Suosikit
Palvelu

Tehostettu tuki perusopetuksessa

Lapsellasi on perusopetuksen oppilaana oikeus saada tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä liittyen. Tehostettu tuki otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun lapsesi tarvitsema tuki on pidempiaikaista, säännöllistä tai hän hyötyy useammasta tukimuodosta. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää lähes kaikkia perusopetuksen tukimuotoja. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, koulunkäynninohjaajan tuen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Tehostetussa tuessa ei ole mahdollista yksilöllistää oppimääriä tai opiskella kokoaikaisessa erityisopetuksessa.

Ennen tehostetun tuen päätöstä opettaja laatii moniammatillisesti muiden lapsesi asioissa mukana olevien tahojen kanssa pedagogisen arvion. Oppilaalla ja huoltajalla on tässä keskeinen rooli. Pedagogisessa arviossa kuvataan lapsesi oppimisen ja koulunkäynnin tilanne sekä tarkastellaan mistä tukitoimista voisi olla hänelle hyötyä. Pedagogisen arvion perusteella koulun rehtori päättää tehostettuun tukeen siirtymisestä.

Opettaja kutsuu oppilaan, huoltajan sekä tarvittavat muut tahot palaveriin, jonka aikana suunnitellaan tehostetun tuen kokonaisuus. Opettaja kirjaa sovitut tukitoimet oppimissuunnitelmaan, joka on Wilmassa. Oppimissuunnitelma on kuvaus siitä, miten oppilaan opetus ja tukitoimet järjestetään. Se on työväline, joka kuvaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja henkilökohtaisesti asetettuja tavoitteita. Opettajat ja huoltaja seuraavat oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä sekä arvioivat omalta osaltaan tukitoimien riittävyyttä. Oppimissuunnitelma päivitetään aina tarvittaessa, vähintään kerran lukuvuoden aikana. Lapsesi saa tehostettua tukea niin kauan kuin tarvitsee. Mikäli tehostetun tuen aikana annetut tukitoimet eivät ole riittäviä, voidaan tehdä arvio erityiseen tukeen siirtymisestä. Erityisestä tuesta saat lisätietoa Linkit -valikon kautta.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lapsesi opettajaan tai koulun erityisopettajaan saadaksesi lisätietoa tehotetusta tuesta. Yhteystiedot löydät Wilmasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 628/1998 16a§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L4P16a

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852