Suosikit
Palvelu

Esiopetuksen opiskeluhuolto

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus opiskeluhuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Esiopetuksen opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.

Esiopetuksessa opiskeluhuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla. Opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut.

Toimintaohje

Lasten ja huoltajien osallisuus on olennaista yhteisöllisessä opiskeluhuollossa ja se vahvistaa hyvinvointia. Yhteisöllisen opiskeluhuollon lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö käynnistetään aina esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajan kanssa yhteistyössä. Jos olet huolissasi lapsesi hyvinvoinnista esiopetuksessa, keskustele lapsesi esiopetusryhmän henkilöstön kanssa tai ota yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan, kuraattoriin tai kouluterveydenhoitajaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat hyvintointialueen viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287