Suosikit

Katu- ja ympäristösuunnittelu

Katusuunnittelu 

Katujen suunnittelusta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain pykälissä MRL 85§ ja 41§. Katualueiden suunnittelu aloitetaan jo kaavoituksen yhteydessä. Laadittu katusuunnitelma hyväksytään Elinvoima ja kaupunkikehityksen lautakunnassa. Ennen lautakuntahyväksyntää katusuunnitelmaluonnokset esitellään tai postitetaan vaikutusalueen kuntalaisille kommentointia varten (nk. mielipidekysely). Merkittävimmistä kohteista pidetään asukastilaisuus. Mielipidekyselyn jälkeen katusuunnitelma asetetaan 14 vuorokauden ajaksi nähtäville muistutuksia varten. Katusuunnitelma on nähtävillä kaupungintalon Winkissä ja kaupungin virallisilla internet-sivuilla. Muistutusten tulee olla toimitettu kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutukset käsitellään ja katusuunnitelma viedään lautakunnan hyväksyttäväksi.

Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin kaikki kulkumuodot huomioiden sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyt, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällysmateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelman ohessa laaditaan erillinen liikenteenohjaussuunnitelma, jossa esitetään tarvittavat liikennemerkit, tiemerkinnät ja viitoitusratkaisut. Tarvittaessa tehdään myös erillinen liikennevalosuunnitelma. Kadun ja sen viheralueiden hoidon ja kunnossapidon tarpeet otetaan suunnittelussa myös huomioon.

Puisto- ja viheraluesuunnittelu 

Puisto- ja ympäristösuunnittelulla luodaan viihtyisiä, turvallisia ja monipuolisia viheralueita kaupunkimme alueelle. Tavoitteenamme on suunnitella ja toteuttaa viheralueita, joista kaikki kaupunkilaiset voivat nauttia. Suunnittelussa huomioidaan kunkin alueen ympäristön ja luonnon erityispiirteet. 

Viheralueiden ja puistojen suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtana on usein asukkaiden tekemät ehdotukset. Asukkaiden näkemykset ja toiveet halutaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon laadittavissa suunnitelmissa ja suunnitteluprojektien yhteydessä mielipiteitä kerätään asukaskyselyjen tai -tilaisuuksien avulla.  

Ympäristösuunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys säästämällä olemassa olevaa kasvillisuusalueita ja puustoa, minimoimalla ylijäämämaiden muodostumista ja hyödyntämällä rakentamisessa mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja. Puisto- ja ympäristösuunnittelun avulla edistetään ja tuetaan luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Vuodesta 2019 alkaen Lappeenranta on määrätietoisesti kehittänyt ja laajentanut kaupunkiympäristön niittyverkostoa.  

Lappeenranta on tunnettu kaupungin vehreydestä ja lehmuksista. Lehmusten kaupunkiin on laadittu oma kaupunkipuulinjaus, jonka ohjeilla huomioidaan arvokkaat kaupunkipuut muun muassa suunnitteluprojektien yhteydessä.  
 
Taajamametsiin liittyvistä asioista vastaa Lappeenrannan kaupungin maaomaisuudenhallinta.  

Liikuntapaikkoihin liittyvistä asioista vastaa Liikuntatoimi. 

Suunnittelussa olevia katu- ja puistokohteita mm. 

  • Kasarmikatu 
  • Sammontaloon liittyvät kohteet, kuten Peltomaankatu, liikennejärjestelyt, hulevesiverkoston kapasiteetin parantaminen 
  • Mattilantie 
  • Kimolaisenkuja 
  • Satamatie (turvalaitteet, verkostomuutokset)
  • Rapasaarenpuisto 

Yhteystiedot

Sanni Simonen

Tuotantopäällikkö 

Suunnittelu ja rakennuttaminen 

sanni.simonen@lappeenranta.fi
040 158 2832

Timo Kalevirta

Suunnittelupäällikkö 

Katusuunnittelu

timo.kalevirta@lappeenranta.fi
040 637 4400

Laura Ratilainen

Kaupunginpuutarhuri

Viheralueiden suunnittelu 

laura.ratilainen@lappeenranta.fi
040 653 0935

Anne Veijovuori

Ympäristösuunnittelija

Viheralueiden suunnittelu 

anne.veijovuori@lappeenranta.fi
040 125 4092