Suosikit

Alue- ja asukasneuvoston kokoonpano ja toiminta

Asukas-ja alueneuvoston kokoonpano

Asukas-ja alueneuvostoon nimetään 4-vuotiskaudeksi 18 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä seuraavasti:

• 8 alueraadin puheenjohtajaa

• 3 toimialojen edustajaa, toimialajohtajat Hyvinvointi-ja sivistyspalvelut sekä Elinvoima ja kaupunkikehitys, kaupungininsinööri

• 1 kaupungin kehitysjohtaja, konsernipalvelut, strateginen ohjaus

• 1 kaupungin I kaupunginsihteeri, konsernipalvelut

• 1 kaupunginosallisuuskoordinaattori, konsernipalvelut

• 4 kaupunginvaltuuston edustajaa

Asukas-ja alueneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaupunginvaltuuston edustajista ja varapuheenjohtajan alueraadin puheenjohtajien joukosta. Sihteerinä toimii kaupungin osallisuuskoordinaattori.

Asukas-ja alueneuvoston toiminta

Asukas-ja alueneuvosto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman, sisältäen talouden käyttösuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen.

Neuvoston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asialista lähetetään neuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköisesti.

Asukas-ja alueneuvoston kokouksiin voi osallistua sähköisen yhteyden kautta.

Asukas-ja alueneuvostonpöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan soveltuvilta osin kaupungin hallintosäännön 19 §:n määräyksiä noudattaen ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, lasten ja nuorten lautakunnalle, kulttuuri-ja liikuntalautakunnalle, kaupunkikehityslautakunnalle, sekä alueraadeille. Medialle lähetetään päätöspöytäkirjan lehdistötiedote.

Asukas-ja alueneuvosto kokoontuu vähintään kolme (3) kertaa vuodessa. Asukas-ja alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Asukas-ja alueneuvoston kokouspalkkiot

Asukas-ja alueneuvostonjäsenille, pl. kaupungin virkamiehet, maksetaan kokouspalkkio kaupungin palkkio-ja matkustussäännön mukaan.

Asukas-ja alueneuvoston toiminta perustuu kuntalakiin

Kuntalaki: 5 luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus 22 § Osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) Järjestämällä keskustelu-ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja

2) Selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

3) Valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin

4) Järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun

5) Suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

6) Tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua