Suosikit

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2020 - 2024 on hyväksytty lupalautakunnassa 10.12.2019 § 102. Valvontasuunnitelman laadintaa ohjaa ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten valmistelema ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain varsinaisen monivuotisen valvontasuunnitelman liitteiden osalta. Liitteissä esitetään ao. vuoden erityiset painopistealueet ja keskeiset valvonnan muutokset.

Tarkastussuunnitelma esitetään liitteissä kohderyhmätasoisesti, käytännön tarkastustoimintaa ohjaa tarkempi ja säännöllisesti päivittyvä kohdekohtainen suunnitelma. Liitteet on pyritty tekemään saavutettaviksi. Vuodelle 2024 valtakunnallista valvontaohjelmaa on päivitetty lähinnä vain elintarvikevalvonnan suunnitelman osalta ja vuoden 2024 suunnitelma onkin hyvin samankaltainen kuin edellisvuonna.

Eläinlääkintähuoltolakiin, joka hyväksyttiin eduskunnassa 3.3.2023, edellytettiin komission taholta muutoksia. Tästä syystä lakimuutosta valmistellaan ja lain voimaantulo tapahtuu aikaisintaan vuoden 2025 alussa. Eläinten hyvinvointilaki tulee voimaan 1.1.2024. Terveydensuojelulain kokonaisuudistus on aloitettu.

Laadunhallintaa toteutetaan edelleen suunnitelmallisesti. Vuodelle 2024 on arvioitu toteutettavan suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksia seuraavasti:

  Suunnitellut tarkastukset v. 2024 (kpl)
Elintarvikevalvonta 463
Terveydensuojelun valvonta 170
Tupakkalain valvonta 60
Yhteensä 693

 

Valvontasuunnitelmien painopisteet ovat terveydensuojeluvalvonnan ja tupakkavalvonnan osalta säilyneet samoina: toimijoiden omavalvonnan tukeminen ja elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö. Häiriötilannesuunnitelmien ajantasaistaminen ja yhteensovittaminen on yksi omista tavoitteista vv. 2023-2024.

Tupakkalain mukaisen valvonnan osalta omavalvonnan tukeminen ja yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa säilyvät painopisteinä. Muut tupakkalain mukaisen valvonnan painopisteet ovat tuotevalvonnan ja markkinoinnin valvonnassa.

Elintarvikevalvonnan valtakunnallisia painopisteitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, näissä toimitaan Ruokaviraston ohjauksen mukaan. Omana painopisteenä toteutetaan valvonnantulosten perusteella erityisesti elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygieniaa sekä henkilökunnan terveydentilan seurannan valvontaa. Kohdekohtaisessa valvontasuunnitellussa huomioidaan valvontaohjelmakauden aikana tarkastettavien Oivarivien kokonaisuutta. Toimijoiden ohjausta ajankohtaisissa elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa jatketaan edelleen koko Etelä-Karjalan alueella yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa.

Eläinlääkintähuollon resurssitilanne vaikuttaa tällä hetkellä valoisammalta. Toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi ympäristöterveydenhuollossa toteutetaan ns. akuuttia valvontaa: tällaista on ilmoitusten ja hakemusten käsittely, erilaisten valitusten käsittely, elintarvike- tai vesivälitteisten epidemioiden selvittäminen tai lausuntojen antaminen muille viranomaisille. Valvira täsmensi ohjeistustaan ilmoitusvelvollisista toiminnoista erityisesti erilaisten majoitukseen liittyvien kohteiden osalta: näiden selvittämistä on tarpeen jatkaa vielä v. 2024 aikana.

Valvontasuunnitelman toteutumasta annetaan väliraportti ympäristölautakunnalle vähintään kerran vuoden aikana. Vuoden 2024 lopullinen toteutuma käsitellään ympäristölautakunnassa maaliskuun 2025 loppuun mennessä.