Suosikit

Luonnonsuojelu

Lappeenrannan luonto

Lappeenrannan luontoa luonnehtii suuri vesistöjen määrä ja Salpausselkä. Vesistöjen runsaudesta johtuen Lappeenrannassa on paljon vesi- ja rantaluontotyyppejä. Arvokkaita ekologisia kokonaisuuksia ovat Saimaa saaristoineen, Salpausselän rinteiden lähteet ja purot, lintuvedet sekä Suomesta Venäjälle laskevat virtavedet.

Lappeenrannan alueella metsät ovat pääosin nuoria ja käsiteltyjä talousmetsiä. Kuitenkin taajametsät, jotka ovat varttuneempia ja sekapuustoisia, ovat paikallisesti arvokasta metsäluontoa. Myös Saimaan saariston ja rantojen metsät ja Salpausselän rinteen korvet ovat arvokkaita.

Lappeenrannan laajimmat suoalueet sijaitsevat Salpausselän eteläpuolella kuten arvokas Konnunsuo. Konnunsuolta lounaaseen kulkee pirstaleisesti suokohteita, jotka muodostavat harsun ekologisen suoverkoston.

Kallioluonnon osalta Saimaan kalliorannat, Kuurmanpohjan-Suokumaan-Vesikkolan seutu sekä keskustaajaman tuntumassa sijaitseva Ihalaisen kalkkilouhos ovat merkittäviä kohteita. Ihalaisen kalkkipölyn laskeuma on nostanut ympäristön maaperän pH-arvoa ja luonut otolliset kasvuolosuhteet lukuisille kalkkipitoiseen maaperään sidoksissa oleville kämmekkälajeille.

Lappeenrannassa on jäljellä erittäin vähän perinteisen maatalouden luomia perinnebiotooppeja. Arvokkaita korvaavia elinympäristöjä ovat mm. lentokenttä ja Linnoitus. Lappeenrannan yli kulkee lintujen päämuuttoreitti. Kunnan alueella on useita merkittäviä muuttolintujen levähdysalueita. Kotoperäinen lajimme saimaannorppa on palaamassa hiljalleen entisille elinalueilleen eteläiselle Saimaalle.

Luonnon monimuotoisuus ja luontokato

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuutta, joka pitää sisällään ekosysteemien monimuotoisuuden, lajien monimuotoisuuden sekä lajien sisäisen perinnöllisen vaihtelun.

Luonnon monimuotoisuus heikentyy ihmistoiminnan johdosta ennennäkemätöntä vauhtia koko maailmassa. Eliölajien kannat pienenevät, luontotyypit ja elinympäristöt vähenevät ja pirstoutuvat pienemmiksi ja ekosysteemit yksipuolistuvat. Tätä luonnon tilan romahdusta kutsutaan myös luontokadoksi.  Elämä on riippuvaista luonnon monimuotoisuudesta ja toimivista ekosysteemeistä. Luonnon monimuotoisuutta onkin suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suomi on sitoutunut YK:n Biodiversiteettisopimukseen ja Lappeenranta on strategiassaan sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Lappeenrannan kaupunki on luontokatoa torjuakseen laatinut luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO-ohjelma) vuosille 2023-2033. LUMO-ohjelmaan voi tutustua täältä.

Luonnonsuojelualueet

Lappeenrannan kaupungin alueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet kuten Hämmäauteensuo, Pappilanniemi, Tiuruniemi ja Uus-Lavola ovat suosittuja virkistysalueita ja tuovat hengähdyshetkiä ihmisille, mutta ennen kaikkea suojelualueet ovat tärkeitä eliölajille. Suojelualueilla voidaan hidastaa eliölajien vähenemistä ja antaa lisää aikaa vaikuttaa luontokadon perimmäisiin syihin. Lappeenrannan kaupungin strategian tavoitteena onkin perustaa uusia luonnonsuojelualueita niin kaupungin maalle kuin kannustaa yksityisiä maanomistajia suojelualueiden perustamisessa. Tällä hetkellä Lappeenrannan kaupunki valmistelee Naurissaareen luonnonsuojelualueen perustamista. 

Luonnonmuistomerkit 

Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueilla päättää ympäristölautakunta. Yleisimmin luonnonmuistomerkki on suuri puu, puuryhmä tai esim. näyttävä siirtolohkare. Luonnonmuistomerkin perustamiseksi on oltava perusteltu luonnontieteellinen tai maisemallinen syy. Luonnonmuistomerkin rauhoittamista voi hakea lomakkeella. Metsähallituksen sivulta löydät lomakkeen luonnonmuistomerkin perustamiseksi.

Luontopiha-kylttejä jaossa ympäristötoimessa

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi jakaa upeita luontopihakylttejä luontopihoja koristamaan! Kyltin saa allekirjoittamalla vapaaehtoisen hyvän tahdon sitoumuksen luonnon hyväksi. Luontopihasitoumuksen allekirjoittaja sitoutuu lisäämään pihallaan luonnon monimuotoisuutta ja torjumaan luontokatoa. Luontopihassa luonnolle annetaan tilaa jättämällä osa siitä luonnontilaiseksi. Luontopihalla suositaan hallittua hoitamattomuutta, kukkivia kasveja ja monipuolisia piilo-, pesä- ja kasvupaikkoja eliöille. Käytetään kotimaisia perinne- ja luonnonkasveja, torjutaan haitallisia vieraslajeja eikä viedä puutarhajätteitä luontoon. Luontopihassa vältetään kemiallisia torjunta-aineita ja valosaastetta sekä vaalitaan pihan vanhoja puita, pensaita ja kukkivia pajuja. Luontopihassa arvostetaan lahopuuta kuten lahopuuaitoja ja kompostoidaan puutarhajätteitä. Luontopihakylttejä on noudettavissa ympäristötoimesta os. Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.