Suosikit

Miksi? Mitä? Miten?

 

Tiedän, miksi teen

Opetussuunnitelmassa on asetettu oppiaineille ja laaja-alaiselle osaamiselle tavoitteet, jotka ohjaavat lapsen opiskelua.

 • POPSIS-vihko

Opiskelen ja harjoittelen taitoja, joita tarvitsen elämässä:

 • sinnikkyys
 • vastuun ottaminen
 • työn loppuun tekeminen
 • oman työn arvostus
 • ilo omasta oppimisesta
 • vuorovaikutustaidot

 

Tiedän, mitä teen

Oppilas käy koulua oman lukujärjestyksensä mukaisesti.

Lukujärjestys voi sisältää opetustuokioita, viikkosuunnitelmatyöskentelyä, taito- ja taideaineiden opetusta, solun yhteisiä oppituokioita ja työskentelyä erilaisissa tiimeissä.

Oppilaan viikkosuunnitelma määrittää, millaisia tavoitteita ja tehtäviä hänellä on viikon aikana.

Viikkosuunnitelmatyötä harjoitellaan ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien.

 

Tiedän, miten teen

Minua ohjataan tekemään itse ja harjoittelen tekemään itse.

Opettelen erilaisten laitteiden ja teknologian käyttöä.

Työskentelen ja opin yksin ja yhdessä muiden kanssa.

Käytän erilaisia työskentelyvälineitä ja -tapoja: kynä, vihko, kirjat, kartat, iPad, teknologia välineet ja materiaalit, jne...

Saan omasta oppimisesta ja työstä välitöntä palautetta. Palautteen painopiste on onnistumisissa ja vahvuuksissa.

 

Kouluympäristöni

Oppimisvälineillä on omat merkityt paikat jokaisessa koulun tilassa, myös ulkona.

 • Huolehdimme ympäristön siisteydestä ja välineiden kunnosta yhdessä.
 • Koulussa on oppilaiden ja aikuisten yhdessä laatimat, opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset järjestyssäännöt ja PRO-koulutavoitteet.
 • Soluilla on yhteisesti sovittuja toimintaohjeita ja -tapoja.
 • Luokka-asteiden lukujärjestykset ovat näkyvillä solussa.
 • Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.
 • Käytämme hiljaista puheääntä, puhumme toisillemme läheltä ja liikumme rauhallisesti.
 • Puhumme positiivisesti ja arvostavasti.

Vastuullinen vapaus

Pontuksen koulussa se tarkoittaa, että oppilaalla on mahdollisuus:

 • edetä omaan tahtiin kehitystasonsa mukaisesti
 • valita oma työskentelypaikka
 • valita työskentelytapa annetuista vaihtoehdoista
 • valita työskenteleekö yksin vai yhdessä
 • valita, missä järjestyksessä työnsä tekee

Vastuullinen vapaus sisältää aina myös vastuun omasta tekemisestä. Vapaus rajataan tilanteen, kykyjen ja taitojen mukaan oppilaalle sopivaksi. Aikuinen asettaa oppimistilanteelle turvalliset rajat ja ohjaa oppilaan työskentelyä.

 

Viikkosuunnitelma

Oppilaan ja opettajien yhdessä laatima suunnitelma viikon kulusta.

Pienimmillä oppilailla sen tekee opettaja. Viikkosuunnitelma on ikään kuin viikon lukujärjestys, jonka oppilas vie käymään kotona, jolloin huoltaja voivat seurata halutessaan lapsensa etenemistä ja tukea opiskelussa. Opettajat tarkastavat suunnitelman tehtävät. Tehtävät ja tehtävän sisällön suorittaminen ei ole tavoite. Päämääränä on saavuttaa kunkin oppiaineen opetusuunnitelman tavoitteet, jotka voi saavuttaa usealla eri tavalla esim. projektitöillä, oppikirjan tehtävillä jne. Viikkosuunnitelma pitää sisällään opetustuokioita, ryhmätöitä, yksilötehtäviä. Viikkosuunnitelman käyttöön siirrytään vähitellen ikätaso huomioon ottaen. Viikkosuunnitelman tehtäviä on noin 1⁄3 oppitunneista.