Suosikit
Palvelu

Purkamislupa

Tarvitset purkamislupaa, kun rakennus tai sen osa aiotaan purkaa. Talousrakennusten ja muiden vähäisten rakennusten osalta voidaan käyttää purkamisilmoitusmenettelyä.

Ehdot ja kriteerit

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Määräaika

Purkamislupa tulee hakea ja saada ennen purkamistöiden aloittamista.

Käsittelyaika

Lupien käsittelyaika on keskimäärin 30 työpäivää.

Voimassaoloaika

Purkamistyöt tulee aloittaa kolmessa vuodessa ja saattaa loppuun viidessä vuodessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Jatkoaikaa voi hakea luvan voimassa ollessa. Jatkoaikaa myönnetään enintään kolme vuotta kerralla. Aloittamiseen ei voi saada siirtoa kuin kerran ja enintään kaksi vuotta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132