Suosikit

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Itäinen osa-alue

Tarkoitus

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Sijainti    

Osayleiskaava‐alue käsittää Lappeenrannan keskustan itäpuolisen alueen. Aluetta rajaa lännessä Hyötiöntie ja Kaukaan tehdasalue. Pohjoisessa alue ulottuu Taipalsaaren kunnan rajalle ja Riutansaaren, Utrasaaren ja Lamposaaren pohjoispuolelle. Osayleiskaava‐alueen itäraja sijoittuu Ilottulan kylän itäpuolelle ja etelämpänä valtatien 6 ja Saimaan kanavan itälaidoille. Etelässä osayleiskaava‐alue käsittää Nuijamaantien varret poislukien Mustolan sataman ja valtatien 6 eteläpuolisen alueen. Alueen eteläosa rajautuu Karhusjärveen ja Pajarilantiehen (14882) ja lännempänä valtatiehen 6. 

Hyväksyjä    

Kaupunginvaltuusto 

Käsittelyvaiheet    

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 26.10.2015 - 4.12.2015
Tekninen lautakunta 8.2.2017
Kaupunginhallitus 13.2.2017
MRA 19 §:n mukainen nähtävillä olo 23.2. - 27.3.2017
Kaupunginhallitus 6.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset 19.3.2019 antamallaan päätöksellä.

Lainvoimaisuudesta kuulutettu 28.5.2019

Yhteyshenkilöt    

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Kaavan asiakirjat

Kaavaa varten laaditut selvitykset