Suosikit
Palvelu

Koulupaikan vaihtaminen

Perusopetuslain mukaan sinulla on oikeus hakea lapsesi myös muuhun kuin ensisijaiseen kouluun. Tätä koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi. Toissijaista koulupaikkaa voi hakea esimerkiksi painotettuun opetukseen osallistumiseksi tai muusta syystä. Rehtorit ottavat oppilaat toissijaisiin kouluihin.

Ehdot ja kriteerit

Oppilaita otettaessa noudatetaan yhdenvertaisia valintaperusteita Lappeenrannan kaupungissa asuvien oppilaiden osalta. Oppilaita valittaessa toissijaiseen kouluun noudatetaan seuraavia perusteita seuraavassa järjestyksessä:

  • Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta.
  • Asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvat oppilashuollolliset syyt puoltavat toissijaisen koulupaikan myöntämistä.
  • Oppilas aloittaa sellaisen vapaaehtoisen A2- kielen opiskelun, jonka opetusta ei järjestetä ensisijaisessa koulussa.
  • Oppilaan asuinpaikka tulee vaihtumaan lukuvuoden aikana toissijaisen koulun oppilasalueelle.
  • Oppilaan koulumatka ensisijaiseen kouluun on yli kolme kilometriä, mutta koulumatka toissijaiseen kouluun on alle kolme kilometriä.
  • Oppilaalla on sisaruksia toissijaisessa koulussa.
  • Oppilaan esikouluryhmästä suurin osa aloittaa koulun toissijaisessa koulussa.
  • Vuosiluokilla 1. - 2. olevan oppilaan iltapäivähoito on järjestetty lähellä toissijaista koulua.
  • Oppilaalla on aktiivinen harrastus, johon osallistuminen estyy tai olennaisesti vaikeutuu, mikäli oppilaan koulupaikaksi osoitetaan ensisijainen koulu.

Mikäli hakijoita on kohtien 1 - 9 jälkeen enemmän, kuin vapaita paikkoja, täytetään vapaat paikat arpomalla. Myönnetty toissijainen koulupaikka voidaan irtisanoa lukuvuoden vaihtuessa siinä tapauksessa, jos koulun oppilasalueelle muuttaneille, ensisijaiseen koulupaikkaan oikeutetuille, oppilaille on saatava koulusta tilaa.

Erityispainotetun opetuksen valintakriteerit löydät sivulta Painotettu opetus. Valintakriteerit muissa kunnissa asuvien oppilaiden oppilaaksiotolle painotettuun opetukseen on myös kuvattu kyseisellä sivulla.

Muissa kunnissa asuvia oppilaita voidaan ottaa Lappeenrantaan toissijaiseen kouluun vain silloin, kun perustettavissa opetusryhmissä on tilaa sen jälkeen, kun kaikki lappeenrantalaiset oppilaat on valittu.

Toissijaisiin oppilaisiin sovelletaan kuljetusten ja koulumatkaetuuksien osalta eri kriteereitä, kuin ensisijaisiin.

Tietoa toissijaisten oppilaitten koulumatkaetuuksista saat sivulta tukipalvelut perusopetuksessa.

Toimintaohje

Ota yhteyttä toissijaisen koulun rehtoriin kysyäksesi mahdollisuudesta vaihtaa koulupaikkaa. Rehtorin yhteystiedot löytyvät koulun verkkosivuilta.

Ilmoita rehtorille tulevasta muutosta joko kaupungin sisällä tai toiseen kuntaan mahdollisimman pian. Samalla voit ilmoittaa toiveesta jatkaa samassa koulussa. Rehtori päättää oppilaaksiotosta.

Ota yhteyttä koulukuljetuksiin, mikäli lapsesi on oikeutettu koululujetukseen ensisijaisessa koulussa. Tässä tapauksessa koulukuljetuksen avustamista voidaan harkita myös toissijaisen koulun osalta. Muutoin huoltaja tai uusi kotikunta vastaa kuljetuskustannuksista.

Koulunkäynti toisessa kunnassa

Lappeenrannan kaupunki pystyy järjestämään lähes kaiken perusopetuslain tarkoittaman opetuksen. Tämän vuoksi Lappeenrannan kaupunki ei hanki oppilaalle koulupaikkaa toisesta kunnasta kuin vain harvoissa poikkeustapauksissa. Oppilaspaikkaa toisen kunnan koulusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@lappeenranta.fi tai PL 11, 53101 Lappeenranta tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Opetustoimenjohtaja päättää oppilaspaikan hakemisesta toisen opetuksen järjestäjän ylläpitämästä koulusta. Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus hakea toissijaista koulupaikkaa suoraan toisesta kunnasta. Oppilaaksi ottamisesta päättävät toisen kunnan kouluviranomaiset ja oppilaan huoltajat huolehtivat itse oppilaan kuljettamisesta ja kuljettamisen kustannuksista.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 628/1998 28§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perusopetuslaki

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852