Suosikit

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja valvottava kuntalain 84 §:ssä säädettyjen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Hallintosäännössä valtuusto on kuntalain mukaisten tehtävien ohella sisällyttänyt lautakunnan tehtäviin:

  • Tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
  • Tarkastuslautakunnan on huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
  • Tarkastuslautakunnan on tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. 

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Arviointikertomus on yksi työväline  kaupungin toimintoja kehitettäessä. Arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointia, jossa korostuu kuntalaisen näkökulma.

Lappeenrannan kaupungin toimikaudelle 2021–2025 valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Heikki Järvenpää ja varapuheenjohtajana Antti Arminen.

Lautakunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö Eija Tella-Pätäri, p. 040 684 0429.

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Arviointikertomus 2022.pdf .pdf 6.6.2023
Arviointikertomus 2021.pdf .pdf 8.6.2022
Arviointikertomus 2020.pdf .pdf 8.4.2022
Arviointikertomus 2019.pdf .pdf 8.4.2022
Arviointikertomus 2018.pdf .pdf 8.4.2022