Suosikit

Toiminta-ajatus

LappeenrantaFI/Kasvatus ja opetus/Koulut/Lappeen koulu/Lappee sisätila.jpg

Koulun tilat

Lappeen koulu on päiväkotikoulu, jossa tärkeä painopiste on esi- ja alkuopetuksen tiivis yhteistyö. Tilat mahdollistavat yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamisen joustavasti. Kotiluokat ovat parittain toistensa kanssa yhteydessä. Kahden luokkahuoneen välissä on yksilötyöskentelytilat. Lisäksi on pienryhmätiloja. 

Koulu muodostuu kahdesta kerroksesta ja jakautuu nk. soluihin. "Pikkukoulussa" on tilat esiopetukselle sekä 1.-2. luokkien yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen oppilaille. Kaksi muuta solua sijaitsevat päällekkäin ja ovat lähinnä 3. - 6. luokkalaisille. Taiteen tilat muodostuvat työpajoista: kuvataide, musiikki, grafiikka, kovat materiaalit, kankaanpaino, maalaus, tekstiili, mediapaja. Kirjasto-mediateekki sijaitsee 2. kerroksessa. Mediateekki antaa mahdollisuuden itsenäiseen tiedonhankintaan, yhteistoiminnalliseen oppimiseen, projektitöihin ja niiden esittämiseen nykyaikaisella tekniikalla. Ruokalan yhteydessä on muunneltava pieni näyttämö, joka antaa oppilaille mahdollisuuden esittävään taiteeseen.

 

Esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen ja joustava toimintakulttuuri. Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä jokaisen omassa tahdissa ja annamme aikaa lapselle ja oikea-aikaiselle oppimiselle ja ohjaamiselle. Toiminnassa toteutuu luonteva jatkumo varhaiskasvatuksesta kouluun, jolloin lapsella on mahdollisuus edetä omista lähtökohdista käsin.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö toteutuu monialaisina oppimiskokonaisuuksina, joita on lukuvuoden aikana neljä. Oppimiskokonaisuudet kiertävät kolmen vuoden syklissä. Oppimiskokonaisuudet sisältävät aineksia sekä esiopetuksen että alkuopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteista ja sisällöistä. Lapset osallistuvat kokonaisuuksien suunnitteluun ja arviointiin, joten toteutus vaihtelee vuosittain lapsiryhmän toiveiden mukaan. Toiminnassa korostuu kiireettömyys, toiminnallisuus, leikki ja eri-ikäisten oppijoiden yhdessä oppiminen.

Yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen kesken tehdään joustavasti kolmena päivänä viikossa. Lisäksi ruokailemme yhdessä kahdesti viikossa.

Päiväkotikoulumme mahdollistaa yhteisten tilojen ja välineiden osalta sen, että koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt tulevat varhaiskasvatukselle tutuiksi. Jatkuva pedagoginen vuoropuhelu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken mahdollistetaan mm. tiimityöskentelyn avulla.

 

Inklusiiviset opetusjärjestelyt

Lappeen koulun luokat toimivat inklusiivisesti. Inklusiivisilla opetusjärjestelyillä tarkoitetaan opetusta, johon otetaan oppilaiksi yhteisön kaikki lapset ja lapsen tarvitsema tuki tuodaan omaan luokkaan. Inklusiivisissa opetusryhmissä on lapsia kaikilta tuen tasoilta: yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Oppilaita ryhmitellään joustavasti ja opetusjärjestelyt mahdollistavat hyvin myös ylöspäin eriyttämisen. Lähtökohtana ovat aina oppilaan taidot ja tuen tarve, joka saattaa vaihdella oppiaineittain. Inklusiivisissa ryhmissä keskeistä ovat yhteistoiminnallisuus aikuisten välillä, toiminnallisuus sekä vuorovaikutustaitojen oppiminen ja opettaminen. Tiedollisten tavoitteiden rinnalla on tärkeää kasvatus sosiaalisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Inklusiivisten luokkien rinnalla toimii Myötätuuli-ryhmä, jossa oppilas voi opiskella tarpeellisen ajan vuorovaikutustaitoja tehostetusti opiskellen. 

 

Joustava koulupäivä

Joustava koulupäivä tarkoittaa sitä, että olemme uudelleenorganisoineet koulupäivän rakenteemme. Uudenlaiset toimintamallit osana koulupäivää mahdollistavat uudenlaisen toimintakulttuurin syntymisen. 90 minuutin oppitunnit tukevat toiminnallista ja lapsilähtöistä oppimista ja tunnin siesta keskellä päivää mahdollistaa oppilaille mukavan virkistäytymisen koulupäivän lomassa. Oppiaineiden ulkopuolisen toiminnan on havaittu parantavan oppilaiden tyytyväisyyttä, viihtyvyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.