Suosikit
Palvelu

Katsomusaineen opiskelu

Jokainen oppilas opiskelee uskontoa tai elämänkatsomustietoa kaikilla vuosiluokilla. Oppilaille järjestetään enemmistön mukaista uskonnon opetusta. Tämä tarkoittaa Lappeenrannassa evankelisluterilaisen uskonnon opetusta. Kaikki evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenet osallistuvat tähän opetukseen. Myös kaikki muut oppilaat voivat huoltajan ilmoituksesta osallistua tähän uskonnon opetukseen.

Lappeenrannan kouluissa järjestetään myös ortodoksiseen seurakuntaan kuuluville heidän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan kuuluville oppilaille, jotka eivät osallistu em. uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta silloin, jos vähintään 3 samaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan huoltaja sitä pyytää.

Jos oppilas ei kuulu uskonnollisiin yhdyskuntiin eikä hän osallistu uskonnon opetukseen, opetetaan hänelle elämänkatsomustietoa. Opetusryhmässä tulee olla vähintään 3 oppilasta. Jos huoltaja pyytää, voi uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas osallistua enemmistön uskonnon opetukseen.

Koska muita kuin evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvia oppilaita on Lappeenrannassa vähän, voi katsomusaineen opiskelu tapahtua muussa kuin omassa koulussa.

Uskonnolliset ja niille vaihtoehtoiset tilaisuudet

Perusopetuksen yhteydessä on mahdollista järjestää uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia, kuten jumalanpalveluksia tai uskonnollisia päivänavauksia erillään muusta toiminnasta.

Oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin tai toimituksiin. Vapaus olla osallistumatta on riippumaton uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä. Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten aikana koulun on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa, joka on luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin tilaisuudessa, jonka tilalle toimintaa järjestetään. Koulut tiedottavat ajoissa ja riittävällä tarkkuudella opetuksen yhteydessä järjestettävistä uskonnollisista ja niille vaihtoehtoisista tilaisuuksista niin, että oppilaan huoltajalla on mahdollisuus ilmoittaa osallistumisesta tapauskohtaisesti.

Koulun yhteiset juhlat kuten lukuvuoden päättäjäiset eivät voi olla uskonnollisia tilaisuuksia, eikä niille järjestetä vaihtoehtoisia tilaisuuksia. Yhteiset juhlat voivat kuitenkin sisältää uskontoon viittaavia elementtejä (esim. yksittäisen virren laulaminen), jos tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lapsesi opettajaan tai rehtoriin saadaksesi lisätietoa katsomusaineiden opettamisesta.

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tiedustellaan lapsesi katsomukseen liittyviä tietoja opetuksen järjestämistä varten.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki 1998/628 13§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L4P13