Suosikit

Pedagoginen tuki

Tuen kolmiportaisuus

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Tuen tarpeen lisääntyessä laaditaan pedagoginen arvio opettajan, erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden toimesta. Arvion avulla tarkastetaan mahdollisuus aloittaa tehostettu tuki. Jos oppilaan saama yleinen tuki ei riitä arvioidaan, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea lisää. Tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on erittäin tärkeää. 

Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden tuen tarvetta arvioidaan lukuvuosittain oppimissuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Mikäli oppilaan saama tehostettu tuki ei tunnu riittävän, laaditaan pedagoginen selvitys huoltajien, opettajan, erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden toimesta. Tarvittaessa siirrytään erityiseen tukeen ja oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. 

 

Yleinen tuki Myllymäen koulussa

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Yleisellä tuella tarkoitetaan yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. 

Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea 

Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja yhteistyössä luokanopettajien kanssa suunnitellen ja toteuttaen yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. 

 

Tehostettu tuki Myllymäen koulussa

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. 

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. 

Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana 

Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen aikana saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. 

Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. 

 

Erityinen tuki Myllymäen koulussa

Erityistä tukea voidaan antaa yleisopetuksen ryhmässä, inkluusioluokassa tai erityisen tuen pienryhmässä. Ennen erityisen tuen aloittamista oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys moniammatillisessa yhteistyössä ja yhteistyössä huoltajien kanssa.  Erityisen tuen alkaessa tehtävään henkilökohtaiseen opetuksenjärjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) kirjataan oppilaan tarvitsemat tukimuodot. Myllymäen koulu on yksi Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen palvelu- ja kehittämiskeskuksista.