Suosikit

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava

Lappeenrannan kaupunki valmistelee Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavaa. Osayleiskaavan tavoitteena on kiertotalouden ja uusiutuvan energian mahdollisuuksien edistäminen, luonnon monimuotoisuuden tukeminen sekä entisen turvetuotantoalueen uudiskäytön mahdollistaminen.

Osayleiskaavan tavoitteena on osaltaan tukea Lappeenrannan kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yleiskaavatyössä selvitetään teollisen luokan aurinkoenergiatuotannon sijoittumisen edellytyksiä entisille turvetuotantoalueille. Osayleiskaavan tavoitteena on myös tukea Kukkuroinmäen käsittelyalueen kehittämistä kiertotalouden keskittymänä. Suunnittelussa huomioidaan maankäytön muutosten vaikutukset alueen kulttuurimaisemaan ja luontoon. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista suoraan ohjaavana niiltä osin, missä ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Sijainti

Suunnittelualue kattaa  Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueen ja Hyvättilänsuon luonnonsuojelualueen sekä niiden välissä olevat Konnunsuon turvesuot, joilla turpeen nostaminen on lopetettu. Suunnittelualueen etelärajana on Kivisaarentie. Suunnittelualueen koko on noin 12 neliökilometriä. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan aluerajaus

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava, kaava-alueen alustava rajaus.

Kaava-alueen sijainti merkittynä Lappeenrannan karttapalveluun.

 

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Aloitusvaiheessa kaavoituksen tueksi laaditaan myös selvityksiä kaava-alueen nykytilasta. Laadittavia selvityksiä ovat muun muassa luontoselvitys sekä maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys. Kaavaprosessin aikana täydennetään ja tehdään tarvittaessa lisää selvityksiä. Lisäksi kaavatyössä huomioidaan muut lähteet, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voi olla vaikutuksia alueen kaavoitukseen. 

Osallistuminen

Osayleiskaavan alueen maanomistajilla, yrittäjillä, asukkailla ja muilla osallisilla on ollut kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS), osallistumalla yleisötilaisuuteen ja vastaamalla lähtötietokyselyyn . 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja kommentoitavana 26.9.–24.10.2022 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tämän sivun Asiakirjat-osiossa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 31.10.2022 (osallisia lisätty) ja 18.8.2023 (osallisia lisätty ja aikataulu päivitetty). 

Yleisötilaisuus järjestettiin 12.10.2022 klo 17 Teams-etäkokouksena. Tilaisuudessa kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Paikalla oli myös Forus Oy kertomassa aurinkovoimalahankkeestaan. Tilaisuudessa osallistujilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitään kaavaan liittyen. Esitysosio tallennettiin, ja se on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla. Esitysmateriaaliin voi tutustua myös Asiakirjat-osiossa. Kiitos kaikille osallistuneille!

Lähtötietokyselyssä alueen maanomistajilta, yrittäjiltä, asukkailta ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita. Kyselyyn sai vastata verkossa ja lomakkeella 26.9. –24.10.2022. Lähtötietoja sai antaa myös suoraan kaavoittajille sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. kaavan nähtävilläolojen aikoina. Kaavoittajiin voi olla koko kaavaprosessin ajan myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Asiakirjat

Kuulutus (.pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.pdf)

Yleisötilaisuuden esitys (.pdf)

2

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Osayleiskaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

4

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Vihreän siirtymän investointihankkeiden  edistäminen

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan valmisteluun on saatu ympäristöministeriön myöntämä avustus (Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitus).  Avustus on myönnetty Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tuettavien vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin. 

Ympäristöministeriö

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso puh. 040 611 7209

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi