Suosikit

Vammaisneuvoston kokoonpano ja toiminta

Vammaisneuvosto kokoonpano

Vammaisneuvostoon nimetään 4-vuotiskaudeksi 16 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä seuraavasti:
• 8 vammaisjärjestöjen edustajaa
• 1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin edustaja
• 3 toimialojen edustajaa {Elinvoima- ja kaupunkikehitys sekä Hyvinvointi- ja sivistystoimiala)
• 4 kaupunginvaltuuston edustajaa

Mikäli järjestöt nimeävät ehdokkaita enemmän kuin on jaossa olevia paikkoja, on etusija järjestöillä joiden jäsenmäärä on suurin ja järjestöillä, joilla ei ole ollut edustusta neuvostossa edellisellä kaudella.

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii kaupungin nimetty työntekijä. Vammaisneuvostolla voi olla keskuudestaan valittu kokousasioita valmisteleva työvaliokunta. Työvaliokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä sekä sihteeri.  Vammaisneuvosto kokoaa jäsenistään, vanhusneuvoston edustajasta sekä muista asiantuntijoista esteettömyystyöryhmän, joka koostuu kahdeksasta (8) henkilöstä. Vammaisneuvosto nimittää esteettömyystyöryhmän puheenjohtajan.

Vammaisneuvoston toiminta

Vammaisneuvosto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman, sisältäen talouden käyttösuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen. Neuvoston puheenjohtaja kutsuu koolle kokouksen tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asia lista lähetetään neuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköisesti. Vammaisneuvoston kokouksiin voi osallistua sähköisen yhteyden kautta. Vammaisneuvoston pöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan soveltuvilta osin kaupungin hallintosäännön 19§:n määräyksiä noudattaen ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, lasten ja nuorten lautakunnalle, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle, kaupunkikehityslautakunnalle, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille sekä vammaisjärjestöille.

Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Vammaisneuvosto voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Työvaliokunta kokoontuu valmistelemaan vammaisneuvoston kokouksia. Esteettömyystyöryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Esteettömyystyöryhmä voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Vammaisneuvoston kokouspalkkiot

Vammaisneuvoston ja työvaliokunnan sekä esteettömyystyöryhmän jäsenille, pi. kaupungin työntekijät tai viranhaltijat, maksetaan kokouspalkkio kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaan.