Suosikit

Tarkastustoimi

Lappeenrannan kaupungin hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaisesti.  Kaupunginvaltuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla on operatiivinen vastuu sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä.

Tarkastuslautakunta on valtuuston nimeämä toimielin, joka arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tilintarkastaja arvioi kaupungin talouden ja hallinnon tarkastusta tehdessään, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa ja on osa kaupunkikonsernin ohjaus- ja valvontajärjestelmää.