Suosikit

Lupa-asiat

LappeenrantaFI/Asuminen ja rakentaminen/Kaupunkisuunnittelu/Yleiskuva-Näkymä-keskustan-liikenneympyrään.jpg

Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen tarvitsevat aina rakennusluvan.

Asemakaavoitetulla alueella kaavan mukaiselle rakentamiselle voidaan suoraan myöntää rakennuslupa. Rakennuslupaviranomainen voi myöntää vähäisiä poikkeuksia mm. asemakaavasta. Suojelua koskevat ja vähäistä suuremmat poikkeukset esim. rakennusoikeudesta käsittelee kaupunkikehityslautakunta. Tarkempia ohjeita poikkeamisluvan hakemisesta saat kaupunkisuunnittelusta.

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennusluvan hakemista edeltää laajennettu rakennuslupaharkinta. Suunnittelutarveratkaisun ja rantapoikkeamisluvan tarpeellisuuden harkitsee rakennusvalvonta. Molemmat lupa-asiat valmistelee kaupunkisuunnittelu ja tekee päätösesityksen kaupunkikehityslautakunnan ratkaistavaksi.

Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos siitä on erityinen määräys maisemaa pysyvästi muuttavat toimenpiteet tarvitsevat maisematyöluvan .

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslaissa säädetty maa-aineslupa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella ainesten ottaminen ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmella kaupunki- tai maisemakuvaa.