Suosikit

Hulevedet

Hulevesien hallinnan periaatteet

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- ja sulamisvesiä. Runsas päällystetyn pinnan määrä, esimerkiksi kattopinta tai asfaltoidut alueet, lisää hulevesien määrää.

Hulevesien hallinta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 13a luku). Lappeenrannan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan kokonaisuudesta asemakaavoitetulla alueella (MRL 103 i §). Kaupunki omistaa hulevesiverkoston, johon kuuluvat hulevesiviemärin lisäksi erilaiset hulevesien johtamis- ja käsittelyrakenteet, kuten ojat, imeytys- ja viivytysrakenteet sekä kosteikot.  Luvun säännökset koskevat myös perustusten kuivatusvesiä. Tontin omistaja tai haltija vastaa oman tonttinsa osalta hulevesien ja perustusten kuivatusvesien hallinnasta (MRL §103 e).

Hulevesien hallinnasta annetaan tarkempaa ohjeistusta Hulevesien hallinnan ohjelmassa .

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluu asemakaavoitettu alue, mutta lain ja hulevesien hallinnan ohjelman periaatteet koskevat koko kaupungin aluetta.

 

Hulevesien laatu ja käsittely

Hulevesien käsittelyn keskeinen tavoite on vesistöjen vedenlaadun turvaaminen sekä tulvahaittojen ehkäiseminen. Perinteisesti hulevesien hallinnassa on keskitytty alueiden nopeaan ja tehokkaaseen kuivatukseen johtamalla vedet hulevesiviemärissä purkupisteelle. Hulevesien laatuun on alettu kiinnittää enemmän huomiota, ja hallintaa kehitetään luonnonmukaisempaan suuntaan, kun on huomattu hulevesien aiheuttavan merkittävääkin kuormitusta purkuvesistöille. Luonnonmukaisista menetelmistä tärkein on hulevesien määrän vähentäminen esimerkiksi huolehtimalla siitä, että rakennettuunkin ympäristöön jätetään läpäisevää pintaa ja kasvillisuutta. Hulevesiä voidaan myös imeyttää maaperään, sekä viivyttää erilaisissa rakenteissa ennen niiden johtamista eteenpäin.

Hulevesien hallinta linkittyy vahvasti kaupunkisuunnitteluun ja viheraluesuunnitteluun, ja edistää luonnon monimuotoisuutta ja kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

Osana ilmastonmuutokseen sopeutumista suunnittelun ja rakennuttamisen palveluyksikkö kehittää hulevesien laadunhallintaa ja luonnonmukaisten käsittelymenetelmien käyttöä TransformAr-hankkeessa.

Yhteystiedot

Sanna Varis

Suunnitteluinsinööri

Hulevesien hallintaa koskevat kysymykset, kiinteistöjen hulevesien hallintaan liittyvä neuvonta, liittyminen muualle kuin hulevesiviemäriin

sanna.varis@lappeenranta.fi
040 836 5038

Topi Kangas

Kunnossapitopäällikkö

Hulevesijärjestelmään liittyvät kunnossapidolliset asiat

topi.kangas@lappeenranta.fi
040 144 0330