Suosikit

Osallisuuden periaatteet

Lappeenrannan kaupungin osallisuuden periaatteet

Lappeenranta haluaa olla asukkailleen ja kaupungin palveluiden käyttäjille ja yhteisöille hyvän elin- ja toimintaympäristön luoja sekä luotettava kumppani. Luottamuksen edellytyksiä ovat avoimuus ja julkisuus sekä uskottavuus. Luottamusta vahvistavat asukkaiden ja muiden toimijoiden aktiivisuus, osallistuminen ja sitoutuminen, palvelujen laatu ja saatavuus.

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman yksi keskeinen teema on asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden osallistumisen
edistäminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee teoksessaan Mitä osallisuus on? osallisuuden liittymisenä, suhteissa olemisena, kuulumisena ja yhteisyytenä. Osallisuus on yhteensopivuutta ja mukaan ottamista.

Mitä osallisuus on? Se on osallistumista ja siihen liittyen vaikuttamista ja demokratiaa.

Se on myös kaiken edellä mainitun järjestämistä ja johtamista. Määritelmä kuvaa hyvin osallisuutta sellaisena, kuin se ymmärretään kaupungin toiminnassa – sen pohjalle on ollut hyvä rakentaa osallisuusohjelman neljä periaatetta.

1. Osallisuus ja vuorovaikutus ovat osa kaikkea kaupungin toimintaa

Lappeenrannan kaupungin asukkaiden ja muiden toimijoiden osallisuus on osa kaupungin päätöksen tekoa ja palveluiden suunnittelua. Asukkaita ja alueen toimijoita kuunnellaan asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa ja palveluita kehitetään vahvassa vuorovaikutuksessa asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma vahvistaa asukkaiden ja paikallisten eri toimijoiden luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja sitä kautta kaupungin toimintaan.

Kaupungin toimintatapoja kehitetään siihen suuntaan, että osallisuus on keskeinen osa toimintaprosesseja.

Lappeenrannan kaupungin asukkaiden ja muiden toimijoiden osallisuus on osa kaupungin päätöksen tekoa ja palveluiden suunnittelua.

Asukkaita ja alueen toimijoita kuunnellaan asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa ja palveluita kehitetään vahvassa vuorovaikutuksessa asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

2. Osallisuutta toteutetaan osana kaupungin avointa hallintoa

Lappeenrannan kaupunki luo avoimen hallinnon organisaatiokulttuurin, jossa on riittävä osaaminen ja voimavarat avoimeen valmisteluun sähköisin ja perinteisin menetelmin. Kaupungin hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan asukkaiden mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämiseen.

Lappeenrannan kaupungin valmisteltavista asioista kerrotaan jo alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa, tiedot ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Kaupunki informoi selkeästi etukäteen kuulemisen ja osallistumisen vaiheet, tavoitteet ja rajoitteet. Tarjottava tieto on oikeaa ja ajantasaista.

3. Osallisuutta toteutetaan tasavertaisesti

Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat tärkeitä sekä yhteiskunnan, palvelujärjestelmän että yksilöiden tasolla. Osallisuus ja avoin hallinto lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja vahvistavat palveluita. Osallistumista edistämällä vähennetään myös eriarvoisuutta.

Osallisuutta toteutetaan siten, että kaikkien asukasryhmien ja muiden toimijoiden kuten yritysten ja yhteisöjen on mahdollista osallistua siihen tasavertaisesti. Suurella osalla Lappeenrannan kaupungin päätöksistä on vaikutuksia yrityksiin ja yhteisöihin ja niiden toimintaedellytyksiin ja sen vuoksi myös niiden osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Erityistä huomiota kiinnitetään monikanavaisuuteen ja erityisryhmien tavoittamiseen. Sähköinen osallistuminen luo tasa-arvoa joka puolelle kaupunkia, mutta edelleen tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. Monikanavaisuus mahdollistaa laajan asukkaiden ja eri yhteisöjen osallistumisen.

4. Osallisuutta vahvistavia toimenpiteitä kehitetään jatkuvasti huomioiden toimintaympäristön muutokset


Osallisuus on vuorovaikutteista ja hyödyttää kaikkia osapuolia.

1. Osallisuutta toteutetaan tieto-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaosallisuuden keinoin
2. Osallisuutta toteutetaan tasavertaisesti
3. Osallisuutta toteutetaan osana kaupungin avointa hallintoa

Lappeenrannan kaupunki luo avoimen hallinnon organisaatiokulttuurin, jossa on riittävä osaaminen ja voimavarat avoimeen valmisteluun sähköisin ja perinteisin menetelmin. Kaupungin hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan asukkaiden mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämiseen. Lappeenrannan kaupungin valmisteltavista asioista kerrotaan jo alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa, tiedot ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Kaupunki informoi selkeästi etukäteen kuulemisen ja osallistumisen vaiheet, tavoitteet ja rajoitteet. Tarjottava tieto on oikeaa ja ajantasaista.

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmassa on jaettu osallisuuden toimenpiteet sisäasianministeriön osallisuusohjelmassa esitettyyn neljään osallisuuden muotoon, joita ovat tieto-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaosallisuus. Jaolla halutaan helpottaa erilaisten osallisuusmuotojen ymmärtämistä sekä varmistaa asukkaan mahdollisuus toteuttaa aktiivista kansalaisuutta.

Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman toimen-piteiden kautta asukkaat ja eri toimijat saavat tilaisuuden ja keinon kertoa mielipiteistään kaupungin asiantuntijoille ja päättäjille. Asiantuntijat ja päättäjät taas saavat suoraa tietoa asukkailta ja eri toimijoilta, mikä auttaa kehittämisessä, valmistelussa ja päätöksenteossa sekä helpottaa asioidensujuvaa etenemistä suunnittelusta päätöksentekoon ja aina toteutukseen asti.

Osallisuutta edistävät toimenpiteet eivät ole vakio, vaan niitä kehitetään jatkuvasti huomioiden toimintaympäristön muutokset. Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön ketterästi huomioiden mm. asukkailta tulleet toiveet ja ehdotukset. Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmassa on listattu sekä olemassa olevia menettelytapoja että uusia tulevaisuudessa käyttöön otettavia menettelytapoja.