Suosikit

Niityt

Tutustu Lappeenrannan, Joutsenon ja Rauhan niittyverkoston yleissuunnitelmaan

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Niittyverkoston_Yleisuunnitelma_raportti.pdf .pdf 25.5.2023
Niittykartta LAPPEENRANTA_KESKUS.jpg .jpg 25.5.2023
Niittykartta JOUTSENO_RAUHA.jpg .jpg 25.5.2023

Niityillä lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luodaan merkityksellistä maisemaa 

Lappeenrannan kaupunki on rohkeana edelläkävijänä lähtenyt kehittämään kaupunkiympäristönsä niittyverkostoa. Vuosina 2019-2021 kaupungilla oli käynnissä niittyhanke, jonka aikana laadittiin niittyverkoston yleissuunnitelma Lappeenrannan keskustan, Joutsenon ja Rauhan rakennettujen ympäristöjen alueille.  Keskeisenä tavoitteena hankkeessa oli luonnon monimuotoisuuden lisääminen kaupunkiympäristössä sekä samalla asukkaiden osallistaminen oman asuinympäristön suunnitteluun. Muita tärkeitä tavoitteita oli ympäristöhoidon resurssien tarkastelu, rakentamisesta syntyvien kaivumaiden hyödyntäminen ja tietysti hiilijalanjäljen pienentäminen.

Niittyverkosto muodostuu varsinaisista niityistä (esim. puistojen ja katualueiden niityistä) sekä niiden tukialueista kuten metsien reunavyöhykkeistä, viljelypalstoista, rakennetuista puistoalueista ja puutarhoista. Niittyjen kytkeytyneisyys toisiinsa vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Maisemaniityt ovat puuttomia tai puoliavoimia kasvilajistoltaan monipuolista kukkivaa niittykasvillisuutta, mitä hoidetaan niittämällä tai laiduntamalla.

Kaupungin viheralueiden kehittäminen monimuotoisemmiksi kasvillisuuden osalta lisää samalla eliölajeja ja se on keino nostaa viheralueiden merkitystä ja arvoa. Monimuotoiset viheralueet voivat vähentää kaupunkiympäristöstä johtuvia terveysriskejä parantamalla ilman ja veden laatua, vaimentamalla melua ja lieventämällä sään ääri-ilmiöiden (lämpöaallot, rankkasateet) vaikutuksia.  

Niittyhanke 

Niittyhankkeen yhteydessä kaupungin avoimien ja puoliavoimien viheralueiden hoitoluokat tarkasteltiin vastaamaan niiden todellisia toiminnallisia, maisemallisia ja ekologisia tarpeita. Hankevuosien 2019-2021 aikana kaupungin alueelle perustettiin yli 40 niittyä. Niityt ovat tyypeiltään erilaisia ja kooltaan vaihtelevia. Merkittävää on, että niityt sijoittuvat rakennettuun ympäristöön. Pääosin niittyjä perustettiin vähentämällä viheralueiden hoitoa. Hankkeen aikana ymmärrettiin, että useita viheralueita hoidettiin nurmena, vaikka niiden käyttö ei olisi vaatinut niin intensiivistä hoitoa. Hoitoa vähentämällä saavutettiin säästöjä viheralueiden hoidossa ja samalla kasvatettiin niittyverkostoa. Niittyjä perustettiin myös erilaisia kasvualustoja ja niittysiemenseoksia kokeilemalla. 

Suunnitteluvaiheessa tavoitteena oli asukkaiden osallistaminen hankkeeseen. Vuorovaikutuksen tarkoituksena oli luoda yhteisöllinen ja innostava ilmapiiri projektin ympärille. Suunnittelussa hyödynnettiin alueen asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä niittyverkoston kehittämisestä.

Kokemuksellinen tieto on tärkeässä roolissa, jotta niittyverkosto koetaan omaksi ja luontevaksi osaksi kaupunkia sen asukkaiden ja toimijoiden keskuudessa.

Niityt nyt ja tulevaisuudessa

Niittyhankkeen päätyttyä niittyverkoston laajentaminen on edelleen jatkunut. Pääosin niittyjä perustetaan nyt investointiprojektien yhteydessä. Katu- ja puistoprojektien suunnitteluvaiheessa tarkastellaan ja päivitetään viheralueiden kunnossapitoluokat. Lisäksi selvitetään, onko suunnittelukohteessa mahdollisuus hyödyntää rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita niittyalueiden pohjina. Ylijäämämaita on sijoitettu rakentamisalueiden läheisyyteen niittykummuiksi. Tällä on vähennetty hiilijalan jälkeä muun muassa siten, että maamassoja ei ole tarvinnut kuljettaa maanläjitysalueille. Kukkivilla niittykummuilla on luotu myös viihtyisyyttä katuympäristöön. 

Onnistuneita esimerkkikohteita ovat muun muassa vuosien 2021-2022 aikana rakennetut Lauritsalantien-Standerstkjöldinkadun liittymä sekä Helsingintien jalkakäytävä-pyörätien saneerauskohde.  Myös leikkipaikkojen rakentamisesta syntyvät kaivumaat on läjitetty niittyjen pohjiksi. Ruiskaunokkien peittämiä niittykumpuja pääsee ihailemaan muun muassa Pikisaaren Katajasaarenpuistoon. 

Tällä hetkellä niittyinä hoidettavia viheralueita on noin 43,5 hehtaaria. Suurin osa niityistä on  maisemaniittyä, sen jälkeen suurin pinta-ala on arvoniityillä, ja loput ovat joko käyttöniittyjä, avoimia alueita tai maisemapeltoja. Uusia potentiaalisia niittyalueita etsitään koko ajan, eli niittyverkosto tulee kasvamaan myös tulevina vuosina. 

Niittykohteita 

 

Linnoituksen rinneniityt

Lappeenrannan vanhan kaupungin, eli linnoituksen arvoniittyjen pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Linnoituksen rinteitä on hoidettu erillisen hoitosuunnitelman mukaan niittyinä vuodesta 2018 saakka. Tätä ennen linnoituksen rinteet on hoidettu nurmena. Nykyisin alueella on edustettuna monia erilaisia niittytyyppejä ja uhanalaisia kasveja. Alueella on merkittävä kulttuurihistoriallinen arvo; asutusta on ollut 1500-luvulta saakka ja alueella on säilynyt vanhoja kulttuurikasveja.

 Arboretumin Pappilanpellon niitty

Yli 40-vuotiaan Lappeenrannan arboretumin pinta-ala on n. 14,5 ha ja puolet siitä hoidetaan niittynä. Suurin osa alueen niityistä on kehitetty nurmesta vähentämällä niiden hoitoa. Alueella on kokeiltu myös erilaisia niittyjen perustamistapoja, kuten pottitaimilla istutettu niitty sekä erilaisia niittykylvöjä ja kasvualustoja.

Lappeenrannan arboretum ja siihen kuuluva Pappilapelto ovat asukkaiden suosima ulkoilualue ja piknik-paikka. Alueella on järjestetty useita yhteisöllisiä tapahtumia, kuten niittyjen perustamista ja kirsikkapuiden istutustapahtumia.

Vilho Petter Nenosen puiston niitty ja yhteisöpuutarha Plantis 

Vilho Petter Nenosen puisto sijoittuu Lappeenrannan keskustan länsiosaan Rakuunamäelle, historialliselle entiselle varuskunta-alueelle. Varuskuntatoiminnan päätyttyä Rakuunamäkeä on alettu kehittää alueeksi, jossa on muun muassa asutusta, liiketoimintaa, päiväkoti ja muita palveluja. 

 Niittyalueen yhteyteen on perustettu vuonna 2021 yhteisöpuutarha Plantis, jossa asukkaat kasvattavat kasvilavoissa kasviksia ja kukkia. Yhteisöpuutarha Plantiksen toiminnasta vastaa asukkaista koostuva ryhmä ja lisätietoja viljelytoimintaan osallistumisesta saa osoitteesta kasvittelijat@gmail.com.     

Jupiterinpuiston niitty ja auringonkukkapelto

Skinnarilan Jupiterinpuisto sijoittuu entiselle maanläjitysalueelle. Aiemmin nurmena hoidettu alue hoidetaan nykyisin niittynä. Vuonna 2022 niityn yhteyteen on perustettu auringonkukkapelto kaupungin ja LUT:n opiskelijajärjestö Pelletti Ry:n yhteistyönä. Pienellä auringonkukkapellolla voi käydä ihailemassa kukkaloistoa kukinnan alkaessa elokuussa. 

Katajasaarenpuiston kukkivat niittykummut 

Lappeenrannan kaupungin katu- ja puistotyömaiden puhtaita kaivusta syntyneitä ylijäämämaita on läjitetty keskustan tuntumassa oleville avoimille ja puoliavoimille viheralueille maisemakumpareiksi, niittykummuiksi. Niittykummuilla kokeiltu erilaisia kasvualustoja ja kylvöjä.  Kukkivat kummut kaunistavat ympäristöä monta kuukautta. Kummuille on kylvetty niin yksivuotisten kuin monivuotisten kukkivien kasvien siemeniä. Kumpareilta saa käydä poimimassa kukkia. 

YHTEYSTIEDOT

Laura Ratilainen

Kaupunginpuutarhuri 

laura.ratilainen@lappeenranta.fi
040 653 0935