Suosikit

Duunisetelin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 & 14 artiklat

Nuorisotoimen Duuniseteli- työllistämisen asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitäjä

Lasten ja nuorten lautakunta

Villimiehenkatu 1

53100 Lappeenranta

 

Rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterin yhteyshenkilö on se henkilö organisaatiossa, joka osaa tarvittaessa vastata rekisteröidyltä tuleviin kysymyksiin ko. rekisteriä koskien. Ei siis välttämättä korkein mahdollinen viranhaltija.

Ohjaamonuorisotyöntekijä Nina Laine

Sähköposti: nina.laine@lappeenranta.fi

Puhelinnumero 040 504 1946


Varalla:

Kohdennetun nuorisotyön päällikkö, ohjaamokoordinaattori Minna Tarkiainen

Sähköposti: minna.tarkiainen@lappeenranta.fi

Puhelinnumero 0400 654733

 

Tietosuojavastaava

Kirsi Haarala 29.2.2024 asti, jonka jälkeen Ilona Sidoroff

tietosuoja@lappeenranta.fi

040 768 1336

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on kerätä Duuniseteli-tukea hakeneiden nuorten tiedot duunisetelin myöntämistä varten, varmistaa Saimaan ammattiopistosta Duunisetelin saajan valmistumispäivä. Käsittelyn tarkoitus on duuniseteleiden saaneiden nuorten asiakassuhteen hoitaminen Ohjaamossa, tuen maksatus työnantajalle sekä hakijan erillisellä suostumuksella Ohjaamon työntekijälle tietojen välittäminen duunisetelin saaneen työllistymisen tukemiseksi. Rekisterin tarkoitus on myös kerätä duunisetelin saaneiden nuorten työnantaja-tiedot varmistaaksemme, että työsuhde täyttää Duunisetelin edellyttämät ehdot.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Duunisetelin hakijan tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja kotikunta

Työnantaja tiedot: yritys, toimiala, henkilökunnan määrä, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)? Ei

 

Käsittelyn peruste

Julkisen vallan käyttö tai yleinen etu
Tietojen luovuttamiseen Ohjaamon työntekijälle pyydetään suostumus.

 

Rekisterin tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään, Saimaan ammattiopisto Samposta, työnantajalta

 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?

Kerääminen perustuu tietojen antamiseen ja yleiseen etuun, jotta duunisetelin hakijalla on mahdollisuus saada duuniseteli, tukea työllistymiseen ja työllistyä sen avulla. Ilman tietoa, duuniseteliä ei voida myöntää hakijalle. Jos työnantaja-tietoja ei toimiteta, nuoren työnantaja ei saa nuoren työllistämiseen tarkoitettua tukea.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät

Microsoft Forms , M-Files

 

Onko rekisterin tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Sähköisessä muodossa

Onko rekisterin henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Osittain, Henkilötietoja käsittelee duunisetelin myöntämisen osalta rekisterin yhteyshenkilö ohjaamonuorisotyöntekijä Nina Laine. Maksatuksen osalta tietoja käsittelee työllisyyskoordinaattori Salla Peltonen ja Meita Oy. 

 

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tiedot toimitetaan salatun sähköpostin kautta.
Duunisetelin saajien ammattiin valmistuminen varmistetaan Saimaan ammattiopisto Samposta puhelimitse tai salatulla sähköpostilla.

Kaikilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

 

Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Tietoa luovutetaan maksatusta varten työllisyyskoordinaattorille ja Meita Oy:lle.  

 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei

 

Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle

Ei

Rekisterin tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet


Ilman duuniseteliä jääneiden duunisetelin hakijoiden tietoja säilytetään kolme kuukautta. Duunisetelin saaneiden hakijoiden tietoja säilytetään 25 kuukautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

Oikeus oikaista tietonsa

Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön.

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Kun tietojen käsittelyn perusteena on yleinen etu tai julkisen vallan käyttö, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen vedoten. Tällöin tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa vain, mikäli rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan, että tietojen käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perustelu syy. Tietojen käsittelyä voidaan jatkaa myös oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

Tietosuojaseloste päivitetty 24.8.2023