Suosikit
Palvelu

Katsomusaineen opiskelu lukiokoulutuksessa

Lukiolaisille järjestetään enemmistön mukaista uskonnon opetusta. Tämä tarkoittaa Lappeenrannassa evankelisluterilaisen uskonnon opetusta. Myös kaikki muut opiskelijat voivat halutessaan osallistua mainittuun uskonnonopetukseen. Lappeenrannassa tarjotaan myös ortodoksiseen seurakuntaan kuuluville heidän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan kuuluville opiskelijoille, jotka eivät osallistu em. uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta silloin, jos vähintään 3 samaan yhdyskuntaan kuuluvaa opiskelijaa sitä pyytävät.

Jos opiskelija ei kuulu uskonnollisiin yhdyskuntiin eikä hän osallistu uskonnon opetukseen, opetetaan hänelle elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle opiskelijalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, opetetaan hänen pyynnöstään elämänkatsomustietoa. Opetusryhmässä tulee olla vähintään 3 oppilasta.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan tai rehtoriin saadaksesi lisätietoa katsomusaineiden opiskelusta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lukiolaki 714/2018 16§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lukiolaki#L3P16