Suosikit

Oppilashuolto

Oppilashuolto - Opiskeluhuolto

Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

 

Kouluterveys

Kouluterveydenhoitaja tapaa lapsen vuosittaisissa terveystarkastuksissa. Huoltajille ilmoitetaan, kun luokkakohtaiset tarkastukset alkavat. Vanhemmat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen lääkärin vastaanotolle (1, 5 ja 8 lk). Laaja terveystarkastus sisältää opettajan arvion oppilaan hyvinvoinnista sekä terveydenhoitajan ja koululääkärin tarkastuksen. Kouluilla ei ole sairausvastaanottoa. Koululääkärin ajat ovat varattu laaja-alaisia terveystarkastuksia varten.

Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu terveysasemilla. Tarkemmat tiedot: www.eksote.fi -> palvelut -> terveyskeskus

 

Hammashuolto

Vanhempien on huolehdittava siitä, että koululaisille varataan aika hammastarkastukseen. Tarkemmat tiedot www.eksote.fi -> palvelut - > terveyskeskus-> hammashuolto

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on peruskouluissa toimiva sosiaalityön ammattilainen. Koulukuraattorin työ on sekä yksittäisten oppilaiden että koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ohjausta ja tukea. Koulukuraattori tekee lapsen asioissa yhteistyötä huoltajien, koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulukuraattorin työn tavoitteena on tukea lapsen koulunkäyntiä, ikätasoista kehitystä, ehkäistä ongelmatilanteita ja auttaa löytämään keinoja niistä selviytymiseen. Koulukuraattorin tavoittaa parhaiten puhelimitse, Wilman tai sähköpostin kautta. Koulukuraattori vastaa yhteydenottopyyntöihin mahdollisimman pian.

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi edustaa kouluyhteisössä psykologista asiantuntijuutta. Koulupsykologin tehtäväkuvaan kuuluu yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen sekä oppimisvaikeuksien tutkimus osana koulun kolmiportaisen pedagogisen tuen järjestämistä. Koulupsykologi on tarvittaessa auttamassa lasten kouluselviytymisessä, mikäli lapsen oppimisessa tai kehityksessä ilmenee pulmia. Yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien kanssa tehtyjen selvittelyjen pohjalta koulupsykologi suosittelee lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutusta lapsen kouluselviytymiseen. Koulupsykologin tavoittaa sähköpostin tai Wilman kautta sekä puhelimitse. Yhteydenotto- ja soittopyyntöihin vastataan mahdollisimman pian.