Suosikit

Ympäristönsuojelun valvonta ja taksat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa. Ympäristövalvonta on hallinnollisesti jaettu kunnan (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) ja valtion kesken (Etelä-Suomen aluehallintovirasto eli AVI, Kaakkois-Suomen Ely-keskus). Ympäristövalvonta käsittää ympäristön pilaantumiseen tai roskaantumiseen liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä tarkastustoimintaa.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valvoo useita elinympäristön olosuhteita sekä yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden toimintaa. Valvonnalla varmistetaan toimijoiden ja olosuhteiden lainmukaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikkeiden laatu, koulujen olosuhteet, järvi-, pohja- ja talousveden laatu ja ympäristöluvitetut tai rekisteröidyt toiminnot. Valvonta jakautuu suunnitelmalliseen valvontaan ja ns. muuhun valvontaan.

Suunnitelmallisessa valvonnassa viranomaistarkastuksia tehdään valvontasuunnitelmaan perustuen säännöllisin väliajoin. Tarkastusten tiheys riippuu tarkastettavasta kohteesta ja suoritettavan tarkastuksen luonteesta: suureen keskuskeittiöön tehdään useita, lyhyitä tarkastuksia vuoden aikana ja toisaalta karjatiloja tarkastetaan usean vuoden välein. Tarkastuksia voidaan tehdä joko ennalta ilmoittamatta tai tarkastuksesta etukäteen sopien. Valvonnan tavoitteena on varmistaa lakien noudattaminen kaikessa valvottavassa toiminnassa. 

Valvontasuunnitelmat tehdään yleensä neljäksi vuodeksi kerrallaan ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen suorittama valvontatyö on suurelta osin maksullista. Maksullisuus perustuu aina lainsäädäntöön. Maksut peritään toiminnanharjoittajalta Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymien taksojen mukaisesti.