Suosikit

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Yleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Kaavan vaiheet

Kaavan tavoiteraportin käsittely kaupunkikehityslautakunnassa 10.6.2020. Tavoiteraporttiin voit tutustua Kaavan asiakirjat -kohdasta.

Lappeenrannan keskustaajaman 2030 eteläisen osa-alueen vaiheen 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), pyydettiin kommentteja ja lausuntoja 7.5. – 7.6.2018. 

OAS:n nähtävilläolon jälkeen vaiheen 2 suunnittelualuetta laajennettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti liittämällä Vihtolan kylä kaava-alueeseen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 29.3.2019 antamallaan päätöksellä Lappeenrannan kaupungin tekemän valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä Hyväristönmäen osayleiskaavasta.

Eteläisen osa-alueen vaihe 2 ja 3 sekä Hyväristönmäen osayleiskaava-alueet yhdistettiin yhdeksi kaava-alueeksi: Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue vaihe 2.

Sijainti

Eteläisen osa-alueen vaihe 2 sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman eteläpuolella. Suunnittelualueen koko on noin 4 740 hehtaaria. Suunnittelualueeseen sisältyvät Ihalaisen kaupunginosa ja pieni osa Mäntylän ja Kuuselan kaupunginosia, Hanhijärven, Hanhikempin, Vihtolan, Tukialan, Rantalan Karkkolan, Kalliokosken, Kaipialan, Mielon, Suokkaankylän, Rasalan ja Lasolan kyläalueet, Karhusjärven länsipuoli kallioalueineen sekä Heinsuon alue. Hanhijärvi, Kaislanen ja Karhusjärvi kuuluvat kaava-alueeseen osittain ja Säinjärvi sisältyy kaava-alueeseen kokonaaan.

Kaava-alue merkittynä Lappeenrannan karttapalveluun.

Kaavoitusprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan.

Vaiheen 2 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) on päivitetty 12.9.2022.

Alustavaa kaavaluonnosta laaditaan parhaillaan.

Kaavan etenemisestä ja arvioidusta aikataulusta tietoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Asukastilaisuudet

Yleiskaavan suunnittelua varten järjestettiin aloitusvaiheen asukastilaisuudet. Tilaisuudet olivat 3.10.2017 Hanhijärven kylätalolla, 12.10.2017 Myllymäen koululla, 17.10.2017 Saimaan ladun majalla sekä 11.10.2018 Mäntylän päiväkodilla. Tilaisuudet järjestettiin ns. tyhjin kartoin ja asukkaat saivat merkitä ja antaa osayleiskaavaa varten tiedoksi mm. hyviä rakennuspaikkoja ja muita aluetta koskevia tietoja.

Seuraavat asukastilaisuudet järjestettiin 27.11.2023 Myllymäen koululla ja 4.12.2023 Hanhijärven kylätalolla. Tilaisuuden tarkoituksena oli antaa tietoa osayleiskaavan tavoitteista, etenemisestä, osallistumismahdollisuuksista sekä tutustua alueen alustavaan kaavaluonnokseen. Osallistujille tarjottiin myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä kaavan valmisteluun liittyen. 

Alustavan kaavaluonnoksen esittely

Asukastilaisuuksien jälkeen alustavaa kaavaluonnosta pidettiin näkyvillä kaavan nettisivuilla 14.1.2024 saakka. Voit olla yhteydessä alueen kaavoituksesta sähköpostitse tai soittamalla Henna Kukkolalle (puh. 040 158 8276) tai Annamari Kauhaselle (puh. 040 575 5590). Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Kaavan asiakirjat 

Kuulutus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2022

Lappeenrannan keskustaajaman oyk 2030 Eteläisen osa-alueen vaiheen 2 tavoiteraportti

Luontoselvitys

Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys

2

Luonnosvaihe

3

Ehdotusvaihe

4

Hyväksymisvaihe

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavasuunnittelija Henna Kukkola puh. 040 158 8276

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.