkilöstövaatimuksista 986/1998, johon on lisätty säännökset aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaajan kelpoisuusvaatimuksista 115/2004).

Ohjaajana toimivalta henkilöltä vaaditaan tehtävään soveltuva tutkinto ja taito toimia
lapsiryhmän ohjaajana. Lappeenrannassa hyväksyttyjä tutkintoja ovat:

 • korkeakoulututkinto, joka liittyy lasten ja nuorten kanssa toimimiseen
 • ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, jotka
  liittyvät lasten ja nuorten kanssa toimimiseen
 • aikaisemmat opistoasteen tutkinnot ja ammatillista perustutkintoa vastaavat
  aikaisemmat opinnot tuottavat tutkinnon osalta ohjaajan kelpoisuuden

Ohjaajan kelpoisuus on myös henkilöllä, joka on kelpoinen antamaan esiopetusta,
luokanopetusta tai aineen opetusta tai toimimaan oppilaanohjaajana. Taito toimia lapsiryhmän
ohjaajana voi olla hankittu tutkintoon kuuluvissa opinnoissa tai muulla koulutuksella tai
osoitettu työkokemuksella tai muulla toiminnalla.

Ohjaajat vastaavat toiminnan sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimintaympäristön
viihtyisyydestä ja turvallisuudesta yhdessä esihenkilönsä kanssa. Ohjaajalta vaaditaan kykyä
toimia ryhmän vastuullisena aikuisena ja hyviä vuorovaikutustaitoja, jotta yhteistyö
vanhempien ja koulun kanssa on sujuvaa. Lappeenrannan omana toimintana järjestetyssä
iltapäivätoiminnassa esihenkilönä toimii koulun rehtori tai koulun organisaation mukainen
esihenkilö.

Palvelutuottaja huolehtii myös kunkin toiminnassa olevan aikuisen rikostaustan selvittämisestä
pyytämällä nähtäväksi rikosrekisteriotteen ennen toiminnan käynnistymistä.

Toimintakauden alussa järjestetään tarvittaessa uusille ohjaajille perehdyttämistilaisuus
iltapäivätoiminnan tavoitteista ja perusteista, toiminnan suunnittelusta ja ohjaajien tehtävistä.
Perehdyttämisestä vastaa Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelut.
Perehdyttäminen voidaan toteuttaa esim. videomateriaalien avulla.

Ohjaajille järjestetään yhteistä koulutusta eri aiheista vähintään kaksi tilaisuutta lukuvuoden
aikana.

Ohjaaja vastaa toiminnasta itsenäisesti. Jokainen toimipiste ilmoittaa koordinaattorille kuka tai
ketkä ovat vastuuohjaajia ryhmässä.

3.8 Haastava lapsi iltapäivätoiminnassa

Iltapäivätoiminnan järjestäjällä on velvollisuus järjestää toimintaympäristö turvalliseksi
lapselle. Sovellettavaksi tulee perusopetuslain 48d §, jonka mukaan aamu- ja
iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön.
Haastava lapsi iltapäivätoiminnassa voi aiheuttaa haasteita/vaaratilanteita sekä työntekijöille,
muille lapsille, että itselleen. Tällaisissa tilanteissa on hyvä keskustella huoltajien ja lapsen
kanssa sekä iltapäivätoiminnanohjaajien ja koulun (vanhempien luvalla) kanssa ja miettiä,
mistä lapsen käytös johtuu. Käytettävissä olevia toimintatapoja ovat henkilöstön ohjaus ja
mahdollinen lisätyövoima, jotta lapsi saa tarvitsemansa tuen. Tilanteen seurannassa tarvitaan
myös säännöllinen yhteistyötä ja viestintää huoltajien kanssa.
Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi iltapäivätoiminnassa kiinnitetään huomioita
seuraaviin seikkoihin:

 • ennakointi
 • menettelytavoista sopiminen lapsen huoltajien ja hoitavien tahojen kanssa
 • jos tilanne etenee jostain syystä vakavaksi vaaratilanteeksi, niin tällöin jokaisella meistä on
  velvollisuus toimia siten, että kukaan toimintaympäristössä ei vahingoittuisi
 • vaaratilanteen sattuessa toimitaan kaupungin työturvallisuusohjeistuksen mukaisesti ja
  tehdään ilmoitus vaaratilanteesta Toyme-työturvallisuusjärjestelmän kautta.

Perusopetuslain 1 §4 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ei sovelleta
perusopetuslain kurinpitopykäliä.

3.9 Kulkemisen ja kuljetusten järjestäminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että vain niillä toimintaan
osallistuvilla erityisen tuen oppilailla, joilla on oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus
käyttää tätä etuutta iltapäivätoiminnan osalta. Mahdollisuutta käyttää edellä mainittua
koulumatkaetuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää
aamu- ja iltapäivätoiminnan koulukuljetuksia.

Jos iltapäivätoimintapiste on koulun ulkopuolella, huoltajat ovat vastuussa oppilaan
kulkemisesta koulun ja iltapäivätoiminnan välillä. Kaupunki ei vastaa kuljetuksista.
Ulkopuolinen toiminnan tuottaja voi halutessaan saattaa oppilaita koulun ja
iltapäivätoimintapaikan välillä.

Oppilaalla on oltava huoltajan lupa osallistua koulun kerhotoimintaan. Iltapäiväkerhon
ohjaajan on varmistettava oppilaan huoltajalta lapsen osallistuminen koulun kerhoon. Ohjaaja
lähettää oppilaan kerhoon ja ottaa oppilaan vastaan, mikäli koulun kerho on vanhempien
oppilaalle varaaman iltapäivätoiminnan aikana.

Ohjaaja ottaa välittömästi yhteyttä oppilaan huoltajiin, jos oppilas ei palaa sovitusti takaisin
iltapäivätoimintaan.

Erityistä tukea tarvitseva koulumatkaetuuteen oikeutettu oppilas saa kuljetuksen koulusta
kaupungin järjestämään iltapäivätoimintapaikkaan, jos hänen koulullaan ei järjestetä
iltapäivätoimintaa. Näissä tapauksissa huoltajat huolehtivat oppilaan kuljettamisesta
iltapäivätoiminnasta kotiin. Jos erityistä tukea tarvitseva koulumatkaetuuteen oikeutettu
oppilas osallistuu kaupungin järjestämään iltapäivätoimintaan omalla koululla, erityisen tuen
oppilaan on mahdollista käyttää etuutta myös iltapäivätoiminnasta kotiin. Kunnalla ei
kuitenkaan ole velvollisuutta järjestää iltapäivätoiminnan kuljetuksia.

4. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet

Lappeenrannan iltapäivätoiminta järjestetään opetushallituksen hyväksymien koululaisten
aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan perusteiden mukaisesti. Yleisesti iltapäivätoiminta tarjoaa
lapselle monipuoliset mahdollisuudet ohjattuun toimintaan, vapaaseen leikkiin ja ulkoiluun.
Myös koulutehtävien tekeminen on mahdollista, mutta kuitenkin vastuu koulutehtävistä ja
niiden tekemisen valvonnasta on huoltajilla. Toiminnassa tulisi olla myös mahdollisuus lepoon
rauhallisessa ympäristössä. Kaikki toiminta tapahtuu ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan
henkilön valvonnassa.

Toimintaa voidaan järjestää iltapäivätoiminnan järjestämispaikan, ohjaajien vahvuuksien ja
ryhmän tarpeiden mukaan. Lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun esittämällä omia
toiveitaan toiminnan sisältöön. Lasten ja vanhempien toiveet otetaan huomioon
mahdollisuuksien mukaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista:

 • eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
 • leikki ja vuorovaikutus
 • liikunta ja ulkoilu
 • ruokailu ja lepo
 • kulttuuri ja perinteet
 • käden taidot ja askartelu
 • kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
 • mediataidot
 • arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
 • erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa pyritään tekemään yhteistyötä kaupungissa meneillään olevien
hankkeiden kanssa, joiden tavoitteena on erityisesti edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

5. Toiminnan seuranta ja arviointi

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävän kunnan tulee hyväksyä perusopetuslaissa tarkoitettua
aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma, joka on laadittu perusopetuksen
aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.
Toimintasuunnitelman tarkoituksena on tukea aamu- ja iltapäivätoiminnan paikallista
järjestämistä ja kehittämistä sekä lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä.
Kunnan tulee myös arvioida antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä
osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa arvioidaan vuosittain asiakaspalauttein ja arviointikyselyin.
Arviointi voi olla valtakunnallista tai kunnan itse järjestämää. Arviointitulosten pohjalta
toimintaa kehitetään edelleen. Ulkopuolisen arvioinnin lisäksi ohjausryhmä seuraa ja arvioi
toiminnan laatua. Kaupunki arvioi vuosittain jokaisen kerhonjärjestäjän toimintaa.

Kerhokäynnein tarkastetaan, että kunkin järjestäjän iltapäivätoiminta on lainmukaista ja että
sopimuksessa määritellyt asiat toteutuvat. Koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa
käydään vuosittaiset kehityskeskustelut yksiköiden esihenkilöiden tai vastaavien toimesta.

Arviointikyselyjen vastaukset toimitetaan toiminnan järjestäjille, jotka tekevät niiden johdosta
tarvittavat johtopäätökset ja laativat kehittämiskohteet. Toiminnan järjestäjät tiedottavat
kehittämisen kohteet lasten ja huoltajien tietoon. Arviointikyselyjen tuloksia käsitellään
iltapäivätoiminnan ohjausryhmässä.

6. Yhteistyö ja tiedonkulku

Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajan ja mahdollisesti koulun kanssa
sovitaan, miten erityistä tukea saavan oppilaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet
otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Moniammatillinen yhteistyö lisää
edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen.

6.1 Yhteistyö koulun kanssa

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) voi sisältää kuvaukset
oppilaan osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä yhteistyöstä toiminnan järjestäjän
kanssa. HOJKS:ssa voidaan kuvata, miten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet ja
toimintamallit tukevat oppilaan kehitystä. Tällä tavoin oppilaan koulupäivästä muodostuu
kasvatuksellinen kokonaisuus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan
tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan
huoltajan luvalla.

Iltapäivätoiminnan tulee tehdä kiinteää yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa, erityisesti
rehtorin, luokanopettajien ja erityisopettajien kanssa. Yhteistyövelvoite on
molemminpuolinen.

6.2 Yhteistyö huoltajien kanssa

Iltapäivätoiminnan ohjaajat tekevät myös kiinteää yhteistyötä lasten huoltajien kanssa.
Huoltajille järjestetään syksyllä oma tai koulun kanssa yhteinen vanhempainilta. Vanhemmille
tarjotaan myös mahdollisuutta tulla henkilökohtaisesti keskustelemaan ohjaajien kanssa
lapsestaan ja toiveistaan iltapäivähoidon suhteen.

6.3 Verkostoyhteistyö

Koulun rehtori tai oppilashuoltotoiminnasta vastaava henkilö kutsuu tarvittaessa kokoon
moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän. Ryhmään voivat kuulua rehtori, koululääkäri,
luokan opettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, psykologi ja koulukuraattori. Kun
koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuvan lapsen asioita käsitellään oppilashuoltoryhmässä,
lapsen iltapäivätoiminnan ohjaaja kutsutaan mukaan palaveriin, jos hänen on tarpeen olla
mukana keskustelemassa lapseen liittyvistä asioista.

Koululaisten iltapäiväryhmää informoidaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista silloin,
kun ne liittyvät lapsen hyvinvointiin ja haasteisiin lapsen käytöksen ohjaamisessa.

Eri hallintokuntien välistä yhteistyötä kehitetään koko ajan. Koululaisten iltapäiväkerhojen
järjestävät tahot osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulujen koulutulokkaille
järjestettävään päivään esittelemällä omaa toimintaansa ja vastaamalla vanhempien
kysymyksiin. Tuottajien edustajat voivat tarvittaessa osallistua myös koulutulokkaiden
siirtopalavereihin.

Iltapäivätoiminnan koordinaattori osallistuu alueellisiin verkostopalavereihin ja välittää sieltä
saadun tiedon ohjausryhmälle.

6.4 Ohjausryhmä

Iltapäivätoiminnan koordinaattori kutsuu noin 2 kertaa lukukaudessa ohjausryhmän koolle.
Ohjausryhmään kuuluu jokaista tuottajaa edustava henkilö sekä kaupungin omaa toimintaa
edustava rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö. Palaverista tehdään muistio. Tuottajien ja
kaupungin tekemä sopimus koululaisten iltapäivätoiminnan tuottamisesta velvoittaa
osallistumaan ohjauspalavereihin.

7. Lasta koskevien tietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen

Toiminnan järjestäjän tulee huolehtia siitä, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä
toimivat henkilöt perehdytetään henkilötietojen käsittelyyn, salassapitoon ja
vaitiolovelvollisuuteen liittyviin säädöksiin.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavat ohjaajat ja muu henkilöstö eivät saa sivullisille ilmaista
lasta tai hänen huoltajaansa koskevia salassa pidettäviä tietoja tai luovuttaa salassa pidettäviä
asiakirjoja. Tietojen ilmaiseminen ja asiakirjan luovuttaminen on mahdollista vain huoltajan
yksilöidyn suostumuksen perusteella. Perusopetuksesta ja siihen liittyvästä oppilashuollosta
vastaavat henkilöt voivat luovuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaaville toiminnan
asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Jos lapsi siirtyy toisen
opetuksen järjestäjän järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan, aikaisemman järjestäjän on
salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava opetuksen tai toiminnan
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden
opetuksen järjestäjän pyynnöstä.

Tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin
sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Oppilasta koskevien salassa pidettävien tietojen
luovuttaminen aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle edellyttää huoltajan antamaa
yksilöityä tiedonsiirtolupaa.