Suosikit

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistuminen kaavoituksessa

Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa suunnittelun avoimuutta, osallistumista ja vuorovaikutusta. Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella hyvää ja kestävää ympäristöä, jossa huomioidaan ja yhteen sovitetaan erilaiset tarpeet mm. alueiden käyttötarkoitukset, liikenneverkko, palvelut ja viheralueverkosto. Kaavojen vaikutukset arvioidaan eri näkökulmista ja eri käyttäjäryhmien kannalta.

Kaavoituskatsaus toteutetaan Lappeenrannassa kerran vuodessa Lappeenrannan kaupungin asukaslehden liitteenä. Siinä esitellään käynnissä olevia ja lähiaikoina käynnistyviä kaavoitushankkeita. Katsauksessa saa kokonaiskuvan kunnan kaavasuunnittelusta ja tietoa omaa asuinaluetta koskevista hankkeista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan kaavoitukseen ryhdyttäessä. Siinä kerrotaan kaavanhankkeesta perustiedot (mitä suunnitellaan ja mihin), vuorovaikutusmenettelyt, vaikutusten arvioinnit, kaavaprosessin kulku ja aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osalliset saavat tietoa miten he voivat osallistus kaavoituksen valmisteluun.

Vireille tulosta ilmoittaminen tapahtuu lehtikuulutuksella, kirjeitse tai kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Ennakkovaiheen kuulemisessa kaava-alueen kiinteistön omistajille ja naapureille lähetetään kirje, jossa kerrotaan kaavaluonnoksesta ja vaikuttamistavoista. Tarvittaessa voi olla lisäksi lehtikuulutus. Ennakkovaiheen kuulemisessa varataan osallisille, maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa mahdollisuus mielipiteen esittämiseen. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä luonnoksesta esittää muutkin kunnan jäsenet ja ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Kirjalliset mielipiteet osoitetaan kaupungin kirjaamoon. Kaavan valmistelun aikana voidaan järjestää myös yleisö- ja osallistumistilaisuuksia.

Ehdotusvaiheen nähtävillä olo kestää joko 14 tai 30 päivää . Kaupungin ilmoituslehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla on kuulutus nähtävillä olosta. Tallöin on mahdollisuus esittää täsmällisiä muutosehdotuksia kaavan sisältöön ja saada ne käsiteltäväksi. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupungin kirjaamoon. Nähtävillä olevat kaavat on myös listattu kaavoituksen internet-sivuilla.

Kaava hyväksytään joko kaupunkikehityslautakunnassa tai kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä tiedotetaan kirjeitse niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan ollessa nähtävillä.

Kaavahankkeiden tiedottamistapa valitaan asian laajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tiedottaminen toteutetaan havainnollisesti, yleistajuisesti ja selkeästi siten, että kansalaisilla on tosiasialliset mahdollisuudet arvioida hankkeen merkitystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavakartat ja kaavaselostukset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivujen lisäksi Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1.kerros).