Suosikit

Maa-ainestaksa

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAAAINESVALVONTAVIRANOMAISEN
TAKSA 1.1.2021 ALKAEN (Lupalautakunta 8.12.2020 § 99)

Lappeenrannan kaupungissa sekä Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä yhteislupakäsittelystä ja -valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

1§ Yleistä

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta se[1]kä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suo[1]rittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö -ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

Maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesluvan ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä 1.7.2016 alkaen peritään 2.1 kohdan mukainen tarkastusmaksu ja maksuun lisätään ympäristöluvan käsittelyn osuutena 65 % toiminnan ympäristönsuojelulain mukaisen taksan maksusta. (MaL 4 a§, YSL 47a §)

2§ Tarkastusmaksu

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:
2.1 Suunnitelmaa kohti

2.1.1 Perusmaksu 504,00 €

2.1.2 Lehtikuulutus 600,00 €

2.1.3 Ottamisalueen pinta-alan mukaan 50,00 € /ha

2.1.4 maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,012 €/m³

2.1.5 Minimimaksu vähintään yht. 1200 €

2.2 Vähäinen hanke 756,00€

2.3 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen 126 € ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa (MAL 21 §)

2.4 Erillinen lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa (MAL 21 §) 508 €

2.5 Lupahakemuksesta ja ottosuunnitelmasta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 % 2 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

2.6 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan. Mikäli lupaviranomainen on ryhtynytolennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruute[1]taan ennen päätöksen antamista, peritään maksu 50 % 2 §:n mukaista maksua pienempänä.

2.7 Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu laskun eräpäivään mennessä. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain (633/1982) mukaan.

2.8. MAL 13a § luvan velvoitteista vapauttaminen 252 €

2.9 MAL 16 § Lupamääräysten muuttaminen, lupapäätöksestä poikkeaminen ja luvan peruuttaminen

 mom 1: lupamääräysten törkeä rikkominen, haitallinen vaikutus ympäristöön, virheelliset tiedot 1010 €

 mom 2: suostumus poiketa vähäisesti ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä 504 €

3§ Valvontamaksu

MRL 145 §
Lupa- ja valvontamaksu

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava.

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut.

Valvontamaksut

Maa-aineslain 4a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan ja erillisten lupien yhteisvalvonnasta peritään yhdistetty maksu siten, että maa-ainesluvan valvontamaksuun lisätään ympäristöluvan valvonnan osuutena 65 % toiminnan ympäristönsuojelulain mukaisen taksan maksusta silloin kun tarkastus tehdään samanaikaisesti.

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:

3.1 Vuosivalvontamaksu

3.1.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,019 €/m3
3.1.2 Ottamisalueen pinta-alan mukaan 50,00 €/ha
3.1.3 Perusmaksu 248 €

Mikäli toiminnanharjoittaja ilmoittaa tammikuun loppuun mennessä, että vuosittaista ottoa ei ole, peritään vain kohdan 3.1.3 mukainen perusmaksu.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen suorittama Notto-rekisterin vuosiottoilmoitus, joka tehdään ottotoimintaa seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 126 €

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen suorittama Notto-rekisterin vuosiottoilmoitus, mikäli ilmoittaminen on tehty myöhemmin ottotoimintaa seuraavan vuoden tammikuun jälkeen. 189 €

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 100 000 m³, otetaan ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä.

Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassa[1]oloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.

3.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun en[1]nen ottamistoimintaa ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosittain. Ensimmäisen vuoden vuosimaksu laskutetaan lupapäätöksen yhteydessä.

3.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen 31.1. mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua perusmaksua lukuun ottamatta.

3.4 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lu[1]papäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.

Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.

3.5 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitetta[1]va ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 3.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

3.6 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan 63 € / h.

3.6.1 Lupa-ajan päättymisen jälkeen tehtävä tarkastuskäynti 252 €
3.6.2 valvonnasta seuraava uusintatarkastus 189 €
3.6.3 Lupa-ajan jälkeinen perusmaksu 252 €

3.7 Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin.

4§ Kuuleminen


4.1 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 40 €/kuultava

5§ Vakuudet


5.1 Vakuuden hyväksyminen 126 €/vakuus
5.2 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen/jatkaminen 126 €/vakuus

6 § Pakkokeinopäätökset


6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisenkeskeyttämispäätös (MAL 15 §) 252 €
6.2 Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta (MAL 14 §) 252 €
6.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 504 €
6.4 Teettämisuhan asettamispäätös ( MAL 14 §) 378 €
6.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 378 €
6.6 Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §) 504 €

7§ Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13 a §)

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuk[1]sesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen ti[1]lalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 248 €.

8 § Maksuperusteita


8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraa[1]villa muuntoluvuilla:

- sora 1,3
- hiekka 1,3
- louhe 1,8
- savi 1,6
- multa 1,4

 Muuntoluvut, joilla kiviaineksen tonnimäärä muunnetaan kiintokuutiometreiksi:

- sora 2,0
- hiekka 2,0
- louhe 2,8
- savi 1,85
- moreeni 1,90

8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa[1]aineksille.

8.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimen[1]piteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

8.4 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.

8.5 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat, mm. omavalvontajärjestelmä. Tämän perusteella maksua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa, mikäli toimenpide olennaisesti poikkeaa keskimääräisestä tasosta.

Vaativa hanke, maksua korotetaan 30 %
Erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan 40 %

8.6 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

8.7 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

9 § Maa-ainesvakuuus

Maa-ainesluvan saajalta voidaan maa-aineslain 12 §:n perusteella vaatia hyväksyttävä vakuus ennen ottamistoiminnan aloittamista. Vakuuden tarkoituksena on varmistaa maa[1]aineslain 11 §:n mukaisten maisemointi-, jälkihoito- ja muiden velvoitteiden toteuttaminen.

Vakuuden suuruus määräytyy seuraavasti

  1. a) ottamisalueen pinta-alan mukaan 3500 €/ha
  2. b) otettavan maa-aineksen määrän (hiekka, sora) mukaan 0,05 €/k-m³
  3. c) otettavan maa-aineksen määrän (kalliokiviaines) mukaan 0,08 €/k-m³
  4. d) Vakuuden kokonaismäärä on edellisten kohtein summa, kuitenkin vähintään 6000 euroa
  5. e) MaL 21 §:n lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen 25 % vakuusmaksusta .Vakuus voidaan vaatia edellä olevaa suurempana, mikäli se on tarpeen hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai torjumiseksi. Suurempaa vakuutta voidaan edellyttää mm. toimittaessa tärkeällä pohjavesialueella. Vakuuden määrä voi erityisistä syistä olla myös edellä olevaa alhaisempi. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa myös kesken lupakautta. Mikäli alueen jälkihoito suoritetaan vaiheittain, voidaan vakuuttavalvontaviranomaisen päätöksellä alentaa samassa suhteessa kuin jälkihoito on toteutettu.

10§ Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo

Nämä maksuperusteet ovat lupalautakunnan hyväksymät

8.12.2020 § 99 ja tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen