Suosikit

Myö liikutaa! Lappeenrannan soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma 2020-2025

Tekijät: Lappeenrannan kaupunki / Liikkumisen edistämisen yksikkö, erityisliikunnanohjaaja Jenni Lehti
Ulkoasu ja taitto: pirjouusitalo-aura.com
Valokuvat: Lappeenrannan kaupunki ja s. 3 Nathan Anderson
Painopaikka: Grano Oy, 2021 

Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma täydentää vuonna 2019 valmistunutta Lappeenrannan kaupungin Myö liikutaa -liikkumisohjelmaa. 

Lappeenrannan soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma

Taustalla on Myö liikutaa! – Lappeenrannan liikkumisohjelma 2025. Suunnitelmassa kiinnitetään erityishuomiota soveltavan liikunnan asiakasryhmiin. Asiakkaiden ääni saatiin kuuluviin keväällä 2020
toteutetun erityisliikuntakyselyn kautta.

Kehittämissuunnitelma on toimitettu seuraaville asiantuntijatahoille tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi työstämisvaiheessa:

 • Suomen Paralympiakomitea
 • Lappeenrannan vammaisneuvosto
 • Eksoten kokemusasiantuntijat
 • Eksoten asiantuntijat (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mielenterveys- ja päihdepalvelut,
  aikuisten monialaiset palvelut ja vammaispalvelut)
 • Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu (EKLU)
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
 • Invalidiliitto

Lähtötilanne

 • 7urheiluseurojen järjestämää soveltavan liikunnan ryhmää
 • 21 kpl liikuntatoimen soveltavan liikunnan ryhmää viikottain (kevät 2020)
 • 420 kpl myönnettyä erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttia
 • Useilla vammais- ja eläkeläisjärjestöillä on erilaisia soveltavan liikunnan ryhmiä
 • 227 henkilöä liikkuu soveltavan liikunnan ryhmissä
 • Noin 200 kpl voimassa olevaa erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttia

Kysely Lappeenrannan erityisliikunnasta

 • Toteutettiin huhti- kesäkuussa 2020 sähköisesti.
 • Suunnattiin ensisijaisesti lappeenrantalaisille erityisryhmiin kuuluville henkilöille, mutta siihen pystyivät vastaamaan myös kaikki erityisliikunnasta kiinnostuneet henkilöt.
 • Kartoitettiin asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä kaupungin erityisliikunnasta. Lisäksi asiakkailta
  pyydettiin kehittämisideoita.
 • Vastauksia saatiin 79 kappaletta, vastaajista 61 ilmoitti että hänen toimintakykynsä on heikentynyt
  vamman tai sairauden takia.
 • Vastaajia melko tasaisesti kaikista ikäluokista (alle 20 -vuotiaat – yli 70 -vuotiaat) ja vastaajilla laajasti erilaisia toimintakykyä heikentäviä vammoja.

Erityisliikuntakyselyyn vastanneet 

 • Vastaajista lähes kaikki harrastivat liikuntaa.
 • Puolet liikkui soveltavan liikunnan ryhmissä.
 • Joka kolmas ei ole osallistunut soveltavan liikunnan ryhmään mutta haluaisi osallistua.
 • Kyselyssä selvitettiin mitä liikuntaa vastaajat harrastavat ja mitä haluaisivat harrastaa.
 • Kiinnostusta erityisesti vesiliikuntaan, ryhmäliikuntaan, tanssiin, kehonhuoltoon ja pallopeleihin.
Ikä (n=79) %

20 –vuotias tai nuorempi: 20,3%
20–29 –vuotias: 12,7%
30–39 –vuotias: 5,1%
40–49 –vuotias: 13,9%
50–59 –vuotias: 12,7%
60–69 –vuotias: 21,5%
70 –vuotias tai vanhempi: 13,9%

Minulla on (n=61) %

Kehitysvamma: 34,4%
Neurologinen sairaus: 32,8%
Tuki- ja liikuntaelinsairaus: 32,8%
Sydän- ja verisuonisairaus: 9,8%
Mielenterveyden häiriö: 13,1%
Aistivamma: 6,6%
Jokin muu: 13,1%
En osaa sanoa tai en halua kertoa: 0%

Millaista liikuntaa harrastat? Millaista liikuntaa haluaisit harrastaa? 

Harrastan % / Haluaisin harrastaa %

Kävely, sauvakävely, kelaus: 77,6% / 41%
Uinti, vesijumppa, muu vesiliikunta: 41,4% /  52,5%
Pyöräily, hiihto, juoksu: 22,4% / 24,6%
Kuntosali: 36,2% / 37,7%
Ryhmäliikunta: 15,5% / 39,3%
Tanssi, muu musiikkiliikunta: 12,1% / 36,1%
Kehonhuolto (jooga, venyttely tai vastaava): 12,1% /  34,4%
Pallopelit: 13,8% / 24,6%
Kamppailulajit: 3,4% / 6,6%
Hyötyliikunta: 34,5% / 24,6%

Kyselyn tuloksia

 • 60% tyytyväisiä liikuntatoimen järjestämään soveltavaan liikuntaan: Monipuolistetaan tarjontaa ja
  kehitetään toimintaa asiakkaiden toivomaan suuntaan.
 • 40% tyytyväisiä seurojen järjestämään soveltavaan liikuntaan: Lisätään yhteistyötä seurojen kanssa
  ja pyritään kehittämään seuroille tukimuotoja soveltavan liikunnan järjestämiseen (tilat? koulutus? toiminnan aloittamisen tukeminen?).
 • 60% tietää mitä liikuntamahdollisuuksia on: Lisätään ja selkeytetään tiedotusta, hyödynnetään useampia tiedotuskanavia (yhteistyötahojen tiedottaminen, sosiaalinen media). 
 • 85% tyytyväisiä liikuntatiloihin: Huomioidaan esteettömyys ja kaikki asiakkaat tiloja kunnostettaessa
  ja kehittäessä.

Kyselyn tuloksia

"Olen tyytyväinen Lappeerannan liikuntatoimen järjestämiin eritysliikuntamahdollisuuksiin."
Täysin samaa mieltä: 16,5%
Jokseenkin samaa mieltä: 46,8%
Jokseenkin eri mieltä: 31,6%
Täysin eri mieltä: 5,1%

"Olen tyytyväinen seurojen ja järjestöjen järjestämiin erityisllikuntamahdollisuuksiin Lappeenrannassa."
Täysin samaa mieltä: 10,1%
Jokseenkin samaa mieltä: 31,6%
Jokseenkin eri mieltä: 41,8%
Täysin eri mieltä: 16,5%

"Tiedän mitä erityisliikuntavaihtoehtoja Lappeenrannassa on."
Täysin samaa mieltä: 16,5%
Jokseenkin samaa mieltä: 44,3%
Jokseenkin eri mieltä: 30,4%
Täysin eri mieltä: 8,9%

"Olen tyytyväinen Lappeenrannan liikuntatiloihin."
Täysin samaa mieltä: 26,6%
Jokseenkin samaa mieltä: 58,2%
Jokseenkin eri mieltä: 13,9%
Täysin eri mieltä: 1,1%

Kehittämisideoita asiakkailta

Ryhmät
 • Enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.
 • Kehitysvammaisille lapsille lisää liikuntamahdollisuuksia, erityisesti vaikeasti vammaisille lapsille.
 • Lisää seurojen järjestämää harrastustoimintaa.
 • Ryhmiä työttömille ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville.
 • Liikunnan järjestäminen asumisyksikössä.
Tiedotus
 • Tiedottamisen kehittäminen ja laajempi markkinointi, eri ikäryhmien huomioiminen.
 • Wilman kautta tiedottaminen lasten vanhemmille.
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti
 • Toiveita kriteerien päivittämisestä.
Tilat
 • Keskustan uimahallin kuntosali helpommin saavutettavaksi.
 • Keskustan uimahalliin kunnollinen inva-pukutila

Suunnitelma

Tavoite ja keinot:

Erityisliikunnasta soveltavaan liikuntaan

 • Erityisliikunnan verkkosivut soveltavan liikunnan sivuiksi

Yhteistyön kehittäminen kaupungin eri toimialojen, Eksoten, seurojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa

 • Soveltavan liikunnan työryhmän perustaminen
 • Soveltavan liikunnan osaamisen lisääminen koulutuksien kautta
 • Seuroista, yhdistyksistä ja järjestöistä soveltavan liikunnan kehityskumppaneita

Tiedottamisen kehittäminen ja uusien liikkujien tavoittaminen

 • Yhteistyö tiedonvälittämisessä, useat tiedotuskanavat, verkkosivujen selkeyttäminen
 • Uusien palveluketjujen luominen ja kokeileminen eri asiakasryhmille

Liikuntamahdollisuuksien lisääminen • Liikuntatoimen tarjoaman liikunnan monipuolistaminen

 • Seuroille tukea soveltavan liikunnan järjestämiseen ja lisää ryhmiä
 • Matalan kynnyksen liikuntaryhmiä yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa
 • Omatoimisen liikkumisen lisääntyminen uusien lähiliikuntapaikkojen myötä

Liikuntapaikkojen esteettömyyden tarkastelu

 • Huomioidaan liikuntatilojen kunnostamisessa ja uudistamisessa esteettömyys ja kaikkien asiakasryhmien mahdollisuus hyödyntää tiloja
 • Liikuntatilojen esteettömyystiedot verkkosivuille ja liikuntatilat Vammaiskortti-kohteiksi 

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin kriteerien päivittäminen

 • Tarkastellaan kortin kriteerejä eri asiakasryhmät huomioiden

Kaikille avoimet liikuntatapahtumat

 • Yhteistyö suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa

Liikuntaneuvonnan kehittäminen soveltava liikunta huomioiden

 • Tiedon lisääminen ja uusien asiakkaiden tavoittaminen
 • Pienryhmäliikuntaneuvonnan kokeilu

Liikuntakaveri-toiminnan kokeilu

 • Vertaisohjaajien koulutus, vapaaehtoisille tietoa liikunnan soveltamisesta ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta
 • Asumisyksiköihin liikettä vapaaehtoisten liikuttajien avulla

Mitä on jo tehty?

 • Verkkosivuilla erityisliikunta muutettu sovelletuksi liikunnaksi.
 • Liikuntaryhmien nimet muutettu.
 • Osallistuminen Liikuntatieteellisen Seuran hankkeeseen Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta 2020–2023.
 • Yhteistyöseuroja ja -järjestöjä hankittu kehityskumppaneiksi.
 • Sovelletun liikuntaneuvonnan tarjoaminen aloitettu keväällä 2020.
 • Aloitettu kolme uutta liikuntaryhmää syksyllä 2020 asiakastoiveiden perusteella.
 • Mielenterveysryhmän vesijumppa.
 • Liikuntakerho kehitysvammaisille lapsille.
 • Sovellettu kehonhuolto.

Toimenpide- ja aikataulusuunnitelma

Vuosi 2021:

 • Webinaarisarjan tarjoaminen seurojen ja järjestöjen ohjaajille erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Toteutetaan yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön Yksi yhteinen lapsuus -hankkeen kanssa.
 • Soveltavan liikunnan yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja työryhmän perustaminen.
 • Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin kriteerien päivittäminen.
 • Liikuntatilojen esteettömyystiedot verkkosivuille ja liikuntatilat Vammaiskortti-kohteiksi.
 • Uusien soveltavan liikunnan ryhmien järjestäminen yhteistyössä hankkeen kehityskumppaneiden kanssa ja uusien kehityskumppanien hankkiminen.

Vuosi 2022:

 • Kehityskumppanien järjestämien liikuntaryhmien toiminnan vakiinnuttaminen ja uusien soveltavan liikunnan ryhmien käynnistäminen.
 • Pienryhmäliikuntaneuvonnan kehittäminen ja kokeileminen erilaisille kohderyhmille.
 • Palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.
 • Koulutus tai opas kolmannen sektorin soveltavan liikunnan järjestäjille liikunnan soveltamisesta.
 • Liikuntakaveri-toiminnan suunnittelu ja ensimmäisten liikuntakavereiden kouluttaminen.

Vuosi 2023:

 • Kysely asiakkaille soveltavan liikunnan kokemuksista ja kehittämisideoista.
 • Palveluketjujen kehittäminen ja yhteistyön monipuolistaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.
 • Liikuntakaveri –toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen.

Vuosi 2024:

 • Soveltavan liikunnan kehittäminen kyselystä nousseiden toiveiden ja huomioiden perusteella. 

Vuosi 2025:

 • Kysely asiakkaille soveltavan liikunnan kokemuksista ja kehittämisideoista.
 • Kehityssuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen arviointi ja uusien tavoitteiden asettaminen vuosille 2026–2030.

Vuosina 2020-2025:

 • Soveltavan liikunnan tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Huomioidaan kaikille avoimien liikuntatapahtumien suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa eri kohderyhmät.
 • Lisätään ihmisten tietoa sovelletusta liikuntaneuvonnasta ja kehitetään toimintaa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Toimenpide- ja aikataulusuunnitelman seuranta ja arviointi

 • Soveltavan liikunnan ryhmien lukumäärää ja ryhmissä liikkuvien asiakkaiden määrää tarkastellaan vuosittain (liikuntatoimen ja kehityskumppanien ryhmät). Muutoksia?
 • Sovelletussa liikuntaneuvonnassa käyvien asiakkaiden määrää seurataan vuosittain. Muutoksia?
 • Toteutetaan uudet asiakaskyselyt vuosina 2023 ja 2025. Verrataan asiakkaiden kokemuksia vuoden 2020 kyselyn tuloksiin.
 • Vuosittain tarkastellaan tavoitteiden toteutumista yhdessä soveltavan liikunnan työryhmän kanssa.
  Suunnitellaan mihin asioihin kiinnitetään erityishuomiota seuraavana vuonna.

Lisätietoja raportista:

Lappeenrannan liikuntatoimi
Jenni Lehti, erityisliikunnanohjaaja
jenni.lehti@lappeenranta.fi
puh. 0400 157 514