Suosikit
Palvelu

Maastoliikennelain mukainen lupa

Lupaa ei tarvita, jos alue on osoitettu asemakaavassa kilpailuja ja harjoituksia varten tai jos toimintaan kyseisellä alueella on haettu ympäristölupa.

Maastoliikennelain mukaisen luvan myöntämiseen tarvitaan maanomistajan kirjallisen lupa. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos sekä Metsähallitus hallinnassaan olevilla alueilla. P

Palvelu on maksullinen, joka perustuu voimassaolevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Toimita hakemus hyvissä ajoin ennen tapahtumaa tai kilpailua, vähintään 3 kk etukäteen. Lupahakemukseen on liitettävä kartta toiminta-alueesta sekä maanomistajan kirjallinen suostumus.

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Määräaika

Lupaa on haettava vähintään 3 kk etukäteen.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on yleensä vähintään kolme (3) kuukautta kuulemis- ja valitusaikoineen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Maastoliikennelaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951710