Suosikit

Maksut

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnan maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä 

 

Sisällysluettelo

 

1. Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta.

Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut.

Luvassa määrätyt katselmukset on pidettävä luvan voimassa ollessa ja katselmusten toimittamista on pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassa ollessa.

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu.

Muita säännöksiä: Asetus kokoontumishuoneistoista ja alueista, pelastuslaki ja -asetus, väestöntietolaki ja -asetus, uhkasakkolaki ja – asetus sekä julkisuuslaki
 

2. Rakennusluvat

 • Rakennuksen rakentamisen tai laajentamisen valvonta (vrt. MRL 125.1 §, 125.2 §, 134–137 §)
  •Yksinkertaisen tai vähäisen rakentamisen tai laajentamisen valvonta (vrt. MRL 125.1 § ja MRL 125.2 §)
  •Rakennuksen perusteellisen tai kerrosalaa lisäävän korjaamisen valvonta (vrt. MRL 125.2)
  •Käyttäjien turvallisuuteen vaikuttavan korjaamisen tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksien valvonta, myös hormin ja tulisijan rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen (vrt. MRL 125.3 § ja 125.4 §).
  •Erilaisten rakennuslupaa edellyttävien rakennusten ja hankkeiden valvonta (vrt. MRL 113 §, 115 §, 125 § ja 125 § ja 125.5 §, 176 §)
  •Maksuun sisältyy rakennustyönjohdon hyväksynnän (samaan aikaan tai erikseen haettuna) (vrt. MRL 122 §)
  Maisematyölupien valvonta (vrt. MRL 128 §) kohdassa 5.13.

2.1 Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §) tai laajentaminen (MRL125.2 §)

2.1.1 Maksu rakennusta kohti 520 euroa
ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan
5,50 euroa/m2.

2.1.2 Maksu enintään kaksiasuntoista rakennusta kohti 420 euroa ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,50 euroa/m2.

jos omakotitalon lupahakemuksen yhteydessä esitetään asumiseen liittyvä erillinen talousrakennus, peritään yksi rakennusyksikkömaksu

2.2 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen/vähäisen rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §) tai laajentaminen (MRL 125.2 §)

Maksu rakennusta kohti 265 euroa
ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 3,70 euroa/m2.

2.3 Rakennuksen rakentamiseen verrattava tai kerrosalaa lisäävä korjaus- ja muutostyö (MRL 125.2 §)

Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, maksu rakennusta kohti 410 euroa ja lisäksi rakennuksen muutettavan tai lisättävän osan kokonaisalan mukaan 4,20 euroa/m2.

2.4 Turvallisuus- tai terveys oloihin vaikuttava korjaus- ja muutostyö sekä käyttötarkoituksen olennainen muutos (MRL 125.3 § ja 125.4 §)

Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen, maksu rakennusta/LVI-järjestelmää kohti 410 euroa ja lisäksi rakennuksen muutettavan osan kokonaisalan mukaan 4,20 euroa/m2.


Omakotitalon, loma-asunnon ja asumiseen liittyvän talousrakennuksen vähäisen korjaus- ja muutostyön perusmaksu on puolet tämän kohdan mukaisesta maksusta.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
rakennusta kohti 420 euroa ja lisäksi rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 3,00 euroa/m².

2.5 Muut toimenpiteet, jotka maankäyttö- ja rakennuslain 113 §:n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat 125 §:n perusteella rakennusluvan:

Tuulivoimala (suurikokoiset), 3200 euroa / tuulivoimayksikkö.
Aurinkovoimalat (suuri kokoiset 1000…5000 m²), 3000 euroa / kenttä
yli 5000 m², 3000 euroa + 0,50 € / paneeli m² yli 5000 m2 menevältä osalta.

Kevytrakenteinen rakennelma tai pienehkö laitos rakennuslupana, 400 euroa.

Laituri (suurikokoinen), 665 euroa.

Matkaviestintukiasema ja masto, 1970 euroa.

Kylmäasema ja mittarikatos, 332 euroa. Lisäksi kokonaiskerrosalan mukaan 3,50 euroa/m2

Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa, 395 euroa.

Kerrostaloihin tai vastaaviin hankkeisiin liittyvät rakennusluvat ennen varsinaista rakennuslupaa, maksu 3000 euroa/päätös

Tämän 2 §:n mukaisista määräaikaista rakennuksista tai toimenpiteistä peritään 70 % ja tilapäisistä 50 % pykälässä mainituista maksuista.

3. Toimenpideluvat ja – ilmoitukset

Toimenpidelupaa edellyttävien erilaisten hankkeiden valvonta (vrt. MRL 126 §, MRL 138 §)
•Toimenpideilmoitusta edellyttävien hankkeiden valvonta (vrt. MRL 129 §)

3.1 Toimenpiteet, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen edellyttää toimenpidelupaa:

Kerrostaloihin tai vastaaviin hankkeisiin liittyvät toimenpideluvat ennen varsinaista rakennuslupaa, maksu 1500 euroa/päätös

Jätekatos, maksu 215 euroa.

Kevytrakenteinen rakennelma, maksu 215 euroa.

Ravintolaterassi, maksu 395 euroa.

Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tai sen muuttaminen, maksu 290 euroa.

Mainospylonit, maksu 215 euroa.

Ravintolateltta ja tilapäisrakenteet yleisötapahtumaa varten 215 euroa.

Maston, suurehkon antennin, valaisin pylvään, piipun, varastointisäiliön, meluesteen, muistomerkin tai vastaavan rakentaminen, 395 euroa.

Tuulivoimala enintään kahden asunnon kiinteistössä, maksu 214 euroa.

Laituri, maksu 215 euroa.

Julkisivutoimenpide, julkisivu- ja kattomateriaalin sekä -muodon muutos 440 euroa/rakennus tai toimenpide maksu enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen osalta 315 euroa

Mainoslaite, mainostaulu 215 euroa / yksikkö.

Luvan varainen aitaaminen, 215 euroa.

Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen tai muuttaminen 290 euroa.

Useamman lämpökaivon kolme tai enemmän, kentän rakentaminen 650 euroa

Muut toimenpiteet rakentamista tai toimenpidettä kohti,
215 euroa.

Linjasaneeraus, jos hanke ei edellytä rakennuslupaa 330 euroa / rakennus

Erilliset autokatokset ja vastaavat rakennelmat
Maksu rakennelmaa kohti 215 euroa ja lisäksi kokonaisalan mukaan 3,0 euroa / m²

Aurinkovoimalat, pienet kooltaan < 1000 m2 350 euroa

3.2 Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden valvonta (MRL 129 §)

Rakennusjärjestyksen toimenpideilmoitus, maksu 90 euroa.

3.3. Puunkaatoluvat

Puunkaatopäätökset, maksu 50 euroa / kohde
Puunkaatopäätökset, jotka edellyttävät paikalla käyntiä 80 euroa / kohde

4. Purkamisluvat

 • Rakennuksen tai sen osan purkamisen valvonta (vrt. MRL 127.1 §, MRA 67 §, 69 §)
  •Rakennuksen purkamisilmoituksen valvonta (vrt. MRL 127.3 §, MRA 67 §, 69 §)

4.1 Rakennuksen tai sen osan purkaminen erillisessä purkamislupamenettelyssä

maksu 290 euroa / rakennus.

4.2 Rakennuksen tai sen osan purkaminen niin, että se sisältyy rakennuslupahakemukseen

maksu 90 euroa / rakennus.

4.3 Rakennuksen purkamisilmoitus

maksu 90 euroa / purkamisilmoitus

5. Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä 

 • Viranomaisen toimesta tapahtuva rakennus-, toimenpide- ja purkamishakemuksen vireille tulosta naapureille ilmoittaminen (Vrt. MRL 133.1 §, 173 §, MRA 65 §).
  •Viranomaisen toimesta rakennuspaikalla tapahtuvan katselmuksen järjestäminen (Vrt. MRL 133.2 §). Huom. Jos naapuria ei ole ennen katselmusta kuultu erillisessä menettelyssä, niin katselmuskutsu rinnastetaan vireille tulon ilmoittamiseen.
  •Rakennustyön tai toimenpiteen aloittamisoikeuden myöntäminen ennen luvan lainvoimaisuutta (Vrt. MRL 144)
  •Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvistaminen (vrt. MRL 117 k §)
  •Lupa naapurin alueen käyttämiseen (Vrt. MRL 149 a §)
  •Kvv -työnjohdon, Iv-työnjohdon hakemus /-ilmoitus ja rakennustyönjohdon vaihtaminen (Vrt. MRL 122 §)
  •Rakennuttajavalvonta (Vrt. MRL 151 §)
  •Asiantuntijatarkastus (Vrt. MRL 150 b §)
  •Ulkopuolinen tarkastus (Vrt. MRL 150 c §)
  •Suunnitelmista poikkeaminen (Vrt. MRL 150 e§)

5.1 Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen
(MRL 133.1, MRA 65)

maksu 90 euroa / kuultava naapuri.

Vähäisen hankkeen tai omakotitaloon ja asumiseen liittyvän talousrakennuksen osalta maksu on puolet tämän kohdan maksusta.

Lisäksi mahdolliset kuulutus- ja ilmoituskustannukset vähintään ilmoituskulut + 140 euroa tai todellisten kustannusten mukaan.

5.2 Katselmuksen pitäminen naapurien kuulemiseksi (MRL 133.2 §)

maksu riippuen valvontatyömäärästä 275 euroa / katselmus.

5.3 Aloittamisoikeuden myöntäminen (MRL 144 §)

maksu 300 euroa / asuin kerrostalot, teollisuushallit ja
– varastot, liikerakennukset, yms. tai maksu on 100 euroa / asuin pientalot tai vastaavat

5.4 Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvistaminen erillisellä päätöksellä (MRL 117 k §)

maksu 216 euroa/kokoontumistila ja lisäksi 3,0 euroa / huoneistoala

5.5 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen (MRL 149 a §)

maksu 250 euroa / lupa.

5.6 Kvv -työnjohtajan ja Iv-työnjohtajan tai muun erityisalan työnjohtajan tai työnjohdon vaihtaminen, kun rakennuskohteeseen hyväksytään uusi työnjohtaja aikaisemman työnjohtajan sijaan

maksu 90 euroa / hakemus.

5.7 Päätös rakennuttajavalvonnasta ja valvontasuunnitelmasta

maksu 1322 euroa / hakemus, kun toimenpiteen
kokonaisala > 1200 m2,
maksu 651 euroa / hakemus, kun toimenpiteen
kokonaisala < 1200 m2

Hyvitys rakennuslupamaksusta (2 §) harkitaan tapauskohtaisesti. Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta.

Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on
rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

5.8 Erillinen päätös asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta

135 euroa / hakemus.
Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

5.9 Viranomaisen suorittama, muu kuin lupapäätöksessä määrätty katselmus

viranomaisen myöntämä todistus tai lausunto, maksu 90 euroa / toimenpide.
Jos todistukseen liittyy rakennusvaiheen valmiusasteen vahvistaminen, maksu 200 euroa / todistus

5.9.1 Toistaisesti voimassa olevan lupapäätöksen erillinen tapahtumakohtainen viranomaiskatselmus ennen kunkin yksittäisen tapahtuman alkua kokoontumistilassa tai -alueella 90 euroa.

5.10 Luvan voimassaolon päätyttyä pidettävä katselmus tai muu

viranomaistoimenpide, 170 euroa / katselmus tai toimenpide.

5.10.1 Rauenneen rakennusluvan uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten maksu on 400 euroa (vrt. 13.1.6 kohta)

5.11 Hakemuksen ja liiteasiakirjojen skannaus sähköiseen järjestelmään

Suuret kohteet 500 euroa / hakemus
Omakotitalot tai paritalot ja vastaavat 200 euroa / hakemus
Pienet kohteet 100 euroa / hakemus

Piirustuksen/asiakirjasivun lisääminen/vaihtaminen toiseen lupavalmistelun tai toteutuksen aikana skannaamalla maksaa perusmaksun 20 euroa / 10 asiakirjasivu sarja + yli 10 kpl menevältä osalta 0,50 euroa / asiakirjasivu.

5.12 Maisematyölupien viranomaisvalvonta

 • maisematyölupa (Vrt. MRL 128)

  Maisemaa muuttava rakennustyö 300 + 0,2 euroa/m²
  Puiden kaataminen asemakaava tontilla 180 euroa
  Metsähakkuu 550 euroa
  Muu näihin verrattava toimenpide 360 euroa
  Jos hanke edellyttää lupapäätöksen mukaan aloituskokouksen pitämistä maksuun lisätään 100 euroa

6. Voimassa oleviin lupiin liittyvät päätökset

 • Luvan voimassaolon pidentäminen, asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen (Vrt. MRL 143 §, 141§)
  •Rakennusvaiheenaikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset (Vrt. MRL 105e §)

6.1 Suunnitelmista poikkeaminen (MRL 150 e), jos edellyttää lupakäsittelyä tai lopulliset piirustukset

maksu 1000 euroa, pientalon ja talousrakennuksen tai vastaavan kohteen osalta maksua peritään 250 euroa.

6.2 Myönnetyn luvan voimassaolon pidentäminen töiden aloittamiseksi ja/tai työn loppuunsaattamiseksi

(MRL 143.2 §, 141 §) sekä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen tai muu rakennusluvan muuttaminen, 250 euroa.

7. Paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmus

 • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen (Vrt. MRL 149 §)

7.1 Taksan kohdan 2.1.1 mukainen rakennus

maksu 395 euroa.

7.2 Taksan kohdan 2.1.2 mukainen rakennus

maksu 300 euroa.

7.3 Muut rakennukset

maksu 280 euroa.

Paikan merkitseminen sisältää neljä pistettä/rakennus ja kultakin lisäpisteeltä veloitetaan 120 euroa.

Jos toimenpide käsittää vain sijainninmerkinnän tai sijaintikatselmuksen, on maksu puolet kohtien 7.1 – 7.3 mukaisesta maksusta.

7.4 Rakennelmien ja teknisten laitteiden sijainnin tarkastus

erillisenä toimenpiteenä 290 euroa tai sijaintikatselmuksen yhteydessä 140 euroa.

 

8. Rakennusrasite, yhdyskuntatekninen laite, veden johtaminen, ojittaminen, kiinteistöjen yhteisjärjestelyn ja luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen


 • Rakennusrasitteen perustaminen (Vrt. MRL 158 §)
  •Asemakaavan edellyttämä rasite (Vrt. MRL 159 §)
  •Yhdyskuntaa tai kiinteistöä koskevan johdon sijoittaminen (Vrt. MRL 161 §)
  •Veden johtaminen ja ojittaminen (Vrt. MRL 161 a §)
  •Kiinteistöjen yhteisjärjestely (Vrt. MRL 164 §)
  •Luonnollisen vedenjuoksun muuttamista koskeva haitta (Vrt. MRL 165 §)

8.1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai
poistaminen

maksu 430 euroa / päätös ja lisäksi 135 euroa kultakin rasitteelta.

8.2 Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman, laitoksen, vesijohdon, ojan, suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamispäätös

maksu 430 euroa / päätös.

8.3 Päätös kiinteistöjen yhteisjärjestelystä

maksu 430 euroa/päätös ja lisäksi 135 euroa kultakin yhteisjärjestelyltä.

8.4 Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä

maksu 300 euroa/kiinteistö, joka todetaan laiminlyöneen huolehtimisvelvollisuuden tai / kiinteistö, jonka hakemus ei johda määräyksen antamiseen.

9. Rakennusten kunnossapito sekä luvaton ja luvanvastaisen rakentaminen

 • Rakennuksen kunnossapito (Vrt. MRL 166 §)
  •Velvoitepäätös (Vrt. MRL 170 §)
  •Rakennustyön keskeyttäminen (Vrt. MRL 180 §)
  •Uhkasakko ja teettämisuhka (Vrt. MRL 182 §, uhkasakkolaki 6 §, 10 §, 15 §))

9.1 Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.

Viranhaltijan antama kirjallinen määräys, 180 euroa / määräys.

9.2 Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys

500 euroa / määräys.

9.3 Keskeneräinen rakennustyö

velvoitepäätös 500 euroa / päätös.

9.4 Viranhaltijan antama keskeyttämismääräys ja rakennusvalvontaviranomaisen keskeyttämisen pysyttämis- tai poistamispäätös

maksu 400 euroa / päätös.

9.5 Rakennusvalvontaviranomaisen päätös, johon sisältyy uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka

600 euroa / päätös.

9.6 Päätös uhkasakon tuomitsemisesta tai teettämisuhan täytäntöönpanosta,

500 euroa / päätös

9.7 Rakennuksen tai ympäristön kunnossapitovelvollisuuden
laiminlyönnin johdosta annettu korjaus- tai siistimismääräys

450 euroa Maksu peritään laiminlyöjältä

Kohtaan lisätään mahdolliset kuulemiskustannukset taksan kohdan 5.1 mukaisesti.

9.8 Asianosaisen kuuleminen / päätöksen toimittaminen

haastemiestoimeksiantona 130 euroa

10. Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Maksu 90 euroa / poikkeama

11. Pelastuslain mukaiset tehtävät (PL 71 § ja 75 §)

11.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista

650 euroa / päätös.

11.2 Kahta tai useampia rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi

viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta 650 euroa / päätös

12. Rakentamisen tukemiseen tarkoitettujen lakien ja asetusten mukaiset viranomaistehtävät

12.1 Viranomaisen suorittama, muu kuin lupapäätöksessä määrätty katselmus

viranomaisen myöntämä todistus tai lausunto, maksu 90 euroa / toimenpide.

Jos todistukseen liittyy rakennusvaiheen valmiusasteen vahvistaminen, maksu 170 euroa / todistus

13. Muut maksuperusteet ja -ehdot 

 • Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan, jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava.
  •Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuu-luvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut.

13.1 Maksun palauttaminen, alentaminen ja korottaminen eräissä tapauksissa

Jos hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus toteaa, että hakija ei ole hakemansa luvan tarpeessa, luvasta peritty maksu palautetaan hakemuksesta kokonaisuudessaan.

Kun luvanhakija ilmoittaa luopuvansa voimassa olevasta luvasta, ennen kuin mihinkään luvan tarkoittamiin toimenpiteisiin on ryhdytty, luvanhaltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa ilmoituksesta luopua luvasta.

Jos luvan voimassa ollessa haetaan lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen uusien suunnitelmien mukaisesti, vanhasta lupamaksusta hyvitetään hakemuksesta 50 % luvan maksua määrättäessä.

Jos rakennuksen rakentamista varten myönnetyn rakennusluvan voimassaolo raukeaa, luvanhaltijalle palautetaan hakemuksesta osa, suoritetusta lupamaksusta riippuen viranomaisen siihen mennessä suorittamasta tarkastustoimenpiteestä, kuitenkin enintään 50 %.

Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta.

Mikäli rakennustyö on aloitettu, mutta rakentamista koskeva lupa on rauennut ennen rakennuksen käyttöönottoa ja uutta lupaa haetaan pääosin alkuperäisen suunnitelman mukaisena, peritään hankkeesta 2 § mukainen maksu 50 % alennettuna.

Jos rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on toteutettu jonkin rakennuksen osalta, voidaan hakemuksesta palauttaa se maksun osa, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.

Mikäli lupahakemus hylätään, peritään luvanhakijalta enintään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Jos oikaisuvaatimuksen tuloksena viranhaltijan päätöstä muutetaan, peritään hakijalta lopullisen päätöksen mukaan määräytyvä maksu ja otetaan huomioon suoritettu maksu.

Rakennuksen sijaintia ja korkeusasemaa koskeva viranomaismaksu (8 §) palautetaan tai hyvitetään hakemuksesta siltä osin, kuin luvassa määrätty tätä koskeva toimenpide on jäänyt suorittamatta.

Jos kunnan päättämien maksujen mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti suurempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kunnalle aiheutuvat kulut, maksua voidaan alentaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Alennus voi olla enintään 50 %.

Jos näiden maksujen mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti pienempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kunnalle aiheutuvat kulut, maksua voidaan korottaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Korotus voi olla enintään 25 %.

Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta tai purkamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut, kuitenkin enintään kaksinkertaisena.

13.2 Maksun suorittaminen

Kun lupapäätös on tehty tai muu viranomaistehtävä on suoritettu, niin näiden maksujen mukainen maksu on maksettava laskussa määrätyssä ajassa.

Jos maksua ei makseta laskussa määrätyssä ajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa siten, kuin korkolaissa on määrätty. Korkolain mukainen viivästyskorkoprosentti merkitään kuhunkin laskuun. Asiakirjojen lunastusmaksu sisältyy maksuun.

Jos näiden maksujen mukaisia laskuja ei makseta määräajassa, maksut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaisesti ulosottokelpoisia.

13.3 Rakennuskohtainen perusmaksu ja kokonaisalan laskenta maksua määrättäessä

Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useita tämän taksan eri kohtien mukaisia toimenpiteitä, rakennuskohtainen
perusmaksu veloitetaan vain kertaalleen.

Jos rakennuksen tai sen osan kokonaisala ylittää 10000 neliömetriä, niin ylittävältä osalta otetaan huomioon 75 % kokonaisalasta maksua määrättäessä.
Rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellarikerroksen ja käyttöullakon pinta-ala ulkoseinän ulkopinnan mukaan. Lisäksi kokonaiskerrosalaan lasketaan autokatokset pyörä- ja varastokatokset. Kokonaisalaan ei kuitenkaan lasketa alle 1,6 metriä matalampia tiloja. Myöskään rakennuksen parvekkeita ja vähäisiä katoksia ei lasketa kokonaisalaan. Rakennuksen tai rakennuksen osan korjaus- ja muutosalueiden pinta-ala lasketaan soveltuvin osin kokonaisalan laskemista koskevien periaatteiden mukaan.

Asuinrakennuksen alle 10 m²:n huoneistokohtaisista varastoista ei erikseen peritä rakennuskohtaista perusmaksua.

13.4 Muistutukset ja oikaisunhaku määrätystä maksusta

Näiden maksujen perusteella määrättyä maksua koskevat
muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa kunnan/kaupungin rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonta voi muistutuksen johdosta korjata laskussa olevan virheen.

Jos muistutus on tehty määräajassa, mutta maksua ei ole rakennusvalvonnassa muutettu, niin muistutuksen tekijä voi hakea oikaisua annettuun päätökseen siten kuin kuntalaissa säädetään.

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaisi toimenpiteen luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan toimenpiteestä periä erityisestä syystä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu. Maksun tulee kuitenkin kattaa toimenpiteestä viranomaiselle aiheutuneet kustannukset ja olla suuruudeltaan vähintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muuten perittäisiin

Jos lasku joudutaan laskuttamaan uudestaan asiakkaan ilmoittaman virheellisen laskutusosoitteen vuoksi. Laskun uudelleen käsittelykulut ovat 50 euroa / lasku.

14. Taksan soveltamista koskevia määräyksiä

Mikäli rakennuslupa käsitellään muun kuin MRL 131 § 1 mom. mukaisten asiakirjojen perusteella, rakennusvalvonta maksu määrätään MRL 134.2 § mukaisesti lopullisten suunnitelmien perusteella

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen päätöspäivämääränä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Maksun palauttamisen määrän osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.

15. Maksujen hyväksyminen ja voimaantulo 

Nämä maksut tulevat voimaan 1.4.2022. Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.


Näiden maksujen päätöksellä kumotaan Lappeenrannan kaupungin taksan 12.1.2021 hyväksymät rakennusvalvonnan maksut.


Näiden maksujen perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.