Suosikit
Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Koeluonteisella toiminnalla tarkoitetaan lyhytaikaista toimintaa, jonka tarkoitus on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta. Koeluonteista toimintaa voi olla myös jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai näihin rinnastettava seikan selvittämiseksi. Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista.

Ehdot ja kriteerit

Ilmoitus tehtävä lupaviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527