Suosikit

Työllisyyden edistämisen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan kaupunginhallitus

Villimiehenkatu 1

53100 Lappeenranta

 

Tietovarannon yhteyshenkilö

Salla Peltonen, työllisyyskoordinaattori

salla.peltonen@lappeenranta.fi

040 652 8687

 

Tietosuojavastaava

Ilona Sidoroff

tietosuoja@lappeenranta.fi

040 768 1336

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on selkeyttää Lappeenrannan kaupungin työllisyysmäärärahan budjetointia ja seurantaa. Rekisterissä olevia tietoja käytetään kaupungin omien palkkatukipaikkojen koordinoinnissa sekä yhteistyökumppaneiden avustusmäärien ja palkkioiden määrittämisessä maksatusten perusteeksi. Lisäksi rekisterissä olevia tietoja käytetään kriteerien täyttymisen ja vaikuttavuuden seurannassa.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Lpr kaupungin palkkatukityöllistetyistä kerättävät tiedot: nimi, työtehtävä, työsuhteen kesto, palkka, palkkatuki -%, onko velvoitetyöllistettävä

Yhdistyskumppaneiden palkkatukityöllistetyistä kerättävät tiedot: nimi, työtehtävä, työsuhteen kesto, palkka, palkkatuki -%

Yrityslisää saavien yritysten työllistettävistä kerättävät tiedot: nimi, ikä, yhteystiedot, koulutus, kotikunta, työtehtävä, työsuhteen kesto, palkka, mahdollinen palkkatuki

 

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?

Ei

 

Käsittelyn peruste

Yleinen etu. Kaupungin linjaama työllistämisen edistäminen vaatii henkilötietojen käsittelyä, jotta työllistyminen on mahdollista.

Sopimus. Velvoitetyöllistettävien edelleen sijoitussopimuksessa käsitellään työllistettävien henkilötietoja.

Yrityslisän myöntämisen perusteena on työntekijän suostumus siihen, että kaupunki saa tiedon työttömyyden kestosta ennen työllistymistä.

 

Tietovarannon tietolähteet

Kaupungin palkkatukityöllistettyjen henkilötiedot saadaan työllistetyiltä itseltään. Velvoitetyöllistettävien tiedot saadaan Etelä-Karjan työvoimapalvelukeskukselta.

Yhdistyskumppaneiden työllistettyjen tiedot saadaan yhdistyskumppaneilta.

Yrityslisän myöntämiseen tarvittavat tiedot saadaan TE-palveluista ja muut tiedot saadaan työllistävältä yritykseltä.

 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?

Palvelussuhde perustuu työsopimukseen ja sitä varten tarvitaan henkilötietoja, joita ilman palvelussuhdetta ei voida todentaa ja palkanmaksu estyy.

Yhdistyskumppanuuksissa ja yrityslisässä avustusta/palkkiota palkkauskustannuksiin ei voida myöntää ilman henkilötietoja.

 

Tietovarannon ylläpitojärjestelmät

M-files dokumentinhallinjärjestelmä

 

Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Sähköisessä muodossa.

 

Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Kyllä. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta käsittelystä osan hoitaa Meita Oy.

 

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tiedot ovat dokumentinhallintajärjestelmä M-filesissä, jonne on rajattu pääsy organisaation sisällä ja ulkopuolisilla sinne ei ole pääsyä. Työvoimanpalvelukeskuksen kanssa käytävä sähköinen keskustelu on suojattua ja kaikilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

 

Tietovarannossa olevien tietojen luovutus

Meita Oy:lle toimitetaan sähköisesti palkkatukityösuhteen alussa työllistettävän työsopimus ja palkkatukipäätös palkkatuen maksatuksen perusteeksi.

 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei

 

Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle

Ei

 

Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Työllisyyden edistämisen yleisiä asiakirjoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään enintään viisi vuotta. Palvelussuhteisiin liittyvät tietoja säilytetään samoin kuin muun henkilöstön palvelussuhteeseen liittyviä tietoja (ks. palvelussuhderekisterin tietosuojaseloste).

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

Rekisterinpitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen

 

Oikeus oikaista tietonsa

Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön. Voit myös käyttää sähköistä lomaketta.

 

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Kun tietojen käsittelyn perusteena on yleinen etu tai julkisen vallan käyttö, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen vedoten. Tällöin tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa vain, mikäli rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan, että tietojen käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perustelu syy. Tietojen käsittelyä voidaan jatkaa myös oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.