Suosikit

Vammaisneuvoston tehtävät

 • Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (Kuntalaki 5 luku 28 §)
 • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaista koskevissa ajankohtaisista asioista suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi
 • Seurata vammaisten näkökulmasta kunnan eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa, palveluita sekä päätöksentekoa, erityisesti vammaisille tarkoitettujen palveluiden,tukitoimien ja etuuksien järjestämiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi
 • Edistää ja seurata kaupungin esteettömyyttä ja saavutettavuutta
 • Edistää YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista toteutumista kaupungissa
 • Edesauttaa vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
 • Edistää vammaisuuteen ja vammaisten tarpeisiin ja palveluihin liittyvää tiedottamista
 • Vaikuttaa asenteisiin vammaisista henkilöistä yhteiskunnassa tietoisuuden lisäämisellä
 • Edistää vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen, yksityisten palveluntuottajien sekä viranomaisten välistä yhteistoimintaa

 • Hoitaa kaupunginhallituksen määräämät muut tehtävät

 • Osallistua Etelä-Karjalan maakunnan maakunnalliseen toimintaan
 • Nimittää tulevaan maakunnalliseen vammaisneuvostoon edustaja vammaisneuvoston jäsenistä
 • Seuraa erityisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri {EKSOTE) vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä
 • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja maakunnan eri viranomaisille vammaista koskevissa ajankohtaisista asioista suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.