Suosikit

Ryhmänohjaus lukiokoulutuksessa

Ryhmänohjauksen painopistealueet

Lappeenrannan kaupungin lukioissa ryhmänohjauksen sisällöt ja teemat on jaettu vuosiluokittain. Ryhmänohjauksen lukuvuosikellot ja ryhmänohjaustuokioiden sisällöt on luotu Opetushallituksen rahoittaman Yhteiset työkalut ohjaukseen -hankkeen puitteissa. 

 • Ensimmäisellä vuosikurssilla teemoina ovat omaan ryhmään tutustuminen ja sosiaalisten taitojen kartuttaminen.
 • Toisella vuosikurssilla keskitytään vastuun kantamisen ja suunnitelmallisuuden kehittämiseen.
 • Kolmannella ja neljännellä vuosikurssilla katseet käännetään kohti lukio-opintojen jälkeistä tulevaisuutta.,

Välilehdiltä löytyvät kunkin vuosikurssin keskeiset asiat periodeittain. Lukuvuosikellossa on viittauksia Työkalupakkiin, josta löytyy apuvälineitä ryhmänohjaajan tueksi. Työkalupakkiin pääsee sivuston yläosassa olevan Työkalut-elementin kautta. Tältä sivustolta löytyy myös apua siihen, miten toimia huolta herättävissä tilanteissa ja kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa.

1. vuosikurssi

Lukio-opintojen aloitus​
 • Käytännön asioita: tietokoneiden käyttöönotto, lukujärjestyksen lukeminen, ruokailukäytännöt jne.
  • Työkalupakki ”Lukio-opintojen aloitus”​
Ryhmäytyminen​
 • Opiskelijoihin tutustuminen ja opiskelijoiden tutustuttaminen toisiinsa
 • Ryhmäytymisleikkejä ja -tehtäviä
  • Työkalupakki ”Ryhmäytyminen”​
 • Ryhmäytymispäivä, jolloin ei ole normaalia opetusta ​
  • Periodin alkupuolella​
  • Tutorit, RO:t ja opinto-ohjaajat päävastuussa päivän suunnittelusta​
Tervehdyskirje koteihin​
 • Tervehdyskirje huoltajille (ja opiskelijoille) Wilma-viestinä heti koulun alettua
 • Sisältönä esimerkiksi lukio-opintoihin liittyviä käytännön asioita

 

2. vuosikurssi

Itsensä ohjaaminen ja johtaminen​
 • Omien tavoitteiden tarkistaminen: Missä menen?​ Mihin kiinnitän tänä lukuvuonna huomiota?​
Opiskelustrategiani​
 • Opiskelua tukevien menetelmien läpikäynti
  • Työkalupakki ”Opiskelutaitolomake”​
Opinto-ohjelman tarkistaminen 2. vuodelle
 • Opinto-ohjelman ja aikataulun päivittäminen tarvittaessa
  • Työkalupakki ”Opintojen eteneminen”​
Motivaatiokirje itselle
  • Työkalupakki "Opiskelu- ja työelämätaidot"​
RO-keskustelut pienryhmissä syksyn aikana
  • Työkalupakki "RO-haastattelut 2.-4. vuosikurssilaisten kanssa​"

 

3. vuosikurssi

Abin aikataulut​
 • HUOM! Abivuonna vain kolme periodia käytössä​.
 • Valintojen tarkistaminen: tuleehan opintopisteitä riittävästi
  • Työkalupakki ”Opintojen eteneminen”​
Wilma-merkinnät täysi-ikäisenä ja poissaolojen selvittäminen​
 • Opiskelija velvollinen esittämään esimerkiksi lääkärintodistuksen, jos sairaspoissaoloja paljon​
 • Huoltajan Wilma-oikeuksien jatkaminen
Syksyn yo-kirjoitusten aikataulu ja niihin valmistautuminen​
 • Kokeiden ja opintojen päällekkäisyys
 • Lukusuunnitelman tekeminen viimeistään nyt!​
 • Osallistumisoikeuden tarkistaminen: onko kaikki pakolliset opinnot suoritettu​?
Abitoimikunta ​
 • Abivuoden tapahtumien suunnittelu ja vastuualueiden jakaminen (vastuuopettajat)​

 

​4. vuosikurssi

 • Valmistumisaikataulut 3½ ja 4 vuotta
  • Työkalupakki ”Opintojen eteneminen”​
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen, keskustelut ja pienryhmät​​

1. vuosikurssi

Opintoihin ja niiden etenemiseen liittyvät käytännöt
 • K-merkinnän täydentämisen ohjeet
 • Hylätyt arvosanat: 2/3 kunkin aineen numeerisista arvosanoista tulee olla hyväksytysti arvioitu.
 • Uusintaan ilmoittautuminen ja muut uusintojen käytänteet
 • Opiskelijan vastuu uusinnoista ja K-merkintöjen täydentämisestä
Opiskelutaidot
 • Ensimmäisen periodin arvosanojen läpikäynti: Millaiset arvosanat sain? Olenko tyytyväinen niihin? Mistä mahdolliset muutokset johtuivat?
  • Työkalupakki ”Opiskelu- ja työelämätaidot - periodiarviointi"
RO-haastattelut
 • Henkilökohtainen RO-haastattelu syksyn aikana: tarkoituksena tutustua opiskelijoihin paremmin ja kysellä kuulumisia
  • Työkalupakki "RO-haastattelut"
1. vuosikurssin vanhempainilta
 • 2. periodin aikana, kun 1. periodin arvioinnit valmistuneet ja opiskelijoilla hieman kokemusta siitä, mitä lukio-opiskelu on.
 • Toteutuksen suunnitteleminen yhdessä
  • Työkalupakki, ”Lukiolaisen velvollisuudet”

 

2. vuosikurssi

Ajankäyttö ja voimavarat
 • Voimavaroja tuovat ja vievät asiat: Miten päästä irti pinttyneistä tottumuksista? Mikä auttaisi eteenpäin?
 • Kalenterin käyttö ajanhallinnan tukena
YO-suunnitelma ja opintojen etenemisen aikataulutus
 • Pääosin opinto-ohjaajan vastuulla
 • RO:n tehtävä seurata Wilman lomake B:n avulla Ylioppilastutkintosuunnitelmaa (suunnitelma laaditaan OPO-tunneilla)
 • Mahdollinen YO-ilmoittautuminen kevään yo-tutkintoon koulun antamien ohjeiden mukaisesti

 

3. vuosikurssi

Hyvinvointi
 • Oman jaksamisen tarkastelu: mitkä tekijät auttavat jaksamaan ja keskittymään?
  • Työkalupakki ”Hyvinvointi”
 • Huolta herättävän opiskelijan kanssa keskusteleminen
  • Verkkosivun Heräsikö huoli? -osio
Opintojen eteneminen
 • K-merkintöjen tarkistaminen ja täydennystarpeiden kartoittaminen
 • Hylättyjen arvosanojen (arvosana 4) läpikäyminen: 2/3 kunkin oppiaineen numeerisista arvosanoista tulee olla hyväksytysti arvioitu.
 • Valmistumisaikataulun realistisuus ja opintojaksovalinnat
Abitoimikunta
 • Abivuoden tapahtumien suunnittelu, tiedotus ja työnjako

 

4. vuosikurssi

 • Valmistumisaikataulut 3½ ja 4 vuotta
  • Työkalupakki ”Opintojen eteneminen”​
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen, keskustelut ja pienryhmät

 

1. vuosikurssi

Hyvinvointi ja opiskelun haasteet
 • Opiskelijan hyvinvoinnin tarkastelu: Voiko opiskelija hyvin? Millaisia haasteita tulee ilmi?
 • Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja etenemisen tarkkailu Wilma-merkintöjen ja oppituntien perusteella
 • Poissaolot, myöhästymiset, K-merkinnät tms.?
  • Verkkosivun Heräsikö huoli -osio
Fyysisen ja psyykkisen opiskelukyvyn ylläpito
 • Riittävän unen, säännöllisen ateriarytmin ja riittävän liikunnan merkitys hyvinvointiin
  • Työkalupakki ”Hyvinvointi”
Abien ja 1. vsk:n törmäytys
 • Yhteinen erillinen ROT, esimerkiksi 1A ja 3A yhteen
  • Työkalupakki ”Ryhmänohjaustuokiot”

 

2. vuosikurssi

Vastuullinen aikuisuus
 • Täysi-ikäisyyden vastuut, haasteet ja mahdollisuudet
 • Keskustelua esimerkiksi pienryhmissä täysi-ikäisyyden merkityksestä opiskeluun, vapaa-aikaan, työelämään ja some-käyttäytymiseen.
 • Huoltajan Wilma-oikeuksien jatkaminen
Juhlaetiketti, vanhojen päivän suunnittelu

 

3. vuosikurssi

Onnea matkaan, heipat ohjausryhmälle!
Kevään yo-kirjoitukset
 • Osallistumisoikeuden tarkistaminen ja yo-kokeiden aikataulu
Valmistuminen
 • Abikevään aikataulu ja tärkeät päivämäärät, esimerkiksi milloin tulee olla viimeiset opinnot valmiina.
 • YTL:n tulosten julkistamispäivä
 • Lakkiaisharjoitukset
3. vuosikurssin vanhempainilta
 • Teemana jatko-opinnot
Abitoimikunta
 • Penkkareiden valmistelu
Abien ja 1. vsk:n törmäytys
 • Yhteinen erillinen ROT, esimerkiksi 1A ja 3A yhteen
  • Työkalupakki ”Ryhmänohjaustuokiot”

 

4. vuosikurssi

 • Valmistumisaikataulut 3½ ja 4 vuotta
  • Työkalupakki ”Opintojen eteneminen”​
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen, keskustelut ja pienryhmät

1. vuosikurssi

Motivaatio ja sinnikkyys
 • Motivaatiohaasteiden selättämiseen ja motivaation jäsentämiseen apukeinona motivaatiokirje
  • Työkalupakki "Opiskelu- ja työelämätaidot"
 • Keskustelua pienryhmissä, hyvien ideoiden ja toimintatapojen vaihtoa
2. vuoden esivalinnat: Mitä haluan opiskella jatkossa? Mitä aineita olen ehkä kirjoittamassa?
 • Esivalintojen ohjeistus, infot ja toteutus vuosittain sovitulla tavalla

 

2. vuosikurssi

Vuorovaikutusosaaminen
 • Omien vuorovaikutustaitojen tarkastelu: Millaisessa ryhmässä on hyvä olla, osallistua ja opiskella? Miten käyttäydyn ja miten se heijastuu muihin?
 • Rakentava puhe ja palaute
  • Keskustelua pareittain tai pienryhmissä
Esivalintojen tekeminen lukion antamien aikataulujen ja ohjeiden mukaan
  • Työkalupakki ”Opintojen eteneminen”
Wanhojen päivä ja tanssit
Vanhempainilta

 

3. vuosikurssi

 • Jatkavien opiskelijoiden (siirto)palaverit
 • Opiskelijan kirje uudelle ryhmänohjaajalle

1. vuosikurssi

Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni lukiolaisena
Tulevan lukuvuoden valinnat, opintopistekertymä ja tavoitevalmistumisaika
 • Valintojen tekeminen ja tarkistaminen yhdessä sovitulla tavalla
 • Opintopistemäärän täyttyminen
  • Työkalupakki ”Opintojen eteneminen”
 • Lukuvuoden reflektointi: Onko vuosi ollut liian täynnä tai haasteellinen? Tarvitseeko valmistumisaikaa muuttaa
  • Ohjaus opolle
 • Oman osaamisen arviointi: Mitä jo osaan? Missä on kehitettävää?
  • Työkalupakki "Opiskelu- ja työelämätaidot"
Wilman C-lomakkeen Urasuunnitelma-osion työelämätaitojen tehtävän hyödyntäminen

 

2. vuosikurssi

Työelämätaidot
  • Työkalupakki ”Opiskelu ja työelämätaidot”
YO-ilmoittautuminen lukion ohjeistuksen mukaisesti
 • YO-kirjoitusten, 1. periodin ja päättöviikon yhteensovittaminen
Kesän suunnitelma
 • Loma!
 • Lukusuunnitelma kesälle
 • Kesätyöt
 • Wilman C-lomakkeen Urasuunnitelma-osion työelämätaitojen tehtävän hyödyntäminen
 • Mahdollisten opiskelijan tekemien periodi- ja lukuvuosipalautteiden hyödyntäminen
  • Työkalupakki ”Opiskelu ja työelämätaidot – periodiarviointi”
Abitoimikunnan perustaminen
 • Abipuun istutus tms. lukiokohtaisesti