Suosikit
Palvelu

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä.

Oppilas voi saada koulunkäynnin tueksi puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä tai tulkitsemista kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden perusteella. Viittomakieltä käyttävä oppilas voi tarvittaessa saada kommunikaation tueksi viittomakielen tulkin tai viittomakielentaitoisen avustajan tukea.

Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään.

Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin.

Rehtori päättää opetukseen osallistumisen edellyttämistä tulkitsemis- ja avustajapalveluista erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Rehtori päättää myös apuvälineiden hankinnasta. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan pedagogisen selvityksen yhteydessä.

Toimintaohje

Ota yhteyttä koulun erityisopettajaan tai rehtoriin avustajapalveluihin tai apuvälineisiin liittyvissä kysymyksissä esim. Wilman kautta. Yhteystiedot löytyvät myös koulun verkkosivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628