Suosikit

Vanhusneuvoston kokoonpano ja tehtävät

Vanhusneuvoston kokoonpano

Vanhusneuvostoon nimetään 4-vuotiskaudeksi 19 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä seuraavasti:

  • 6 vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajaa ml. veteraanijärjestöt
  • 1 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n edustaja
  • 1 Etelä-Karjalan Muisti ry:n edustaja
  • 1 seurakuntayhtymän edustaja
  • 1 vanhuspalveluja tuottavien säätiöiden ja yhdistysten edustaja
  • 1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin edustaja
  • 3 toimialojen edustajaa (tekninen toimi, kulttuuritoimi ja liikuntatoimi)
  • 4 kaupunginvaltuutettua
  • 1 maahanmuuttotaustainen henkilö (ei varajäsentä)

Mikäli järjestöt nimeävät ehdokkaita enemmän kuin on jaossa olevia paikkoja, on etusija järjestöillä joiden jäsenmäärä on suurin ja järjestöillä, joilla ei ole ollut edustusta neuvostossa edellisellä kaudella.

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii kunnan nimetty viranhaltija. Vanhusneuvostolla voi olla keskuudestaan valittu kokousasioita valmisteleva työvaliokunta.

Vanhusneuvoston toiminta

Vanhusneuvosto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman, sisältäen talouden käyttösuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen.

Neuvoston puheenjohtaja kutsuu koolle kokouksen koolle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asialista lähetetään myös varajäsenille.

Vanhusneuvoston pöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan soveltuvilta osin kaupungin hallintosäännön 19§:n määräyksiä noudattaen ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, lasten ja nuorten lautakunnalle, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle, kaupunkikehitys lautakunnalle, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille sekä vanhus- ja eläkejärjestöille.

Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Vanhusneuvoston kokouspalkkiot

Vanhusneuvoston ja vanhusneuvoston työvaliokunnan jäsenille, pl. kaupungin virkamiehet, maksetaan kokouspalkkio kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaan.