Suosikit

Arviointi

Oppilaan arvioinnilla pyritään

  • ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua
  • kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin

Arviointi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Arvioimme monipuolisesti

  • oppimista. Oppilaan eri tavoin osoittamaa tiedollista ja taidollista* osaamista suhteessa opsissa asetettuihin tavoitteisiin. (* laaja-alaiset taidot ovat siis osa oppiaineen arvosanaa)
  • työskentelyä. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista.
  • käyttäytymistä, joka arvioidaan erikseen. Kriteerit löytyvät opetussuunnitelmasta. Käyttäytymisen arviointi ei saa vaikuttaa oppiaineiden arviointiin. Käyttäytymisen arviota ei merkitä päättö- ja erotodistukseen.

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään sekä ohjata ja kannustaa opiskelua. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön. Jos oppilas on saanut hylätyn arvosanan, hänellä on mahdollisuus korottaa erikseen ilmoitettavalla näytöllä. Koulussa annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi välitodistus syyslukukauden lopussa. 

Käyttäytymisen arviointi merkitään todistukseen kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki häntä opettavat opettajat.

 

Päättöarviointi

Päättöarviointi perustuu näyttöön siitä osaamisesta, jota oppilaalla on suhteessa opetussuunnitelmassa (tai HOJKS:issa) asetettuihin tavoitteisiin perusopetuksen päättyessä.  

Valinnaisten kielten arviointi 9. luokkalaisten päättötodistuksessa

Huoltaja voi pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2-kielestä. Tällöin todistuksessa on merkintä “hyväksytty”. Pyydämme huoltajia ilmoittamaan tämän toivomuksen osoitteella anne.oksala@lappeenranta.fi

Lisänäyttö arvosanan korottamiseksi

Koulu voi järjestää mahdollisuuksia antaa erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttöjä, joiden avulla oppilaat voivat osoittaa parantunutta osaamistaan. Mahdollisuuksia voidaan antaa normaalin opetuksen yhteydessä sekä erillisissä näyttötilaisuuksissa. Muunlaiset lisänäytöt kuin kirjalliset kokeet ovat tarpeen varsinkin taide- ja taitoaineissa ja kotitaloudessa, mutta niitä voidaan käyttää missä oppiaineessa tahansa.

Lisänäyttömahdollisuuksia pohdittaessa on hyvä muistaa, että opetussuunnitelman perusteiden mukaan sanallisesti arvioitava valinnainen aine voi korottaa yhteisen aineen arvosanaa. Jos oppilas esim. 8. ja/tai 9. luokalla opiskelee alle kahden vuosiviikkotunnin laajuista musiikin syventäviksi opinnoiksi määriteltyä valinnaista ainetta ja suoriutuu niistä hyvin, voidaan hänen 7. luokalta olevaa musiikin arvosanaansa korottaa ja hän saa päättötodistukseen tämän korotetun arvosanan.

Lisää arvioinnista opetussuunnitelmassa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/804029/perusopetus/tekstikappale/805753