Suosikit
Palvelu

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Lapsesi saa oppilaanohjausta koko perusopetuksen ajan. Vuosiluokilla 1 - 2 päävastuu oppimisen taitojen karttumisesta ja oppilaanohjauksesta on luokanopettajalla, joka tekee kiinteästi yhteistyötä kodin kanssa. Vuosiluokilla 3 -6 luokanopettaja painottaa ohjaustaan tarvittaessa tuntijaon mukaisiin ainevalintoihin ja opintojen painotuksiin yhteistyössä aineenopettajien ja opinto-ohjaajan kanssa. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja.

Oppilaanohjaukseen sisältyy työelämään tutustumista luokilla 7-9. Kouluilla on hieman erilaiset käytänteet tet-jaksojen suhteen. Tavallisesti työelämään tutustumista on 7. luokalla 1 päivä (esim. koulun ruokalassa), 8. luokalla 3-5 päivää ja 9. luokalla 10 päivää. Työelämään tutustumisen jaksoilla lapsesi saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä.

Oppilaanohjauksella tuetaan persoonallista kasvua ja kehitystä siten, että opiskeluvalmiudet ja sosiaaliset taidot kehittyisivät ja elämänhallintataidot lisääntyisivät. Oppilaanohjauksella annetaan sinulle ja lapsellesi tietoa opiskelun taidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle, eri ammateista sekä jatko-opintomahdollisuuksista.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

Tehostettu oppilaanohjaus

Oppivelvollisuuden laajennuksen myötä lapsesi tulee hakea perusopetuksen jälkeen toiselle asteelle. Joskus oppilaat tarvitsevat lisätukea ja -ohjausta jatko-opintoihin siirtymisessä. Tällöin lapsellasi on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen painopisteenä on kehittää oppilaan jatko-opintovalmiuksia sekä ohjata oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin.

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja. Oppilaanohjaaja ohjaa lastasi ja opastaa sinua tarvittaessa yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnasta ja tehostetusta oppilaanohjauksesta voit lukea lisää Jatko-opintoihin hakeminen sivulta.

Toimintaohje

Ole tarvittaessa suoraan oman koulusi oppilaanohjaajaan yhteyksissä, jos sinulla on kysymyksiä oppilaanohjaukseen, tehostettuun oppilaanohjaukseen tai yhteisvalintaan liittyen. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta sekä koulun verkkosivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628