Suosikit

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaava

Osayleiskaavatyön tavoitteena on uusiutuvan energian tuotannon edistäminen ja entisen turvetuotantoalueen uudiskäytön mahdollistaminen. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa teollisen luokan aurinkovoimalan perustaminen kaava-alueeseen sisältyvälle voimalahankealueelle. Voimala-alueen ulkopuolelle jäävällä kaava-alueella tavoitteena on muun muassa maa- ja metsätalouskäytön mahdollistaminen. Alueen asutus sekä luonto- ja virkistysarvot huomioidaan kaavan valmistelussa.

Sijainti

Kaava-alue sijaitsee Lappeenrannan länsirajalla, valtatie 6:n eteläpuolella.Kaavan suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan länsirajalla, valtatie 6:n eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluvat mm. Huuhansuon entinen turvetuotantoalue, Aitsaarensuo, Suurisuo, Saunasuo, Tomperinsuo ja niitä ympäröiviä alueita. Kaavan suunnittelualue kattaa aurinkovoimalan hankealueen ja sen lähiympäristöä. Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. 

Suunnittelualueen rajaus

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan suunnittelualueen alustava rajaus.

Aurinkovoimalahankkeen YVA-menettely osayleiskaavan rinnalla

Aurinkovoimalan hanketoimija 3Flash Finland on käynnistänyt hankkeestaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Siinä selvitetään, millaisia vaikutuksia hankkeella on ympäristöönsä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tiedotuksesta ja osallisten kuulemisesta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ja toteutuksesta hanketoimija.

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan suunnitteluprosessi etenee aurinkovoimalahankkeen YVA-menettelyn kanssa rinnakkain. Kaakkois-Suomen ELY-keskus asettaa aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman nähtäville samanaikaisesti osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.

Aurinkovoimalahankkeeseen voi tutustua tarkemmin  hankekehittäjän verkkosivuilla

Aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voin tutustua tarkemmin ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selvityksiä kaava-alueen nykytilasta. Kaavaprosessin aikana täydennetään ja tehdään tarvittaessa lisää selvityksiä. Lisäksi kaavatyössä huomioidaan muut lähteet, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voi olla vaikutuksia alueen kaavoitukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. 

OAS on ollut nähtävillä 3.7.2023 alkaen tällä sivulla kohdassa Asiakirjat ja Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kerättiin lausuntoja ja mielipiteitä 3.7.–1.9.2023 välisenä aikana. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyvideo on katseltavissa Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla.

Asukastilaisuudet

Asukkaille järjestetään kesällä osayleiskaavasta ja aurinkovoimalahankkeen YVA-menettelystä kaksi yhteistä asukastilaisuutta. Asukastilaisuuksissa osallistujilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä kaavaan ja hankkeeseen liittyen.

Ennakkoasukastilaisuus  järjestettiin 13.6.2023 klo 17 Vilkjärven kylätalolla (Salmelantie 10, Lappeenranta). Tilaisuuden tarkoituksena oli antaa tietoa kaavan ja hankkeen tavoitteista, etenemisestä, tulevista aikatauluista ja osallistumismahdollisuuksista ennen OAS:n virallisen nähtävilläoloajan alkamista. Tilaisuudessa esittelijöinä olivat Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu ja aurinkovoimalan hanketoimija.  Kaupunkisuunnittelun esitysmateriaali on lisätty kohtaan Asiakirjat. Kiitos osallistujille!

OAS:n nähtävilläolon aikana järjestettiin asukastilaisuus 17.8.2023 klo 17 Vilkjärven kylätalolla (Salmelantie 10, Lappeenranta). Tilaisuus oli sisällöltään muuten samanlainen kuin ennakkoasukastilaisuus, mutta siellä esiteltiin myös kaavaa varten laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelma. Tilaisuudessa olivat mukana Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja aurinkovoimalan hanketoimija. Kaupunkisuunnittelun esitysmateriaali on lisätty kohtaan Asiakirjat. Kiitos osallistujille!

Syksyn asukastilaisuus järjestettiin 16.11.2023 klo 17 Vilkjärven kylätalolla (Salmelantie 10, Lappeenranta). Tilaisuudessa aurinkovoimalan hanketoimija 3Flash Finland Oy esitteli tuoreimmat suunnitelmansa aurinkovoimalasta.  Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu kertoi tilaisuudessa osayleiskaavatyön edistymisestä ja lähtötietokyselyn tuloksista. Tilaisuudessa käytiin jälleen vilkasta keskustelua, kiitos osallistujille!

Lähtötietokysely

Alueen maanomistajilta, vuokralaisilta ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia tietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kysely oli avoinna 29.5.-3.9.2023. Lähtötietoja oli mahdollista antaa myös alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse.  Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta tehty vastauskooste on lisätty kohtaan Asiakirjat ja se huomioidaan osana kaavan valmistelun lähtötietoaineistoja.  Lähtötietoaineistot auttavat kaavoittajia tunnistamaan kaavan laatimisessa huomioitavia asioita ja näkökulmia. Kiitos vastaajille!

Kaavan valmistelun tilanne

Kaavatyö etenee arvioitua hitaammin aurinkovoimalahankkeen YVA-prosessin viiivästymisen vuoksi. 

Asiakirjat

Kuulutus (.pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.pdf)

Tiedotustilaisuuden esitys 1.2.2023 (.pdf)

Ennakkoasukastilaisuuden esitys 13.6.2023 (.pdf)

Asukastilaisuuden esitys 17.8.2023 (.pdf)

Lähtötietokyselyn lomakeversio (.docx)

Lähtötietokyselyn vastauskooste (.pdf)

 

2

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Osayleiskaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

4

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Vihreän siirtymän investointihankkeiden edistäminen

Huuhansuon aurinkovoimalan osayleiskaavaan, selvityksiin ja lupaprosessiin on saatu ympäristöministeriön myöntämä valtionavustus. Avustus on myönnetty vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi. 

Ympäristöministeriö

Yhteystiedot

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso puh. 040 611 7209

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590 

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi