Suosikit
Palvelu

Erityiset opetusjärjestelyt

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta. Joskus sairaus tai joku muu elämäntilanne voi tilapäisesti estää tai vaikeuttaa lapsesi osallistumista opetukseen. Tällöin rehtori voi tarvittaessa päättää erityisistä opetusjärjestelyistä. Erityiset opetusjärjestelyt voivat koskea yhtä tai useampaa oppiainetta. Opetus voidaan järjestää tuntijaosta ja opetussuunnitelmasta poiketen, esimerkiksi koulupäivää lyhentämällä, oppiaineen tehtävien korvaamisen jollain muulla tekemisellä tai etäopiskelulla. Erityiset opetusjärjestelyt laaditaan aina yksilökohtaisesti oppilaan etu huomioiden.

Mikäli lapsesi on erityisen tuen piirissä, päättää rehtori erityisistä opetusjärjestelyistä erityisen tuen päätöksessä. Muutoin rehtori tekee erillisen päätöksen. Päätös on aina määräaikainen.

Toimintaohje

Ota yhteyttä koulun rehtoriin kysyäksesi erityisistä opetusjärjestelyistä. Sinä lapsen vanhempana voit esittää erityisiä opetusjärjestelyitä tehtäväksi. Rehtorin yhteystiedot löytyvät Wilmasta ja koulun verkkosivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 18§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852