Suosikit

Talousveden valvonta

Talousveden laadun valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia 1352/2015 ja 401/2001. Sovellettava asetus määräytyy vesilaitoksen koon mukaan. Asetusten soveltamisen piiriin kuuluu myös vesi, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä tai jota jaetaan osana julkista tai kaupallista toimintaa. Vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin talousvettä toimittavilla laitoksilla tulee olla säännöllistä valvontaa varten laadittu laitoskohtainen valvontatutkimusohjelma.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vedenjakelualueilla käytettävän talousveden laatua ja sitä että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta on riittävää. Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on todentaa, että talousveden laatu on säädösten mukaista eikä se aiheuta terveyshaittaa. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä, kuten bakteereita, viruksia tai loisia, eikä haitallisia aineita sellaisia määriä, että ne voisivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden laatua tutkitaan sitä tiheämmin, mitä enemmän laitos toimittaa vettä vedenkäyttäjille.

Talousvettä toimittavien laitosten säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Laitosten tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa valvontatutkimusohjelmaan ja sen toteuttamiseen, vesinäytteiden tutkimustulosten arviointiin, henkilöstön talousvesihygieeniseen osaamiseen, vedenottamoihin ja niiden ympäristöön, häiriötilanteisiin varautumiseen, laitoksen omaan käyttötarkkailuun sekä laitosten siisteyteen ja kuntoon.

Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja jos vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen selvittää yhdessä vettä toimittavan laitoksen tai muun toiminnanharjoittajan kanssa, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan korjaamaan tilanne ja antaa veden käyttäjille ohjeita siitä, miten terveyshaittoja voidaan ehkäistä.

Verkostoveden laatuun liittyvissä tavanomaisissa kysymyksissä kuten esimerkiksi veden värin, hajun tai maun muutokset, kuluttajan kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä vettä toimittavaan laitokseen. 

Lisätietoa talousvedestä ja sen valvonnasta:

Talousveden laadun valvonta (linkki Vesi.fi -palveluun)

Talousvesi ja lämmin käyttövesi (linkki Valviran sivuille)

Talousvesi - THL (linkki THL:n verkkosivuille)

 

Talousveden laatutiedot vesi.fi -sivulla

 

Vesi.fi -palveluun, Vesihuoltolaitosten tunnusluvut -osioon on koottu kaikkien yli 10 m3/vrk vettä toimittavien vesilaitosten perustiedot sekä tiedot veden käsittelystä ja laadusta. Voit hakea tietoja katuosoitteella tai vesilaitoksen tai kunnan nimellä. Sivulta näkee uusimpien veden tutkimustulosten lisäksi mm. laitoksen käyttämän raakaveden tyypin sekä tietoja vedenkäsittelystä.