Suosikit

Ilmasto- ja energiavaikutusten arvioinnin kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa – kohti kestävää kaupunkia

LappeenrantaFI/Asuminen ja rakentaminen/Kaupunkisuunnittelu/Hankkeet/ILE kuva 1.jpg

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun hankkeen tavoitteena on kokeilla ja kehittää ilmasto- ja energiavaikutusten arviointityökaluja ja -menetelmiä kaavahankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on myös kehittää kaupunkisuunnittelun toimintatapoja ja osaamista vaikutusten arvioinnissa sekä yleis- että asemakaavatasoilla.

Hankkeessa kehitetään ilmasto- ja energiavaikutusten arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä kestävämmän ja ilmastoystävällisemmän kaupunkirakenteen ja maankäytön suunnittelemiseksi. Lisäksi tutkitaan ja kokeillaan eri toimintatapojen, työkalujen ja menetelmien vaikuttavuutta kaavoitustyön ja sen vaikutusten arvioinnin ja suunnitteluratkaisujen kehittämisvaihtoehtojen vertailussa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa sekä numeraalista, visuaalista kuin myös laadullista taustatietoa sanalliselle vertailu- ja vaikutustenarviointitiedolle. Vaikutusten arviointia hyödynnetään myös suunnitteluvaiheessa parhaimman ja ilmastoviisaimman kaavoituksen kokonaisratkaisun löytämiseksi.

Hankkeen painopiste on kaupungin oman osaamisen lisäämisessä ja vahvistamisessa. Jotta vaikutusten arvioinnista muodostuisi suunnittelutyötä tukeva ja ratkaisuja aidosti kehittävä ja sparraava työkalu, tulee osaamisen olla kaupungin omien suunnittelijoiden hallussa ja osana arjen toimintatapoja ja työkaluja.

Hanketta toteuttaa Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu vuosien 2023-24 aikana. Hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämistä ja tavoitteena on jakaa tietoa opitusta aktiivisesti.

Kehittämishankkeen tuloksena parannetaan kaavojen vaikutustenarviointien vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja erityisesti tukien kestävän kaupunkisuunnittelun ratkaisujen ja rakennetun ympäristön toteuttamista.

Tarve ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen huomioimiselle kaavoituksessa tulee kasvamaan kaikilla kaavatasoilla. Kaavoituksella on keskeinen rooli rakennettaessa kestävää ympäristöä ja ilmastoviisasta kaupunkia. Monet ilmastomuutoksen hillintään vaikuttavat maankäytön suunnittelun keinot näkyvät merkittävällä tavalla Lappeenrannan kaupungin strategiassa 2037 ja ovat kiinteä osa kaupungin kaavoituksen toimintaa.

Hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Tehdyt ja tulevat toimenpiteet

Hankkeen aluksi on perehdytty ilmastonmuutokseen ja sen vaikutukseen rakennetussa ympäristössä sekä mitä päästöjä rakennettu ympäristö aiheuttaa. Lisäksi on selvitetty minkälaisia työkaluja ja menetelmiä on olemassa ilmastovaikutusten tekemiseen. Kokeiltaviksi työkaluiksi on valittu ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista KILVA, Sitowisen asemakaavojen vähähiilisyyden arviointi -työkalu Planect sekä Hiilikartta, jolla voi arvioida maankäytön suunnitelmien aiheuttaman muutoksen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon. Työkalujen toimivuutta ja soveltuvuutta Lappeerannan kaavoitukseen testaa asema- ja yleiskaavoittajista koostuva testaajaryhmä.

Työkalujen testaus jatkuu koko hankeajan. Tarkoitus on kokeilla työkaluja erilaisissa kaavahankkeissa. Testauksen pohjalta kehitetään asemakaavaselostusten vaikutusten arviointia ja kaavamerkintä ja -määräyksiä.

Lappeenrannan Kaupunkikehityksen toimialan vastuualueille on pidetty kaksi saman sisältöistä sidosryhmätyöpajaa 10.10.2023 ja 17.10.2023. Työpajoissa on ollut tavoitteena on ollut tunnistaa ja kehittää keinoja, joilla voidaan kaavoituksessa hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen entistä paremmin. Työpajatoiminta jatkunut vuoden 2024 aikana, kun Suomen kuntien kaavoittajille suunnattu työpaja järjestettiin 12.4.2024 ja Lappeenrannan kaupungin oma työpaja toteutettiin 11.6.2024. Suomen kuntakaavoittajille suunnattussa työpajassa oli tarkoituksena on vaihtaa ajatuksia ja tietoa toimivista kaavaratkaisuista, joilla voidaan hillitä ilmastomuutosta ja siihen sopeutumista. Kaupunkisuunnittelun omassa työpajassaa puolestaan ideointiin miten ilmastovaikutuksia voitaisiin arvioida ja keskusteltiin mitä ilmastovaikutusten arviointie tekeminen vaatii. Molempien työpajojen tuloksien koonnit löytyvät asiakirjoista. 

Suomen kuntien kaavoittajille on kohdettu kysely, joka koski kunnissa tehtävää ilmastovaikutusten arviointia. Kysely julkaistiin alun perin joulukuussa 2023, mutta se avattiin uudelleen helmikuussa 2024. Kyselyn tuloksia käydään läpi myös kuntakaavoittajien työpajassa huhtikuussa. Kyselyn alustavat tulokset löytyvät asiakirjoista. 

Hankkeen aikana on tunnistettu kaavoittajien koulutuksen tarve ilmastovaikutusten arvioinnista. Vastaamaan tätä tarvetta on noussut ajatus ohjekorteista tai tarkistuslistasta, joiden avulla suunnittelijaa saisi pääkohdat suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa huomioitavista ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista. 

 

Hankkeen asiakirjat

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Työpajan 12.4.2024 koonti.pdf .pdf 29.4.2024
KaSun työpajan kooste 11.6.2024.pdf .pdf 28.6.2024
Kuntakyselyn tulokset.pdf .pdf 28.6.2024

Yhteystiedot

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota meihin rohkeasti yhteyttä! 

kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, 040 653 0745, maarit.pimia(at)lappeenranta.fi

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren, 040 663 2525, tiia.sillgren(at)lappeenranta.fi