Suosikit

Monipuolista opiskelua

Opiskelijat opiskelevat yhdessä tietokoneen ääressä.

Kasvatamme rohkeita, uteliaita ja vastuullisia löytöretkeilijöitä, jotka uskaltavat muuttaa maailmaa.

Kaikille yhteisten opintojen lisäksi voit tuoda opintoihisi vaihtelua täydentämällä opinto-ohjelmaasi eri tavoin.

Lyseon lukion opiskelijakunnan hallituksen maskotti on norsu.

Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallitus edustaa opiskelijoita. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja osallistuu opettajainkokouksiin. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ovat mukana koulun työryhmissä.

Opiskelijakunnan hallitus järjestää koulun tapahtumia ja juhlia. Opiskelijakunnan hallituksen nimetyt jäsenet vastaavat opiskelijakunnan järjestämästä toiminnasta, vaikkakin työryhmiä voidaan muodostaa tilannekohtaisesti järjestämään suunniteltuja tapahtumia.

Uusi hallitus muodostetaan joulukuussa. Kaikilla 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus pyrkiä siihen.

Lyskari

Lyseolla tehdään yhdessä koulun verkkolehteä Lyskaria. Lyskariin voit tulla mukaan tekemään juttuja tai toimimaan kuvaajana. Kyseessä ei ole erillisiä, itsenäisiä opintoja, vaan kokoontumiset tapahtuvat pitkin vuotta erikseen sovittavina aikoina. Juttuja ja kuvitusta suunnitellaan yhdessä, mutta suuri osa toiminnasta on itsenäistä lehtijuttujen tekoa ja kuvaamista yksin ja ryhmissä.

Lyskari

Lappeenrannan Lyseon lukion verkkolehti

Lue lisää

Tutorit

Lyseon lukiossa toimii aktiivisia tutoreita, jotka opastavat ja neuvovat uusia opiskelijoita opintojen alussa ja tukevat heitä opiskelussaan lukio-opintojen aikana. Jokainen ohjausryhmä saa omat tutorit heti ensimmäisenä koulupäivänä.

Tutorit, eli vanhemmat opiskelijat, toimivat ryhmänohjaajan apuna.  Tutorit perehdyttävät ja auttavat uusia opiskelijoita opintoihin ja koulun käytäntöihin.  Opiskelija voi kääntyä oman tutorinsa puoleen kaikenlaisissa opiskeluun ja elämäntilanteeseensa liittyvissä asioissa. Tarvittaessa tutor ohjaa opiskelijan muiden tukipalveluiden pariin. Hyvä tutor on valmis auttamaan ja on ehdottomasti luotettava.

Korkeakouluopintoja lukioaikana

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukiolaisille suunnattuja opintoja myös muissa korkeakouluissa.

Lyseon opiskelijat osallistuvat Lappeenranta Junior Universityn eli Uniorin toimintaan osana kaikille yhteisiä opintojaksoja.

Uniorin logo

Lappeenranta Junior University

Uniori

Lue lisää

Lukiodiplomit

Lyseossa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomit musiikissa, kuvataiteessa, liikunnassa ja teatteri-ilmaisussa.

Diplomin avulla opiskelija saa mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Työn valmistelu aloitetaan pääsääntöisesti jo ensimmäisenä lukuvuotena.

Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. Opiskelija tutkii ja ilmaisee kulttuurisesti moninaista todellisuutta eri oppiaineille ominaisin keinoin. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta.

Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden arvioida lukio-opintojen aikana karttunutta osaamistaan ja vahvuuksiaan jatko-opintojen näkökulmasta. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus antaa ohjeet kunkin lukiodiplomin suorittamisesta.

 

Kaikkia lukiodiplomeja yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija

 • asettaa lukiodiplomin suorittamiselle omat lähtökohdat ja tavoitteet
 • työskentelee tavoitteellisella otteella itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
 • tutkii ja ilmaisee kulttuurista todellisuutta eri tiedonaloille ominaisilla tavoilla
 • soveltaa lukioaikana karttunutta osaamista ja omaehtoista harrastuneisuutta
 • valitsee tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä, työtapoja ja ilmaisun keinoja
 • arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työskentelyä, lopputulosta ja kokonaisuutta.

 

Lukiodiplomin arviointi perustuu opiskelijan tai opiskelijoiden ryhmänä itsenäisesti toteuttamaan lukioaikaisen erityisen osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. Opiskelijan toteuttama lukiodiplomi arvioidaan kokonaisuutena suorituksen päätyttyä. Lukiodiplomin arvioinnissa annetaan palautetta lukiodiplomille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Lukiodiplomin arviointi on monipuolista ja luotettavaa, ja se vastaa opiskelijan aineessa tai aineryhmässä osoittamaa osaamisen tasoa. Lukiodiplomin suorittamiseen sisältyy opiskelijan itsearviointia.

Lukiodiplomit

Lukiodiplomit tarjoavat lukion opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja aineryhmissä.

Lue lisää

Etelä-Karjalan urheiluakatemia

Etelä-Karjalan urheiluakatemia on tarkoitettu toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille.

Akatemiaan otetaan urheilijoita, joilla on kansallista tai kansainvälistä menestystä. Lisäksi harjoittelu vastaa huippu-urheilun vaatimuksia.

Keskeisenä tavoitteena akatemiatoiminnassa on nuoren urheilijan koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen. Urheiluakatemia mahdollistaa kahdesti päivässä harjoittelemisen järjestämällä aamuharjoituksia kolmesti viikossa. Akatemiassa oleminen edellyttää sekä opinnoissa että urheilussa edistymistä. Opintojen ja aikataulujen suunnitteluun saa apua opinto-ohjaajalta.

Akatemiaharjoitusten osalta urheilija huolehtii itse harjoituspäiväkirjasta ja suoritusten saamisesta sekä selvittää mahdolliset poissaolonsa. Urheilijan tulee itse olla aktiivinen ja vastuuntuntoinen opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa. Aamuharjoituksiin osallistuminen katsotaan osaksi lukio-opintoja. Lukion aikana opiskelija voi saada opintosuorituksia aamuharjoituksiin osallistumisesta. Tarkempaa tietoa urheiluakatemiasta löydat täältä: https://www.eklu.fi/urheiluakatemia/​ ja akatemiaoppaasta.

Urheiluakatemiaan valituista julkaistaan päivitetyt listat viimeistään elokuun alussa. EKLU:sta lähetetään postia uusille akatemialaisille ja infot siitä, miten toiminta alkaa elokuussa. Tiedot löytyvät EKLU:n nettisivuilta.

Urheilijat voimailee.

Etelä-Karjalan urheiluakatemia

Urheiluakatemia on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille yläkoulusta korkea-asteelle.

Lue lisää

Opintoja muissa oppilaitoksissa

Opiskelijalla on oikeus saada lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi.  Hyväksilukemisen ja muutoin hankitun osaamisen tunnustamisen tavoitteena on välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa.  Hyväksiluettavat kurssit on suoritettava lukio-opintojen aikana. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja.

Lappeenrannan lukioissa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitetään ja tunnistetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen opiskelijan esittämän selvityksen perusteella. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava Lappeenrannan lukioiden päättämällä tavalla. (Ks. Lukiolaki 714/2018 )

Esimerkkejä muissa oppilaitoksista suoritetuista hyväksiluettavista kursseista:

 

Taiteen perusopetus

Hyväksiluenta opintopisteiden mukaan:

 • Taidekoulu Estradi: bändikoulu, sirkus ja nuorisoteatteri
 • Musiikkiopisto
 • Kuvataidekoulu
 • Tanssiopisto

 

Muissa oppilaitoksessa suoritetut opinnot

Opintopisteet opintoviikkojen mukaan:

 • Kansalaisopistot: kieliopinnot, tukiviittomakurssi, diplomit jne.
 • Kielikoulut
 • Kesäyliopistot: abikurssit
 • Kielikoulut eli EF, STS jne.

 

Muut opinnot

Yksi opintopiste on 19 tuntia.

 • Järjestöjen, seurojen ja rekisteröityjen yhdistysten järjestämä koulutus; esim. hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti, ensiapukoulutus 
 • Järjestöjen ja vastaavien kolmannen sektorin toimijoiden järjestämä opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen koulutus ja toiminnan ohjaaminen, esim. partio, nuorisovaltuustossa toimiminen jne.
 • Akatemia ja harkinnanvarainen hyväksymispäätös
 • Yhteistyö korkeakoulujen kanssa:
  • Korkeakouluissa suoritetut kurssit lasketaan mukaan lukiokursseihin ja mahdollisesti hyväksiluetaan tulevissa korkeakouluopinnoissa.