Suosikit
Palvelu

Meluilmoitus

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ympäristöilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Ehdot ja kriteerit

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia. Täytä lomake ja lähetä se Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon.

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy voimassa olevan taksan mukaan.

Määräaika

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan erityistapauksissa mahdollistaa lyhyempi aika.

Käsittelyaika

Ilmoitus käsitellään 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Jos ilmoitus on puutteellinen, käsittelyaika lasketaan siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.

Voimassaoloaika

Päätös ilmoituksesta on voimassa päätöksessä määrätyn ajan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Ympäristönsuojelulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527